Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Chemare la căință

11În luna a opta, în

1.1
Ezra 4.24Hag. 1.1
anul al doilea al lui Dariu, cuvântul Domnului a fost către Zaharia
1.1
Ezra 5.1Mat. 23.35
, prorocul, fiul lui Berechia, fiul lui Ido, zicând: 2Domnul s‐a mâniat pe părinții voștri cu mânie mare, 3de aceea le vei zice: Așa zice Domnul oștirilor: Întoarceți‐vă
1.3
Ier. 25.5
35.15Mica 7.19Mal. 3.7Lc. 15.20Iac. 4.8
la mine, zice Domnul oștirilor și eu mă voi întoarce la voi, zice Domnul oștirilor. 4Nu fiți ca părinții voștri, la care au strigat
1.4
2 Cron. 36.15,16
prorocii de mai înainte, zicând: Așa zice Domnul oștirilor: Întoarceți‐vă
1.4
Is. 31.6Ier. 3.12
18.11Ezec. 18.30Osea 14.1
acum de la căile voastre cele rele și de la faptele voastre cele rele; dar n‐au auzit, nici n‐au ascultat de mine, zice Domnul. 5Părinții voștri, unde sunt? Și prorocii, oare trăiesc ei în veac? 6Dar cuvintele
1.6
Is. 55.1
mele și așezămintele mele pe care le‐am poruncit slujitorilor mei, prorocilor, n‐au ajuns ele oare pe părinții voștri? Și ei s‐au întors și au zis: Cum a gândit să ne facă Domnul oștirilor, după
1.6
Plâng. 1.18
2.17
căile noastre și după faptele noastre, așa ne‐a făcut.

Îngerul și cei patru cai

7În ziua a douăzeci și patra a lunii a unsprezecea, care este luna Șebat, în anul al doilea al lui Dariu, cuvântul Domnului a fost către Zaharia, prorocul, fiul lui Berechia, fiul lui Ido, zicând: 8Am văzut noaptea și iată un bărbat

1.8
Ios. 5.13Ap. 6.4
călărea pe un cal roșu și a stat între mirții care erau într‐o vale joasă și în dosul lui erau cai roșii
1.8
Cap. 6.2‐7.
, murgi și albi. 9Atunci am zis: Ce sunt aceștia, domnul meu? Și îngerul care vorbea cu mine mi‐a zis: Îți voi arăta ce sunt aceștia. 10Și bărbatul care stătea între mirți a răspuns și a zis: Aceștia
1.10
Evr. 1.14
sunt aceia pe care i‐a trimis Domnul ca să cutreiere pământul. 11Și
1.11
Ps. 103.20,21
au răspuns Îngerului Domnului care stătea între mirți și au zis: Noi am cutreierat pământul și iată tot pământul este în pace și liniște. 12Atunci Îngerul Domnului a răspuns și a zis: Doamne
1.12
Ps. 102.13Ap. 6.10
al oștirilor, până când nu te vei îndura de Ierusalim și de cetățile lui Iuda pe care te‐ai mâniat șaptezeci de ani
1.12
Ier. 25.11,12Dan. 9.2
? 13Și Domnul a răspuns îngerului care vorbea cu mine cu cuvinte bune
1.13
Ier. 29.10
, cuvinte mângâietoare. 14Și îngerul care vorbea cu mine mi‐a zis: Strigă și zi: Așa zice Domnul oștirilor: Sunt gelos
1.14
Ioel 2.18
pentru Ierusalim și pentru Sion cu mare gelozie, 15și m‐am mâniat cu mânie mare pe neamurile care sunt liniștite: căci eu m‐am mâniat numai puțin
1.15
Is. 47.6
și ei au ajutat răului. 16De aceea așa zice Domnul: M‐am întors
1.16
Is. 12.1
54.88.3
cu îndurare spre Ierusalim; casa mea va fi zidită în el, zice Domnul oștirilor, și funia
1.16
Cap. 2.1, 2.
de măsurat se va întinde peste Ierusalim. 17Și iarăși strigă și zi: Așa zice Domnul oștirilor: Cetățile mele iarăși se vor vărsa de propășire și Domnul iarăși va mângâia Sionul
1.17
Is. 51.3
și iarăși
1.17
Is. 14.13.2
va alege Ierusalimul.

Patru coarne și patru fierari

18Și mi‐am ridicat ochii și am văzut și iată patru coarne. 19Și am zis îngerului care vorbea cu mine: Ce sunt acestea? Și mi‐a zis: Acestea

1.19
Ezra 4.1,4,7
5.3
sunt coarnele care au risipit pe Iuda, pe Israel și Ierusalimul. 20Și Domnul mi‐a arătat patru fierari. 21Atunci am zis: Ce vin aceștia să facă? Și el a vorbit zicând: Acelea sunt coarnele care au risipit pe Iuda, încât nimeni nu și‐a ridicat capul: dar aceștia au venit să le înspăimânte ca să dea jos coarnele neamurilor care au înălțat cornul
1.21
Ps. 75.4,5
împotriva țării lui Iuda ca s‐o risipească.

2

Îngerul cu funia de măsurat

21Și mi‐am ridicat ochii și am văzut și iată un bărbat

2.1
Ezec. 40.3
și în mâna lui era o funie de măsurat. 2Atunci am zis: Unde mergi? Și el mi‐a zis: Să măsor
2.2
Ap. 11.1
21.15,16
Ierusalimul ca să văd câtă‐i este lățimea și câtă‐i este lungimea. 3Și iată îngerul care vorbea cu mine a ieșit și un alt înger i‐a ieșit înainte, 4și i‐a zis: Aleargă, vorbește tânărului acestuia zicând: Ierusalimul
2.4
Ier. 31.27Ezec. 36.10,11
va fi locuit ca sate fără ziduri, pentru mulțimea oamenilor și a vitelor din el. 5Căci eu, zice Domnul, îi voi fi un zid
2.5
Is. 26.1
de foc de jur împrejur și voi fi slava
2.5
Is. 60.19Ap. 21.23
în mijlocul lui. 6Ho! Ho! fugiți
2.6
Is. 48.20
52.11Ier. 1.14
50.8
51.6,45
din țara de la miazănoapte, zice Domnul, căci eu v‐am risipit
2.6
Deut. 28.64Ezec. 17.21
, ca cele patru vânturi ale cerurilor, zice Domnul. 7Ho! scapă
2.7
Ap. 18.4
Sioane, tu, care locuiești cu fiica Babilonului! 8Căci așa zice Domnul oștirilor: După slavă m‐a trimis el la neamurile care v‐au prădat. Căci cine se atinge
2.8
Deut. 32.10Ps. 17.82 Tes. 1.6
de voi, se atinge de lumina ochiului său. 9Căci, iată
2.9
Is. 11.15
19.16
îmi voi scutura mâna peste ei și vor ajunge de pradă celor ce le slujeau; și veți cunoaște
2.9
Cap. 4.9.
că Domnul oștirilor m‐a trimis. 10Cântă și bucură‐te
2.10
Is. 12.6
54.1Țef. 3.14
, fiică a Sionului, căci iată, eu vin și
2.10
Lev. 26.12Ezec. 37.27In. 1.142 Cor. 6.16
voi locui în mijlocul tău, zice Domnul. 11Și multe neamuri
2.11
Is. 2.2,3
49.22
60.3
se vor lipi de Domnul în ziua aceea
2.11
Cap. 3.10.
, și‐mi vor fi popor
2.11
Ex. 12.49
. Și eu voi locui în mijlocul tău și vei cunoaște
2.11
Ezec. 33.33
că Domnul oștirilor m‐a trimis la tine. 12Și Domnul va moșteni
2.12
Deut. 32.9
pe Iuda ca partea sa de moștenire în țara sfântă și va alege
2.12
Cap. 1.17.
iarăși Ierusalimul. 13Toată carnea să tacă
2.13
Hab. 2.20Țef. 1.7
înaintea Domnului, căci el s‐a sculat din locuința sa
2.13
Ps. 68.5Is. 57.5
cea sfântă.

3

Iosua învinuit de Satana

31Și mi‐a arătat pe Iosua

3.1
Hag. 1.1
, marele preot, stând înaintea Îngerului Domnului și Satana
3.1
Ps. 109.6Ap. 12.10
sta la dreapta sa ca să i se împotrivească. 2Și Domnul a zis către Satana: Domnul să te certe,
3.2
Iuda 9
Satano! Da, să te certe Domnul care a ales
3.2
Cap. 1.17.
Ierusalimul. Oare nu este acesta un tăciune smuls din foc? 3Și Iosua era
3.3
Is. 64.6
îmbrăcat cu haine murdare și sta înaintea Îngerului. 4Și el a luat cuvântul și a vorbit către cei ce stăteau înaintea sa, zicând: Luați de pe el hainele murdare! Și lui i‐a zis: Iată, am făcut să se ducă de pe tine nelegiuirea ta și te îmbrac
3.4
Is. 61.10Lc. 15.22Ap. 19.8
cu haine de sărbătoare. 5Și a zis: Puneți‐i o mitră
3.5
Ex. 29.6
curată pe cap. Și i‐au pus o mitră curată pe cap și l‐au îmbrăcat în haine; și Îngerul Domnului era de față. 6Și Îngerul Domnului a mărturisit lui Iosua, zicând: 7Așa zice Domnul oștirilor: Dacă vei umbla pe căile mele și dacă vei păzi
3.7
Lev. 8.351 Reg. 2.3Ezec. 44.16
cele de păzit ale mele, atunci vei judeca și tu casa mea
3.7
Deut. 17.9Mal. 2.7
și vei păzi curțile mele și‐ți voi da un loc de intrare între aceștia care stau de față
3.7
Cap. 4.14;
. 8Deci ascultă, Iosua, marele preot, tu și tovarășii tăi care șed înaintea ta! Căci ei sunt oameni care sunt ca semne
3.8
Ps. 71.7Is. 8.18
20.3
. Căci iată, voi aduce pe Slujitorul
3.8
Is. 42.1
49.3,5
52.13
53.11Ezec. 34.23,24
meu, Odrasla
3.8
Is. 4.2
11.1Ier. 23.5
38.15Lc. 1.78
! 9Căci, iată, piatra
3.9
Ps. 118.22Is. 28.16
, pe care am pus‐o înaintea lui Iosua; pe o singură piatră sunt șapte ochi
3.9
Cap. 4.10.
. Iată, eu îi voi săpa săpătura, zice Domnul oștirilor, și într‐o singură zi
3.9
Ier. 31.34
50.20Mica 7.18,19
voi depărta fărădelegea acestei țări. 10În ziua aceea
3.10
Cap. 2.11.
, zice Domnul oștirilor, veți chema fiecare pe aproapele său sub butucul
3.10
1 Reg. 4.25Is. 36.1Mica 4.4,6
de vie și sub smochin.