Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
8

Ruperea peceții a șaptea

81Și când a deschis

8.1
Cap. 6.1.
pecetea a șaptea, s‐a făcut tăcere în cer ca o jumătate de ceas. 2Și
8.2
Mat. 18.10Lc. 1.19
am văzut pe cei șapte îngeri care stau înaintea lui Dumnezeu și
8.2
2 Cron. 29.25,28
li s‐au dat șapte trâmbițe. 3Și un alt înger a venit și a stat la altar, având o tămâietoare de aur; și i s‐a dat tămâie multă ca s‐o dea rugăciunilor
8.3
Cap. 5.8.
tuturor sfinților pe altarul
8.3
Ex. 30.1
cel de aur înaintea scaunului de domnie. 4Și fumul
8.4
Ps. 148.2Lc. 1.10
tămâiei s‐a suit cu rugăciunile sfinților din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu. 5Și îngerul a luat tămâietoarea și a umplut‐o din focul altarului și a aruncat‐o pe pământ; și s‐au
8.5
Cap. 16.18.
făcut tunete și glasuri și fulgere și un cutremur
8.5
2 Sam. 22.81 Reg. 19.11Fapte. 4.31
de pământ.

Cele dintâi patru trâmbițe

6Și cei șapte îngeri care aveau cele șapte trâmbițe s‐au pregătit să trâmbițeze. 7Și întâiul a trâmbițat: și

8.7
Ezec. 38.22
s‐a făcut grindină și foc amestecat cu sânge și au fost aruncate pe
8.7
Cap. 6.2.
pământ; și a treia parte din pământ a fost arsă de tot; și a treia parte din
8.7
Cap. 9.4.
copaci a fost arsă de tot, și orice iarbă verde a fost arsă de tot. 8Și al doilea înger a trâmbițat, și
8.8
Ier. 51.25Amos 7.4
ca un munte mare aprins de foc a fost aruncat în mare; și
8.8
Cap. 16.3.
a treia parte din mare s‐a
8.8
Ezec. 14.19
făcut sânge. 9Și
8.9
Cap. 16.3.
a murit a treia parte din făpturile care sunt în mare, care au suflare și a treia parte din corăbii a fost nimicită. 10Și al treilea înger a trâmbițat, și
8.10
Is. 14.12
a căzut din cer o stea mare aprinsă ca o făclie și a
8.10
Cap. 16.4.
căzut peste a treia parte din râuri și peste izvoarele apelor. 11Și numele stelei
8.11
Rut 1.20
se cheamă Pelin. Și
8.11
Ex. 15.23Ier. 9.15
23.15
a treia parte din ape s‐a prefăcut în pelin și mulți din oameni au murit de ape, fiindcă se făcuseră amare. 12Și al
8.12
Is. 13.10Amos 8.9
patrulea înger a trâmbițat și a fost lovită a treia parte din soare și a treia parte din lună și a treia parte din stele, ca să fie întunecată a treia parte a lor, și ziua să nu lumineze a treia parte a ei și noaptea asemenea. 13Și am văzut și am
8.13
Cap. 14.6;
auzit un vultur zburând în mijlocul cerului zicând cu glas mare: Vai
8.13
Cap. 9.12;
, vai, vai, de locuitorii de pe pământ, din pricina celorlalte glasuri ale trâmbiței celor trei îngeri care au să mai trâmbițeze!

9

Trâmbița a cincea

91Și al cincilea înger a trâmbițat; și

9.1
Lc. 10.18
am văzut o stea căzută din cer pe pământ și i s‐a dat cheia puțului
9.1
Lc. 8.3120.1
Adâncului. 2Și a deschis puțul Adâncului și s‐a
9.2
Ioel 2.2,10
suit fum din puț, ca fumul unui cuptor mare și soarele și văzduhul au fost întunecate de fumul puțului. 3Și din fum au ieșit lăcuste
9.3
Ex. 10.4Jud. 7.12
pe pământ și li s‐a dat putere
9.3
Vers. 10.
cum au putere scorpiile pământului. 4Și li s‐a zis să
9.4
Cap. 6.6;
nu vatăme iarba
9.4
Cap. 8.7.
pământului, nici vreo verdeață, nici vreun copac, decât numai pe oameni care n‐au pecetea
9.4
Cap. 7.3.
lui Dumnezeu pe fruntea lor. 5Și li s‐a dat să nu‐i omoare, ci
9.5
Vers. 10. Cap. 11.7.
să fie munciți cinci luni; și muncirea lor este ca muncirea de scorpie când înțeapă pe om. 6Și în zilele acelea oamenii vor căuta
9.6
Iov 3.21Is. 2.19Ier. 8.3
moartea și n‐o vor găsi; și vor dori să moară și moartea fuge de ei. 7Și asemănarea
9.7
Ioel 2.4
lăcustelor era asemenea cu caii pregătiți pentru război; și pe
9.7
Num. 3.17
capetele lor erau ca niște cununi asemenea aurului și fețele
9.7
Dan. 7.8
lor erau ca fețe de oameni. 8Și aveau păr ca părul de femei și dinții
9.8
Ioel 1.6
lor erau ca dinții de lei. 9Și aveau platoșe ca platoșe de fier; și vuietul aripilor lor era ca
9.9
Ioel 2.5‐7
vuietul de care, de cai mulți alergând la război. 10Și au
9.10
Vers. 5.
cozi asemenea scorpiilor și bolduri; și puterea lor este în cozile lor ca să vatăme pe oameni cinci luni. 11Au peste ei ca împărat
9.11
Ef. 2.2
pe îngerul
9.11
Vers. 1.
Adâncului, care pe evreiește are numele Abadon și în grecește are numele Apolion. 12Vaiul întâi
9.12
Cap. 8.13.
a trecut; iată mai vin două vaiuri după acestea.

Trâmbița a șasea

13Și al șaselea înger a trâmbițat, și am auzit un glas din cele patru coarne ale altarului de aur care este înaintea lui Dumnezeu 14zicând celui al șaselea înger, care are trâmbița: Dezleagă pe cei patru îngeri, care sunt legați la

9.14
Cap. 16.12.
râul cel mare, Eufrat. 15Și cei patru îngeri, care erau pregătiți pentru ceasul și ziua și luna și anul, au fost dezlegați ca să omoare a treia parte din oameni. 16Și numărul oștilor
9.16
Ps. 68.17Dan. 7.10
de călăreți
9.16
Ezec. 38.4
era de douăzeci de mii de zecimi de mii: am
9.16
Cap. 7.4.
auzit numărul lor. 17Și astfel am văzut caii în vedenie și pe cei ce ședeau pe ei având platoșe ca de foc și de iacint și de pucioasă: și capetele
9.17
1 Cron. 12.8Is. 5.28,29
cailor erau ca niște capete de lei și din gurile lor iese foc și fum și pucioasă. 18De aceste trei răni au fost omorâți a treia parte din oameni, de focul și de fumul și de pucioasa ce iese din gurile lor. 19Căci puterea cailor este în gura lor și în cozile lor; căci cozile
9.19
Is. 9.15
lor sunt asemenea șerpilor, având capete; și cu ele vatămă. 20Și cei rămași dintre oameni, care n‐au fost omorâți de aceste răni, nu
9.20
Deut. 31.29
s‐au pocăit de faptele mâinilor lor, ca să nu se închine la draci
9.20
Lev. 17.7Deut. 32.17Ps. 106.371 Cor. 10.20
și la idolii
9.20
Ps. 115.4
135.15Dan. 5.23
cei de aur și de argint și de aramă și de piatră și de lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble. 21Și nu s‐au pocăit de omorurile lor, nici de fermecătoriile
9.21
Cap. 22.15.
, nici de curvia, nici de furturile lor.

10

O carte adusă din cer

101Și am văzut pe un alt înger tare pogorându‐se din cer, înconjurat de un nor; și curcubeul

10.1
Ezec. 1.28
era peste capul lui și fața
10.1
Mat. 17.2
lui era ca soarele și picioarele
10.1
Cap. 1.15.
lui ca niște stâlpi de foc. 2Și avea în mâna lui o cărticică deschisă. Și și‐a pus piciorul
10.2
Mat. 28.18
drept pe mare, iar pe cel stâng pe pământ. 3Și a strigat cu glas mare, cum răcnește un leu: și când a strigat, cele șapte
10.3
Cap. 8.5.
tunete și‐au spus glasurile lor. 4Și când au vorbit cele șapte tunete, eram să scriu; și am auzit un glas din cer zicând: Pecetluiește
10.4
Dan. 8.26
12.4,9
cele ce au spus cele șapte tunete și nu le scrie. 5Și îngerul pe care l‐am văzut stând pe mare și pe pământ și‐a
10.5
Ex. 6.8Dan. 12.7
ridicat mâna dreaptă spre cer 6și a jurat pe Cel ce trăiește în vecii vecilor, care
10.6
Neem. 9.6
a făcut cerul și cele ce sunt în el, și pământul și cele ce sunt pe el, și marea și cele ce sunt în ea, că nu va mai fi vreme
10.6
Dan. 12.7
; 7ci în
10.7
Cap. 11.15.
zilele glasului îngerului al șaptelea, când are să trâmbițeze, atunci taina lui Dumnezeu este isprăvită, cum a binevestit robilor săi prorocii. 8Și glasul
10.8
Vers. 4.
pe care‐l auzisem din cer, l‐am auzit iarăși vorbind cu mine și zicând: Du‐te, ia cărticica cea deschisă în mâna îngerului care stă pe mare și pe pământ. 9Și m‐am dus la înger, zicându‐i să‐mi dea cărticica. Și‐mi zice: Ia‐o
10.9
Ier. 15.16Ezec. 2.8
3.1,3
și mănâncă‐o de tot și‐ți va amărî pântecele, dar în gura ta va fi dulce ca mierea. 10Și am luat cărticica din mâna îngerului și am mâncat‐o de tot; și a fost în gura
10.10
Ezec. 3.3
mea dulce ca mierea: și când am înghițit‐o, mi s‐a amărât
10.10
Ezec. 2.10
pântecele. 11Și ei îmi zic: Trebuie iarăși să prorocești despre popoare și despre Neamuri și despre limbi și despre mulți împărați.