Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
9

Pavel și mântuirea israeliților

91Spun

9.1
Cap. 1.9.
2 Cor. 1.23
11.31
12.19Gal. 1.20Fil. 1.81 Tim. 2.7
adevărul în Hristos, nu mint, cugetul meu mărturisește împreună cu mine în Duhul Sfânt, 2
9.2
Cap. 10.1.

am mare întristare și neîncetată durere în inima mea. 3Căci aș putea dori să
9.3
Ex. 32.32
fiu eu însumi anatema de la Hristos pentru frații mei, rudele mele după carne, 4care
9.4
Deut. 7.6
sunt israeliți, care au
9.4
Ex. 4.22Deut. 14.1Ier. 31.9
înfierea și slava
9.4
1 Sam. 4.211 Reg. 8.11Ps. 63.2
78.61
și legămintele
9.4
Fapte. 3.25Evr. 8.8‐10
și darea legii
9.4
Ps. 147.19
și slujba dumnezeiască
9.4
Evr. 9.1
și făgăduințele
9.4
Fapte. 13.32Ef. 2.12
, 5care au pe părinții
9.5
Deut. 10.15
și din
9.5
Lc. 3.23
care este după carne Hristosul, care
9.5
Ier. 23.6In. 1.1Fapte. 20.28Evr. 1.81 In. 5.20
este peste toate, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin!

Dumnezeu este stăpân să aleagă

6Dar nu

9.6
Num. 23.19
este ca și cum ar fi căzut Cuvântul lui Dumnezeu. Căci nu
9.6
In. 8.394.12,16Gal. 6.16
toți care sunt din Israel sunt Israel; 7nici pentru că sunt sămânță a lui Avraam
9.7
Gal. 4.23
sunt toți copii, ci: În Isaac
9.7
Gen. 21.12Evr. 11.18
ți se va numi sămânța. 8Adică nu copiii cărnii sunt copii
9.8
Gal. 4.28
ai lui Dumnezeu, ci copiii făgăduinței sunt socotiți ca o sămânță. 9Căci acesta este un cuvânt de făgăduință: Voi veni pe vremea aceasta
9.9
Gen. 18.10,14
și Sara va avea un fiu. 10Și nu numai atât; ci și cu privire la Rebeca
9.10
Gen. 25.21
zămislind de la unul singur, de la Isaac tatăl nostru: 11căci deși copiii nu erau încă născuți și nu făptuiseră ceva bine sau rău, pentru ca planul lui Dumnezeu, potrivit alegerii, să rămână în picioare nu din fapte, ci de la
9.11
Cap. 4.17;
8.28
cel ce cheamă, 12i s‐a zis: Cel
9.12
Gen. 25.23
mare va sluji ca rob celui mai mic. 13După cum este scris: Am iubit pe Iacov
9.13
Deut. 21.15Prov. 13.24Mal. 1.2,3Mat. 10.37Lc. 14.26In. 12.25
și am urât pe Esau.

Dumnezeu se îndură de cine‐i place

14Ce vom zice dar? Nu cumva

9.14
Deut. 32.42 Cron. 19.7Iov 8.3
34.10Ps. 92.15
este nedreptate la Dumnezeu? Să nu fie așa. 15Căci el zice lui Moise: Voi avea
9.15
Ex. 33.19
milă de oricine am milă și mă voi îndura de oricine mă îndur. 16Deci dar nu este de la cel ce voiește, nici de la cel ce aleargă, ci de la Dumnezeu care are milă. 17Căci scriptura
9.17
Gal. 3.8,22
zice lui Faraon: Chiar pentru aceasta
9.17
Ex. 9.16
te‐am sculat, ca să arăt în tine puterea mea și ca numele meu să fie vestit în tot pământul. 18Deci dar el are milă de cine voiește și învârtoșează pe cine voiește. 19Dar îmi vei zice: Pentru ce mai bagă vină? Căci
9.19
2 Cron. 20.6Iov 9.12
23.13Dan. 4.35
cine se împotrivește voii lui? 20Dar mai degrabă, omule, cine ești tu care răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva va
9.20
Is. 29.16
45.6
64.8
zice plăsmuitura către plăsmuitor: Pentru ce m‐ai făcut astfel? 21Sau n‐are olarul
9.21
Prov. 16.4Ier. 18.6
putere peste lutul lui ca din aceeași frământătură să facă un
9.21
2 Tim. 2.20
vas spre cinste, iar altul spre necinste? 22Ce dacă Dumnezeu, voind să‐și arate mânia și să‐și facă cunoscută puterea, a îngăduit cu multă îndelungă‐răbdare niște vase
9.22
1 Tes. 5.9
de mânie întocmite
9.22
1 Pet. 2.8Iuda 4
spre pieire, 23și ca să facă cunoscute bogățiile
9.23
Cap. 2.4.
Ef. 1.7Col. 1.27
slavei lui peste niște vase de milă, pe care mai dinainte le‐a pregătit
9.23
Cap. 8.28‐30.

spre slavă, 24adică, pe noi, pe care ne‐a și chemat, nu
9.24
Cap. 3.29.

numai dintre iudei, ci și dintre Neamuri? 25După cum zice și în Osea: Voi
9.25
Osea 2.231 Pet. 2.10
numi popor al meu pe cel care nu este poporul meu și iubită pe cea care nu este iubită. 26Și
9.26
Osea 1.10
va fi așa: în locul unde li s‐a zis: Voi nu sunteți poporul meu: acolo vor fi numiți fii ai Dumnezeului celui viu. 27Iar Isaia strigă despre Israel
9.27
Is. 10.22,23
: Dacă numărul copiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai rămășița
9.27
Cap. 11.5.

va fi mântuită. 28Căci Domnul va face
9.28
Is. 28.22
cuvântul său pe pământ, sfârșindu‐l și scurtându‐l. 29Și după cum a zis mai înainte Isaia: Dacă
9.29
Is. 1.9Plâng. 3.22
Domnul Savaot nu ne‐ar fi lăsat o sămânță, am fi fost ca
9.29
Is. 13.19Ier. 50.40
Sodoma și am fi fost asemănați cu Gomora.

Neamurile au căpătat mântuirea

30Ce vom zice dar? Că Neamurile

9.30
Cap. 4.11;
10.20
care nu urmăreau dreptatea au aflat dreptatea, dar dreptatea care
9.30
Cap. 1.17.

este din credință; 31iar Israel, urmărind
9.31
Cap. 10.2;
11.7
o lege de dreptate, n‐a
9.31
Gal. 5.4
ajuns la legea aceea. 32Pentru ce? Pentru că nu era căutată din credință, ci ca din fapte. S‐au
9.32
Lc. 2.341 Cor. 1.23
poticnit de piatra de poticnire, 33după cum este scris: Iată
9.33
Ps. 118.22Is. 8.14
28.16Mat. 21.421 Pet. 2.6‐8
eu pun în Sion o piatră de poticnire și
9.33
Cap. 10.11.

o stâncă de cădere: și cine crede în el nu va fi rușinat.