Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Urarea

11Pavel, rob al lui Isus Hristos, chemat

1.1
Fapte. 22.211 Cor. 1.1Gal. 1.11 Tim. 1.11
2.72 Tim. 1.11
să fie apostol, pus deoparte
1.1
Fapte. 9.15
13.2Gal. 1.15
pentru evanghelia lui Dumnezeu, 2pe care a făgăduit‐o
1.2
Fapte. 26.6Tit 1.2
mai dinainte prin
1.2
Cap. 3.21;
prorocii săi în Sfintele Scripturi 3despre Fiul său (născut
1.3
Mat. 1.6,16Lc. 1.32Fapte. 2.302 Tim. 2.8
din sămânța lui David după carne, 4hotărât
1.4
In. 1.14Gal. 4.4
Fiu al lui Dumnezeu cu putere
1.4
Fapte. 13.33
, după Duhul
1.4
Evr. 9.14
de sfințenie, prin învierea morților), Isus Hristos, Domnul nostru, 5prin care
1.5
Cap. 12.3;
am luat har și apostolie spre ascultarea
1.5
Fapte. 6.7
de credință între toate Neamurile pentru
1.5
Fapte. 9.15
numele său, 6între care sunteți și voi chemați, să fiți ai lui Isus Hristos: 7tuturor care sunteți în Roma, iubiți de Dumnezeu, chemați
1.7
Cap. 9.24.
să fiți sfinți: Har
1.7
1 Cor. 1.32 Cor. 1.2Gal. 1.3
vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Isus Hristos.

Pavel și creștinii din Roma

8Mai întâi mulțumesc

1.8
1 Cor. 1.4Fil. 1.3Col. 1.3,41 Tes. 1.2Flm. 4
Dumnezeului meu prin Isus Hristos pentru voi toți, fiindcă credința
1.8
Cap. 16.19.
voastră se vestește în toată lumea. 9Căci martor îmi este Dumnezeu
1.9
Cap. 9.1;
, căruia îi slujesc
1.9
Fapte. 27.232 Tim. 1.3
în duhul meu, în evanghelia Fiului său, că neîncetat
1.9
1 Tes. 3.10
fac pomenire de voi, 10cerând totdeauna
1.10
Cap. 15.23, 32.
în rugăciunile mele, dacă cumva în cele din urmă voi avea parte prin voia
1.10
Iac. 4.15
lui Dumnezeu să vin la voi. 11Căci doresc să vă văd ca să
1.11
Cap. 15.29.
vă împărtășesc vreun dar de har duhovnicesc ca să fiți întăriți. 12Și ca adică să fim mângâiați împreună între voi, fiecare prin credința
1.12
Tit 1.42 Pet. 1.1
care este în celălalt, atât a voastră, cât și a mea. 13Dar nu voiesc să nu știți, fraților, că de
1.13
Cap. 15.23.
multe ori mi‐am pus în gând să vin la voi (și
1.13
Fil. 4.17Fapte. 16.7
am fost împiedicat până acum) pentru ca să am oarecare rod
1.13
1 Tes. 2.18
și între voi ca și între celelalte Neamuri. 14
1.14
1 Cor. 9.16
Sunt un datornic atât grecilor cât și barbarilor, atât înțelepților cât și proștilor. 15Astfel, întru cât mă privește pe mine, sunt gata să vă vestesc evanghelia și vouă care sunteți în Roma.

Starea omului după voia lui Dumnezeu se capătă prin credință

16Căci

1.16
Ps. 40.9,10Mc. 8.382 Tim. 1.8
nu mă rușinez de evanghelie, pentru că
1.16
1 Cor. 1.18
15.2
este puterea lui Dumnezeu spre mântuire pentru oricine crede, atât pentru
1.16
Lc. 2.30‐32
24.47Fapte. 3.26
13.26,46
iudeu, mai întâi, cât și pentru grec. 17Pentru că în
1.17
Cap. 3.21.
ea se descoperă o dreptate a lui Dumnezeu din credință pentru credință, după cum este scris: Dreptul
1.17
Hab. 2.4In. 3.36Gal. 3.11Fil. 3.9Evr. 10.38
va trăi din credință.

Starea de păcat a omenirii

18Căci mânia

1.18
Fapte. 17.30Ef. 5.6Col. 3.6
lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necucernicii și nedreptăți a oamenilor, care țin cu sila adevărul în nedreptate. 19Pentru că
1.19
Fapte. 14.17
ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este arătat între ei, căci Dumnezeu
1.19
In. 1.9
le‐a arătat. 20Căci de la facerea lumii ce nu se poate vedea
1.20
Ps. 19.1Fapte. 14.17
17.27
despre el se vede lămurit, căci se pricepe cu mintea prin cele făcute, adică veșnica lui putere și măreție dumnezeiască, pentru ca ei să fie fără cuvânt de apărare. 21Pentru că, deși au cunoscut pe Dumnezeu, nu l‐au proslăvit ca pe Dumnezeu, nici nu i‐au mulțumit, ci au ajuns deșerți
1.21
2 Reg. 17.15Ier. 2.5Ef. 4.17,18
în gândirile lor și inima lor fără pricepere a fost întunecată. 22Zicând
1.22
Ier. 10.14
că sunt înțelepți, au ajuns nebuni 23și au schimbat slava Dumnezeului
1.23
Deut. 4.16Ps. 106.20Is. 40.18
25Ier. 2.11Ezec. 8.10Fapte. 17.29
nesupus putrezirii cu asemănarea icoanei unui om supus putrezirii și a păsărilor și a dobitoacelor cu patru picioare și a târâtoarelor. 24De aceea
1.24
Ps. 81.12Fapte. 7.42Ef. 4.18,192 Tes. 2.11,12
și Dumnezeu i‐a dat prinși în poftele inimilor lor spre necurățenie, ca
1.24
1 Cor. 6.181 Tes. 4.41 Pet. 4.3
trupurile lor să fie necinstite între ei
1.24
Lev. 18.22
înșiși, 25ca unii care au schimbat adevărul
1.25
1 Tes. 1.91 In. 5.20
lui Dumnezeu în minciună și au cinstit și au slujit zidirii în
1.25
Is. 44.20Ier. 10.14
13.25Amos 2.4
locul Ziditorului, care este binecuvântat în veci. Amin. 26Pentru aceasta Dumnezeu i‐a dat prinși în patimi
1.26
Lev. 18.22,23Ef. 5.12Iuda 10
de necinste, căci și cele de parte femeiască ale lor au schimbat întrebuințarea firească în cea împotriva firii. 27Asemenea și cei de parte bărbătească, lăsând întrebuințarea firească a părții femeiești, au fost aprinși în pofta lor între ei, săvârșind rușinea, parte bărbătească în parte bărbătească și primind în ei înșiși răsplata cuvenită a rătăcirii lor. 28Și după cum n‐au socotit că e bine să aibă pe Dumnezeu în deplină cunoștință, și Dumnezeu i‐a dat la o gândire netrebnică, pentru ca să facă cele ce nu se cuvin
1.28
Ef. 5.4
; 29fiind plini de orice nedreptate, de răutate, de lăcomie de bani, de înrăire; umpluți de pizmă, de omor, de ceartă, de înșelăciune, de viclenie, șoptitori, 30vorbitori de rău, urâtori de Dumnezeu, semeți, îngâmfați, lăudăroși, născocitori de rele, nesupuși părinților, 31fără pricepere, călcători de cuvânt, fără iubire firească, fără milă; 32ca unii care cunoscând
1.32
Cap. 2.2.
bine hotărârea lui Dumnezeu că cei ce făptuiesc unele ca acestea sunt
1.32
Cap. 6.21.
vrednici de moarte, nu numai că fac aceleași, dar și găsesc plăcere
1.32
Ps. 50.18Osea 7.3
în cei ce le făptuiesc.

2

Nepocăința iudeilor

21De aceea ești fără cuvânt de apărare, omule, oricine ai fi tu care judeci; căci în ceea ce judeci pe altul, te osândești

2.1
Cap. 1.20.
pe tine însuți, pentru că
2.1
2 Sam. 12.5‐7Mat. 7.1‐2In. 8.9
tu care judeci făptuiești aceleași lucruri. 2Dar știm că judecata lui Dumnezeu este după adevăr împotriva celor ce făptuiesc unele ca acestea. 3Și socotești tu aceasta, omule, care judeci pe cei ce făptuiesc unele ca acestea și care faci aceleași, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? 4Sau disprețuești tu bogățiile
2.4
Cap. 9.23.
bunătății lui și a îngăduirii
2.4
Cap. 3.25.
și a îndelungii răbdări,
2.4
Ex. 34.6
necunoscând
2.4
Is. 30.182 Pet. 3.9,15
că bunătatea lui Dumnezeu te duce la pocăință? 5Dar după învârtoșarea ta și după inima ta nepocăită îți
2.5
Deut. 32.34Iac. 5.3
îngrămădești ție însuți o comoară de mânie în ziua de mânie și de descoperire a dreptei judecăți a lui Dumnezeu, 6care
2.6
Iov 34.11Ps. 62.12Prov. 24.12Ier. 17.10
32.19Mat. 16.271 Cor. 3.82 Cor. 5.10Ap. 2.23
20.12
22.12
va da fiecăruia după lucrările sale. 7Celor ce prin stăruința în lucrarea bună caută slavă și cinste și neputrezire: viața veșnică; 8iar celor ce fac dezbinări și nu se supun
2.8
Iov 24.132 Tes. 1.8
adevărului dar sunt supuși nedreptății: mânie și aprindere, 9necaz și strâmtorare peste orice suflet de om care lucrează cu desăvârșire răul, atât peste al iudeului mai întâi
2.9
Amos 3.2Lc. 12.47,481 Pet. 4.17
, cât și al grecului. 10Dar slavă
2.10
1 Pet. 1.7
și cinste și pace oricui care lucrează binele, atât iudeului mai întâi, cât și grecului. 11Căci
2.11
Deut. 10.172 Cron. 19.7Iov 34.19Fapte. 10.34Gal. 2.6Ef. 6.9Col. 3.251 Pet. 1.17
la Dumnezeu nu este căutare la față. 12Câți dar au păcătuit fără lege, vor și pieri fără lege; și câți au păcătuit sub lege, vor fi judecați prin lege. 13Căci nu
2.13
Mat. 7.21Iac. 1.22,23,251 In. 3.7
auzitorii legii sunt drepți înaintea lui Dumnezeu, ci făcătorii legii vor fi îndreptățiți. 14Căci când Neamuri care n‐au legea fac din fire cele ale legii, aceștia neavând legea, își sunt lor înșiși legea, 15ca unii care dovedesc lucrarea legii scrisă în inimile lor, mărturisindu‐le împreună cugetul lor și gândirile lor unul cu altul învinuind sau apărându‐i: 16în
2.16
Ecl. 12.14Mat. 25.31In. 12.481 Cor. 1.5Ap. 20.12
ziua când Dumnezeu va judeca prin
2.16
In. 5.22Fapte. 10.42
17.312 Tim. 4.1,81 Pet. 4.5
Isus Hristos cele ascunse ale oamenilor după evanghelia
2.16
Cap. 16.25.
mea.

Iudeii nu se pot dezvinovăți

17Dacă tu

2.17
Mat. 3.9In. 8.332 Cor. 11.22
dar porți numele de iudeu și te
2.17
Mica 3.11
odihnești pe lege și
2.17
Is. 45.25
48.2In. 8.41
te lauzi în Dumnezeu 18și cunoști
2.18
Deut. 4.8Ps. 147.19,20
voia lui și încuviințezi
2.18
Fil. 1.10
pe cele foarte bune, fiind învățat din lege 19și ai încredere
2.19
Mat. 15.14
23.16,17,19,24In. 9.34,40,41
că tu însuți ești călăuză de orbi, lumină celor ce sunt în întuneric, 20îndreptător al proștilor, învățător al pruncilor, având
2.20
Cap. 6.17.
forma cunoștinței și adevărului în lege; 21deci tu care înveți pe altul, pe tine însuți nu te înveți? Tu care propovăduești: Nu fura! furi? 22Tu
2.22
Ps. 50.16Mat. 23.3
care zici: Nu săvârși preacurvie!
2.22
Mal. 3.8
săvârșești preacurvie? tu care urăști idolii, jefuiești templele? 23Tu
2.23
Vers. 17.
care te lauzi cu legea, necinstești pe Dumnezeu prin călcarea legii? 24Căci numele lui Dumnezeu este hulit din pricina voastră între Neamuri, după cum este
2.24
2 Sam. 12.14Is. 52.5Ezec. 36.20,23
scris.

Adevărata tăiere împrejur

25Căci tăierea împrejur

2.25
Gal. 5.3
folosește într‐adevăr dacă înfăptuiești legea; dar dacă ești călcător de lege, tăierea ta împrejur s‐a făcut netăiere împrejur. 26Deci dacă
2.26
Fapte. 10.34,35
netăierea împrejur păzește hotărârile legii, oare netăierea lui împrejur nu va fi socotită ea ca tăiere împrejur? 27Și cea care din fire este netăiere împrejur și împlinește legea oare nu te
2.27
Mat. 12.41,42
va judeca pe tine, care cu slovă și tăierea împrejur ești călcător de lege? 28Căci iudeu nu
2.28
Mat. 3.9In. 8.39Gal. 6.15Ap. 2.9
este cel pe dinafară, nici tăiere împrejur cea care este pe dinafară în carne: 29ci iudeu este cel ce
2.29
1 Pet. 3.4
este unul în lăuntru și tăierea împrejur
2.29
Fil. 3.3Col. 2.11
este aceea a inimii în duh,
2.29
Cap. 7.6.
iar nu în slovă; a cărui laudă
2.29
1 Cor. 4.52 Cor. 10.181 Tes. 2.4
este nu de la oameni, ci de la Dumnezeu.