Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
10

Domnul va binecuvânta pe Iuda și pe Israel

101Cereți de la Domnul

10.1
Ier. 14.22
ploaie
10.1
Deut. 11.14
la vremea ploii târzii
10.1
Iov 29.23Ioel 2.23
. Domnul va face fulgere și el le va da ploaie îmbelșugată: fiecăruia verdeață în câmpul său. 2Căci terafimii
10.2
Ier. 10.8Hab. 2.18
au vorbit deșertăciune
10.2
Iov 13.14
și ghicitorii au văzut minciună și au spus visuri mincinoase; ei mângâie în deșert. De aceea merg pe calea lor ca o turmă, sunt în nevoie, căci n‐au păstor. 3Mânia mea s‐a aprins împotriva păstorilor și voi pedepsi
10.3
Ezec. 34.17
pe țapi! Căci Domnul oștirilor a cercetat
10.3
Lc. 1.68
turma sa casa lui Iuda, și‐i
10.3
Cânt. 1.9
va face ca și calul său cel măreț în luptă. 4Din el va ieși piatra unghiului
10.4
Num. 24.171 Sam. 14.38Is. 19.13
, din el
10.4
Is. 22.23
cuiul, din el arcul de luptă, din el orice cârmuitor. 5Și vor fi ca vitejii care calcă
10.5
Ps. 18.42
noroiul ulițelor în luptă; și se vor lupta, căci Domnul este cu ei: și călăreții pe cai vor fi rușinați. 6Și voi întări casa lui Iuda și voi mântui casa lui Iosif și‐i voi aduce
10.6
Ier. 3.18Ezec. 37.21
înapoi, căci voi avea
10.6
Osea 1.7
milă de ei și vor fi ca și cum nu i‐aș fi lepădat: căci eu sunt Domnul Dumnezeul lor și‐i voi auzi
10.6
Cap. 13.9.
. 7Și Efraim va fi ca un viteaz și inima
10.7
Ps. 104.15
li se va bucura ca de vin: da, copiii lor vor vedea aceasta și se vor bucura; inima le va fi voioasă în Domnul. 8Le voi fluiera
10.8
Is. 5.26
și‐i voi aduna, căci eu i‐am răscumpărat. Și se
10.8
Is. 49.19Ezec. 36.37
vor înmulți cum se înmulțeau. 9Și‐i voi semăna
10.9
Osea 2.23
între popoare și își vor aduce aminte
10.9
Deut. 30.1
de mine în țări depărtate: și vor trăi cu copiii lor și se vor întoarce. 10Și‐i voi aduce
10.10
Is. 11.11,16Osea 11.11
iarăși din țara Egiptului și‐i voi aduna din Asiria și‐i voi duce în țara Galaadului și Liban și nu se va găsi
10.10
Is. 49.20
loc pentru ei. 11Și el
10.11
Is. 11.15,16
va trece prin marea strâmtorării, și va lovi valurile în mare, și toate adâncurile Nilului se vor usca: și mândria Asiriei
10.11
Is. 14.25
va fi coborâtă și toiagul de domnie
10.11
Ezec. 30.13
al Egiptului se va depărta. 12Și‐i voi face tari în Domnul și vor umbla în
10.12
Mica 4.5
numele lui, în sus și în jos, zice Domnul.

11

Israel pustiit de păstori răi

111Deschide‐ți, Libanule, porțile

11.1
Cap. 10.10.
ca să‐ți mistuie focul cedrii! 2Urlă, chiparosule! căci a căzut cedrul, căci cei măreți sunt despuiați. Urlați, stejari ai Basanului! căci s‐a
11.2
Is. 32.19
dat jos pădurea cea nestrăbătută. 3Un glas de urlet al păstorilor! — căci slava lor s‐a despuiat; un glas de răcnet de pui de lei! — căci mândria Iordanului s‐a despuiat. 4Așa zice Domnul Dumnezeul meu: Paște turma
11.4
Vers. 7.
de junghiere; 5pe care le junghie stăpânii lor și nu
11.5
Ier. 2.3
50.7
se socotesc vinovați; și cei ce le vând zic
11.5
Deut. 29.19Osea 12.8
: Binecuvântat fie Domnul, căci m‐am îmbogățit! Și păstorii lor nu le cruță. 6Căci nu voi mai cruța pe locuitorii țării, zice Domnul. Și iată, voi da pe oameni, pe fiecare în mâna aproapelui său și în mâna împăratului său: și vor zdrumica țara, și nu‐i voi izbăvi din mâna lor. 7Și am păscut
11.7
Vers. 4.
turma de junghiere, în adevăr pe cei săraci
11.7
Țef. 3.12Mat. 12.8
din turmă! Și mi‐am luat două toiege; pe unul l‐am numit Frumusețe, și pe celălalt l‐am numit Legături; și pășteam turma. 8Și într‐o
11.8
Osea 5.7
lună am nimicit trei păstori; căci sufletul meu era chinuit cu ei și s‐a dezgustat și sufletul lor de mine. 9Atunci am zis: Nu vă voi mai paște! Ce moare să moară
11.9
Ier. 15.2
43.11
și ce piere să piară și cele ce vor rămâne să‐și mănânce carnea una alteia. 10Și mi‐am luat toiagul Frumusețe, și l‐am frânt, ca să rup legământul meu pe care l‐am făcut cu toate popoarele. 11Și s‐a și rupt în ziua aceea: și astfel cei săraci
11.11
Țef. 3.12
ai turmei care luau seamă la mine au cunoscut că acesta era cuvântul Domnului. 12Și le‐am zis: Dacă este bine în ochii voștri, dați‐mi plată; iar dacă nu, lăsați. Și mi‐au cumpănit pentru plata
11.12
Mat. 26.15Ex. 21.32
mea treizeci de arginți. 13Și Domnul mi‐a zis: Aruncă‐l
11.13
Mat. 27.9,10
olarului: un preț frumos cu care am fost prețuit de ei! Și am luat cei treizeci de arginți și i‐am aruncat olarului, în casa Domnului. 14Atunci mi‐am frânt toiagul al doilea, Legături, ca să rup înfrățirea între Iuda și Israel. 15Și Domnul mi‐a zis: Ia‐ți
11.15
Ezec. 34.2‐4
și uneltele unui păstor nebun. 16Căci iată voi ridica un păstor în țară, care nu va cerceta pe cei gata să piară, nici nu va căuta pe cei risipiți; nu va tămădui pe cei răniți și nu va paște ce este sănătos, ci va mânca și carnea celor îngrășate și le va rupe copitele în bucăți. 17Vai
11.17
Ier. 23.1Ezec. 34.2In. 10.12,18
de păstorul netrebnic care părăsește turma! Sabia va fi peste brațul său și peste ochiul său cel drept; brațul său se va usca de tot și ochiul său cel drept va fi întunecat de tot.

12

Puterea viitoare a lui Iuda

121Sarcina Cuvântului Domnului despre Israel. Așa zice Domnul care întinde

12.1
Is. 42.5
44.24
45.12,18
48.13
cerurile și pune temelia pământului și întocmește
12.1
Num. 16.22Evr. 12.9
duhul omului înăuntrul său: 2Iată, voi face Ierusalimul un potir
12.2
Is. 51.17,22,23
de amețire pentru toate popoarele de jur împrejur, și el va fi chiar și împotriva lui Iuda la împresurarea împotriva Ierusalimului. 3Și va fi așa: În ziua aceea
12.3
Vers. 4.6, 8, 9, 11. Cap. 13.1;
voi face Ierusalimul o piatră împovărătoare
12.3
Mat. 21.44
pentru toate popoarele. Toți câți se vor împovăra cu ea vor fi răniți; și toate neamurile pământului vor fi adunate împotriva lui. 4În ziua aceea, zice Domnul, voi lovi
12.4
Ps. 76.6Ezec. 38.4
orice cal cu groază și pe călărețul său cu nebunie. Și‐mi voi deschide ochii peste casa lui Iuda și voi lovi cu orbire orice cal al popoarelor. 5Și domnitorii lui Iuda vor zice în inima lor: Locuitorii Ierusalimului vor fi tăria mea prin Domnul oștirilor, Dumnezeul lor. 6În ziua aceea voi face pe domnitorii lui Iuda ca
12.6
Obad. 18
o vatră de foc între lemn și ca o făclie de foc în snopi; și vor mistui pe toate popoarele de jur împrejur la dreapta și la stânga și Ierusalimul va locui iarăși în locul său, în Ierusalim. 7Și Domnul va mântui corturile lui Iuda întâi, ca slava casei lui David și slava locuitorilor Ierusalimului să nu se ridice peste Iuda. 8În ziua aceea Domnul va apăra pe locuitorii Ierusalimului; și cel ce se poticnește
12.8
Ioel 3.10
între ei va fi în ziua aceea ca David; și casa lui David va fi ca Dumnezeu, ca Îngerul Domnului înaintea lor. 9Și va fi așa: În ziua aceea voi căuta să stârpesc
12.9
Hag. 2.22
toate neamurile care vor veni împotriva Ierusalimului. 10Și voi vărsa peste casa
12.10
Ier. 31.9
50.4Ezec. 39.29Ioel 2.28
lui David și peste locuitorii Ierusalimului duhul harului și al cererii; și vor privi
12.10
In. 19.34,37Ap. 1.7
spre mine pe care l‐au străpuns: și vor boci după el, cum
12.10
Ier. 6.26Amos 8.10
bocește cineva după singurul lui fiu, și vor avea amărăciune pentru el, ca cineva care are amărăciune după întâiul născut al său. 11În ziua aceea va fi plângere mare
12.11
Fapte. 2.37
în Ierusalim, ca plângerea din Hadadrimon
12.11
2 Reg. 23.29
2
în valea Meghidonului. 12Și țara va boci, fiecare familie deosebit
12.12
Mat. 24.30Ap. 1.7
; familia casei lui David deosebit și nevestele lor deosebit; familia casei lui Natan
12.12
2 Sam. 5.14Lc. 3.31
deosebit și nevestele lor deosebit; 13familia casei lui Levi deosebit și nevestele lor deosebit; familia Șimeiților deosebit și nevestele lor deosebit. 14Și toate celelalte familii fiecare familie deosebit și nevestele lor deosebit.