Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
9

Alte neamuri vor căuta pe Domnul

91Sarcina

9.1
Ier. 23.33
cuvântului Domnului în țara Hadracului și se va odihni peste Damasc
9.1
Amos 1.3
. Căci Domnul are un ochi
9.1
2 Cron. 20.12Ps. 145.15
asupra oamenilor și asupra tuturor semințiilor lui Israel: 2și asupra Hamatului
9.2
Ier. 49.23
care se mărginește cu el, asupra Tirului
9.2
Is. 23Ezec. 26
27
28Amos 1.9
și Sidonului
9.2
1 Reg. 17.9Ezec. 28.21Obad. 20
, deși este foarte înțelept
9.2
Ezec. 28.3
. 3Și Tirul și‐a zidit o întărire și și‐a îngrămădit
9.3
Iov 27.16Ezec. 28.4,5
argint ca pulberea și aur ales ca noroiul ulițelor. 4Iată, Domnul
9.4
Is. 23.1
va pune stăpânire pe el și va lovi puterea
9.4
Ezec. 26.17
sa în mare și va fi mistuit de foc. 5Ascalonul
9.5
Ier. 47.1,5Țef. 2.4
va vedea aceasta și se va teme, Gaza de asemenea și se va chinui mult și Ecronul, căci așteptarea sa va fi dată de rușine: și împăratul va pieri din Gaza și Ascalonul nu va fi locuit. 6Și în Asdod
9.6
Amos 1.8
va locui o corcitură și voi nimici mândria filistenilor. 7Și voi lua sângele lui din gura lui și urâciunile lui dintre dinții lui; și cel ce va rămâne va fi și el al Dumnezeului nostru și va fi ca un domnitor în Iuda și Ecronul ca un iebusit. 8Și voi tăbărî
9.8
Ps. 34.7
în jurul casei mele, împotriva oștii, ca nimeni să nu treacă sau să se întoarcă: și
9.8
Is. 60.18Ezec. 28.24
asupritorul nu va mai trece peste ei; căci acum am văzut
9.8
Ex. 3.7
cu ochii mei.

Făgăduința unui împărat smerit

9Bucură‐te

9.9
Is. 62.11Mat. 21.5In. 12.15
foarte mult, fiică a Sionului, și veselește‐te, fiică a Ierusalimului. Iată
9.9
Ier. 23.5
30.9Lc. 19.38In. 1.49
, împăratul tău vine la tine, drept și având mântuire: smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, fiu de măgăriță. 10Și voi stârpi
9.10
Osea 1.7
2.18Mica 5.10Hag. 2.22
carul din Efraim și calul din Ierusalim, și arcul războiului va fi stârpit; și el va vorbi neamurilor pace
9.10
Ef. 2.14,17
: și domnia lui va fi de la mare
9.10
Ps. 72.8
până la mare și de la râu până la marginile pământului. 11Cât pentru tine, prin sângele legământului tău am dat drumul celor încătușați
9.11
Is. 42.7
51.14
61.1
ai tăi din groapa în care nu este apă. 12Întoarceți‐vă la întăritură, voi cei încătușați
9.12
Is. 49.9
cu nădejde! Da, astăzi o spun, îți voi răsplăti îndoit
9.12
Is. 61.7
. 13Căci mi‐am întins pe Iuda, am umplut arcul cu Efraim; și voi deștepta pe fiii tăi, Sioane, împotriva fiilor tăi, Grecio, și te voi face ca o sabie de viteaz. 14Și Domnul va fi văzut deasupra lor și săgeata sa
9.14
Ps. 18.14
77.17
144.6
va ieși ca fulgerul: și Domnul Dumnezeu va sufla din trâmbiță și va umbla în vârtejurile
9.14
Is. 21.1
de miazăzi. 15Domnul oștirilor îi va apăra și vor înghiți și vor călca pietrele de praștie; și vor bea și vor vui ca de vin: și se vor umple ca o farfurie, ca și colțurile
9.15
Lev. 4.18,25Deut. 12.27
altarului. 16Și Domnul Dumnezeul lor îi va mântui în ziua aceea ca turma poporului său, căci vor fi ca pietrele
9.16
Is. 62.3Mal. 3.17
unei cununi ridicate
9.16
Is. 11.12
peste țara sa. 17Căci cât
9.17
Ps. 31.19
de mare este bunătatea sa și cât de mare frumusețea sa! Grâul
9.17
Ioel 3.18Amos 9.14
va face pe tineri să înflorească și mustul pe fecioare.

10

Domnul va binecuvânta pe Iuda și pe Israel

101Cereți de la Domnul

10.1
Ier. 14.22
ploaie
10.1
Deut. 11.14
la vremea ploii târzii
10.1
Iov 29.23Ioel 2.23
. Domnul va face fulgere și el le va da ploaie îmbelșugată: fiecăruia verdeață în câmpul său. 2Căci terafimii
10.2
Ier. 10.8Hab. 2.18
au vorbit deșertăciune
10.2
Iov 13.14
și ghicitorii au văzut minciună și au spus visuri mincinoase; ei mângâie în deșert. De aceea merg pe calea lor ca o turmă, sunt în nevoie, căci n‐au păstor. 3Mânia mea s‐a aprins împotriva păstorilor și voi pedepsi
10.3
Ezec. 34.17
pe țapi! Căci Domnul oștirilor a cercetat
10.3
Lc. 1.68
turma sa casa lui Iuda, și‐i
10.3
Cânt. 1.9
va face ca și calul său cel măreț în luptă. 4Din el va ieși piatra unghiului
10.4
Num. 24.171 Sam. 14.38Is. 19.13
, din el
10.4
Is. 22.23
cuiul, din el arcul de luptă, din el orice cârmuitor. 5Și vor fi ca vitejii care calcă
10.5
Ps. 18.42
noroiul ulițelor în luptă; și se vor lupta, căci Domnul este cu ei: și călăreții pe cai vor fi rușinați. 6Și voi întări casa lui Iuda și voi mântui casa lui Iosif și‐i voi aduce
10.6
Ier. 3.18Ezec. 37.21
înapoi, căci voi avea
10.6
Osea 1.7
milă de ei și vor fi ca și cum nu i‐aș fi lepădat: căci eu sunt Domnul Dumnezeul lor și‐i voi auzi
10.6
Cap. 13.9.
. 7Și Efraim va fi ca un viteaz și inima
10.7
Ps. 104.15
li se va bucura ca de vin: da, copiii lor vor vedea aceasta și se vor bucura; inima le va fi voioasă în Domnul. 8Le voi fluiera
10.8
Is. 5.26
și‐i voi aduna, căci eu i‐am răscumpărat. Și se
10.8
Is. 49.19Ezec. 36.37
vor înmulți cum se înmulțeau. 9Și‐i voi semăna
10.9
Osea 2.23
între popoare și își vor aduce aminte
10.9
Deut. 30.1
de mine în țări depărtate: și vor trăi cu copiii lor și se vor întoarce. 10Și‐i voi aduce
10.10
Is. 11.11,16Osea 11.11
iarăși din țara Egiptului și‐i voi aduna din Asiria și‐i voi duce în țara Galaadului și Liban și nu se va găsi
10.10
Is. 49.20
loc pentru ei. 11Și el
10.11
Is. 11.15,16
va trece prin marea strâmtorării, și va lovi valurile în mare, și toate adâncurile Nilului se vor usca: și mândria Asiriei
10.11
Is. 14.25
va fi coborâtă și toiagul de domnie
10.11
Ezec. 30.13
al Egiptului se va depărta. 12Și‐i voi face tari în Domnul și vor umbla în
10.12
Mica 4.5
numele lui, în sus și în jos, zice Domnul.

11

Israel pustiit de păstori răi

111Deschide‐ți, Libanule, porțile

11.1
Cap. 10.10.
ca să‐ți mistuie focul cedrii! 2Urlă, chiparosule! căci a căzut cedrul, căci cei măreți sunt despuiați. Urlați, stejari ai Basanului! căci s‐a
11.2
Is. 32.19
dat jos pădurea cea nestrăbătută. 3Un glas de urlet al păstorilor! — căci slava lor s‐a despuiat; un glas de răcnet de pui de lei! — căci mândria Iordanului s‐a despuiat. 4Așa zice Domnul Dumnezeul meu: Paște turma
11.4
Vers. 7.
de junghiere; 5pe care le junghie stăpânii lor și nu
11.5
Ier. 2.3
50.7
se socotesc vinovați; și cei ce le vând zic
11.5
Deut. 29.19Osea 12.8
: Binecuvântat fie Domnul, căci m‐am îmbogățit! Și păstorii lor nu le cruță. 6Căci nu voi mai cruța pe locuitorii țării, zice Domnul. Și iată, voi da pe oameni, pe fiecare în mâna aproapelui său și în mâna împăratului său: și vor zdrumica țara, și nu‐i voi izbăvi din mâna lor. 7Și am păscut
11.7
Vers. 4.
turma de junghiere, în adevăr pe cei săraci
11.7
Țef. 3.12Mat. 12.8
din turmă! Și mi‐am luat două toiege; pe unul l‐am numit Frumusețe, și pe celălalt l‐am numit Legături; și pășteam turma. 8Și într‐o
11.8
Osea 5.7
lună am nimicit trei păstori; căci sufletul meu era chinuit cu ei și s‐a dezgustat și sufletul lor de mine. 9Atunci am zis: Nu vă voi mai paște! Ce moare să moară
11.9
Ier. 15.2
43.11
și ce piere să piară și cele ce vor rămâne să‐și mănânce carnea una alteia. 10Și mi‐am luat toiagul Frumusețe, și l‐am frânt, ca să rup legământul meu pe care l‐am făcut cu toate popoarele. 11Și s‐a și rupt în ziua aceea: și astfel cei săraci
11.11
Țef. 3.12
ai turmei care luau seamă la mine au cunoscut că acesta era cuvântul Domnului. 12Și le‐am zis: Dacă este bine în ochii voștri, dați‐mi plată; iar dacă nu, lăsați. Și mi‐au cumpănit pentru plata
11.12
Mat. 26.15Ex. 21.32
mea treizeci de arginți. 13Și Domnul mi‐a zis: Aruncă‐l
11.13
Mat. 27.9,10
olarului: un preț frumos cu care am fost prețuit de ei! Și am luat cei treizeci de arginți și i‐am aruncat olarului, în casa Domnului. 14Atunci mi‐am frânt toiagul al doilea, Legături, ca să rup înfrățirea între Iuda și Israel. 15Și Domnul mi‐a zis: Ia‐ți
11.15
Ezec. 34.2‐4
și uneltele unui păstor nebun. 16Căci iată voi ridica un păstor în țară, care nu va cerceta pe cei gata să piară, nici nu va căuta pe cei risipiți; nu va tămădui pe cei răniți și nu va paște ce este sănătos, ci va mânca și carnea celor îngrășate și le va rupe copitele în bucăți. 17Vai
11.17
Ier. 23.1Ezec. 34.2In. 10.12,18
de păstorul netrebnic care părăsește turma! Sabia va fi peste brațul său și peste ochiul său cel drept; brațul său se va usca de tot și ochiul său cel drept va fi întunecat de tot.