Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
11

Israel pustiit de păstori răi

111Deschide‐ți, Libanule, porțile

11.1
Cap. 10.10.
ca să‐ți mistuie focul cedrii! 2Urlă, chiparosule! căci a căzut cedrul, căci cei măreți sunt despuiați. Urlați, stejari ai Basanului! căci s‐a
11.2
Is. 32.19
dat jos pădurea cea nestrăbătută. 3Un glas de urlet al păstorilor! — căci slava lor s‐a despuiat; un glas de răcnet de pui de lei! — căci mândria Iordanului s‐a despuiat. 4Așa zice Domnul Dumnezeul meu: Paște turma
11.4
Vers. 7.
de junghiere; 5pe care le junghie stăpânii lor și nu
11.5
Ier. 2.3
50.7
se socotesc vinovați; și cei ce le vând zic
11.5
Deut. 29.19Osea 12.8
: Binecuvântat fie Domnul, căci m‐am îmbogățit! Și păstorii lor nu le cruță. 6Căci nu voi mai cruța pe locuitorii țării, zice Domnul. Și iată, voi da pe oameni, pe fiecare în mâna aproapelui său și în mâna împăratului său: și vor zdrumica țara, și nu‐i voi izbăvi din mâna lor. 7Și am păscut
11.7
Vers. 4.
turma de junghiere, în adevăr pe cei săraci
11.7
Țef. 3.12Mat. 12.8
din turmă! Și mi‐am luat două toiege; pe unul l‐am numit Frumusețe, și pe celălalt l‐am numit Legături; și pășteam turma. 8Și într‐o
11.8
Osea 5.7
lună am nimicit trei păstori; căci sufletul meu era chinuit cu ei și s‐a dezgustat și sufletul lor de mine. 9Atunci am zis: Nu vă voi mai paște! Ce moare să moară
11.9
Ier. 15.2
43.11
și ce piere să piară și cele ce vor rămâne să‐și mănânce carnea una alteia. 10Și mi‐am luat toiagul Frumusețe, și l‐am frânt, ca să rup legământul meu pe care l‐am făcut cu toate popoarele. 11Și s‐a și rupt în ziua aceea: și astfel cei săraci
11.11
Țef. 3.12
ai turmei care luau seamă la mine au cunoscut că acesta era cuvântul Domnului. 12Și le‐am zis: Dacă este bine în ochii voștri, dați‐mi plată; iar dacă nu, lăsați. Și mi‐au cumpănit pentru plata
11.12
Mat. 26.15Ex. 21.32
mea treizeci de arginți. 13Și Domnul mi‐a zis: Aruncă‐l
11.13
Mat. 27.9,10
olarului: un preț frumos cu care am fost prețuit de ei! Și am luat cei treizeci de arginți și i‐am aruncat olarului, în casa Domnului. 14Atunci mi‐am frânt toiagul al doilea, Legături, ca să rup înfrățirea între Iuda și Israel. 15Și Domnul mi‐a zis: Ia‐ți
11.15
Ezec. 34.2‐4
și uneltele unui păstor nebun. 16Căci iată voi ridica un păstor în țară, care nu va cerceta pe cei gata să piară, nici nu va căuta pe cei risipiți; nu va tămădui pe cei răniți și nu va paște ce este sănătos, ci va mânca și carnea celor îngrășate și le va rupe copitele în bucăți. 17Vai
11.17
Ier. 23.1Ezec. 34.2In. 10.12,18
de păstorul netrebnic care părăsește turma! Sabia va fi peste brațul său și peste ochiul său cel drept; brațul său se va usca de tot și ochiul său cel drept va fi întunecat de tot.

12

Puterea viitoare a lui Iuda

121Sarcina Cuvântului Domnului despre Israel. Așa zice Domnul care întinde

12.1
Is. 42.5
44.24
45.12,18
48.13
cerurile și pune temelia pământului și întocmește
12.1
Num. 16.22Evr. 12.9
duhul omului înăuntrul său: 2Iată, voi face Ierusalimul un potir
12.2
Is. 51.17,22,23
de amețire pentru toate popoarele de jur împrejur, și el va fi chiar și împotriva lui Iuda la împresurarea împotriva Ierusalimului. 3Și va fi așa: În ziua aceea
12.3
Vers. 4.6, 8, 9, 11. Cap. 13.1;
voi face Ierusalimul o piatră împovărătoare
12.3
Mat. 21.44
pentru toate popoarele. Toți câți se vor împovăra cu ea vor fi răniți; și toate neamurile pământului vor fi adunate împotriva lui. 4În ziua aceea, zice Domnul, voi lovi
12.4
Ps. 76.6Ezec. 38.4
orice cal cu groază și pe călărețul său cu nebunie. Și‐mi voi deschide ochii peste casa lui Iuda și voi lovi cu orbire orice cal al popoarelor. 5Și domnitorii lui Iuda vor zice în inima lor: Locuitorii Ierusalimului vor fi tăria mea prin Domnul oștirilor, Dumnezeul lor. 6În ziua aceea voi face pe domnitorii lui Iuda ca
12.6
Obad. 18
o vatră de foc între lemn și ca o făclie de foc în snopi; și vor mistui pe toate popoarele de jur împrejur la dreapta și la stânga și Ierusalimul va locui iarăși în locul său, în Ierusalim. 7Și Domnul va mântui corturile lui Iuda întâi, ca slava casei lui David și slava locuitorilor Ierusalimului să nu se ridice peste Iuda. 8În ziua aceea Domnul va apăra pe locuitorii Ierusalimului; și cel ce se poticnește
12.8
Ioel 3.10
între ei va fi în ziua aceea ca David; și casa lui David va fi ca Dumnezeu, ca Îngerul Domnului înaintea lor. 9Și va fi așa: În ziua aceea voi căuta să stârpesc
12.9
Hag. 2.22
toate neamurile care vor veni împotriva Ierusalimului. 10Și voi vărsa peste casa
12.10
Ier. 31.9
50.4Ezec. 39.29Ioel 2.28
lui David și peste locuitorii Ierusalimului duhul harului și al cererii; și vor privi
12.10
In. 19.34,37Ap. 1.7
spre mine pe care l‐au străpuns: și vor boci după el, cum
12.10
Ier. 6.26Amos 8.10
bocește cineva după singurul lui fiu, și vor avea amărăciune pentru el, ca cineva care are amărăciune după întâiul născut al său. 11În ziua aceea va fi plângere mare
12.11
Fapte. 2.37
în Ierusalim, ca plângerea din Hadadrimon
12.11
2 Reg. 23.29
2
în valea Meghidonului. 12Și țara va boci, fiecare familie deosebit
12.12
Mat. 24.30Ap. 1.7
; familia casei lui David deosebit și nevestele lor deosebit; familia casei lui Natan
12.12
2 Sam. 5.14Lc. 3.31
deosebit și nevestele lor deosebit; 13familia casei lui Levi deosebit și nevestele lor deosebit; familia Șimeiților deosebit și nevestele lor deosebit. 14Și toate celelalte familii fiecare familie deosebit și nevestele lor deosebit.

13

Belșugul harului legământului nou

131În ziua aceea

13.1
Cap. 12.3.
se va deschide un
13.1
Evr. 9.141 Pet. 1.19Ap. 1.5
izvor casei lui David și locuitorilor Ierusalimului pentru păcat și pentru necurăție. 2Și va fi așa: În ziua aceea, zice Domnul oștirilor, voi stârpi
13.2
Ex. 23.13Ios. 23.7Ps. 16.4Ezec. 30.13Osea 2.17Mica 5.12,13
din țară numele idolilor și ei nu vor mai fi amintiți: și voi scoate de asemenea din țară pe prorocii
13.2
2 Pet. 2.1
și duhul necurat. 3Și va fi așa: dacă va mai proroci cineva, tatăl său și mamă‐sa care l‐au născut îi vor zice: Nu vei trăi! căci vorbești minciuni în numele Domnului. Și tatăl său și mamă‐sa, ei care l‐au născut, îl vor străpunge
13.3
Deut. 13.6,8
18.20
când va proroci. 4Și va fi așa: În ziua aceea prorocii se vor rușina
13.4
Mica 3.6,7
fiecare de vedenia sa, când va proroci; și nu se vor mai îmbrăca în manta de păr
13.4
2 Reg. 1.8Is. 20.2Mat. 3.4
ca să înșele: — 5dar
13.5
Amos 7.14
el va zice: Nu sunt proroc, sunt lucrător de pământ; căci un om m‐a cumpărat din tinerețea mea. 6Și i se va zice: Ce răni sunt acestea de pe mâinile tale? Atunci el va răspunde: Acelea cu care am fost rănit în casa prietenilor mei.

Suferințele păstorului Domnului

7Deșteaptă‐te, sabie, împotriva păstorului

13.7
Is. 40.11Ezec. 34.23
meu și împotriva bărbatului care este
13.7
In. 10.30
14.10,11Fil. 2.6
tovarășul meu, zice Domnul oștirilor; lovește
13.7
Mat. 26.31Mc. 14.27
păstorul și oile se vor risipi; și‐mi voi întoarce mâna către cei
13.7
Mat. 18.10,14Lc. 12.32
mici. 8Și va fi așa: În toată țara, zice Domnul, două părți din ea se vor stârpi și vor muri, dar a treia parte
13.8
Rom. 11.5
va rămâne în ea. 9Și voi duce a treia parte în foc
13.9
Is. 48.10
și o voi lămuri
13.9
1 Pet. 1.6,7
cum se lămurește argintul și o voi cerca așa cum se cearcă aurul. Ei vor chema
13.9
Ps. 50.15
91.15
numele meu și eu voi răspunde. Eu voi
13.9
Ps. 144.15Ier. 30.22Ezec. 11.20Osea 2.23
zice: Acesta este poporul meu. Și ei vor zice: Domnul este Dumnezeul meu.