Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
2

Îngerul cu funia de măsurat

21Și mi‐am ridicat ochii și am văzut și iată un bărbat

2.1
Ezec. 40.3
și în mâna lui era o funie de măsurat. 2Atunci am zis: Unde mergi? Și el mi‐a zis: Să măsor
2.2
Ap. 11.1
21.15,16
Ierusalimul ca să văd câtă‐i este lățimea și câtă‐i este lungimea. 3Și iată îngerul care vorbea cu mine a ieșit și un alt înger i‐a ieșit înainte, 4și i‐a zis: Aleargă, vorbește tânărului acestuia zicând: Ierusalimul
2.4
Ier. 31.27Ezec. 36.10,11
va fi locuit ca sate fără ziduri, pentru mulțimea oamenilor și a vitelor din el. 5Căci eu, zice Domnul, îi voi fi un zid
2.5
Is. 26.1
de foc de jur împrejur și voi fi slava
2.5
Is. 60.19Ap. 21.23
în mijlocul lui. 6Ho! Ho! fugiți
2.6
Is. 48.20
52.11Ier. 1.14
50.8
51.6,45
din țara de la miazănoapte, zice Domnul, căci eu v‐am risipit
2.6
Deut. 28.64Ezec. 17.21
, ca cele patru vânturi ale cerurilor, zice Domnul. 7Ho! scapă
2.7
Ap. 18.4
Sioane, tu, care locuiești cu fiica Babilonului! 8Căci așa zice Domnul oștirilor: După slavă m‐a trimis el la neamurile care v‐au prădat. Căci cine se atinge
2.8
Deut. 32.10Ps. 17.82 Tes. 1.6
de voi, se atinge de lumina ochiului său. 9Căci, iată
2.9
Is. 11.15
19.16
îmi voi scutura mâna peste ei și vor ajunge de pradă celor ce le slujeau; și veți cunoaște
2.9
Cap. 4.9.
că Domnul oștirilor m‐a trimis. 10Cântă și bucură‐te
2.10
Is. 12.6
54.1Țef. 3.14
, fiică a Sionului, căci iată, eu vin și
2.10
Lev. 26.12Ezec. 37.27In. 1.142 Cor. 6.16
voi locui în mijlocul tău, zice Domnul. 11Și multe neamuri
2.11
Is. 2.2,3
49.22
60.3
se vor lipi de Domnul în ziua aceea
2.11
Cap. 3.10.
, și‐mi vor fi popor
2.11
Ex. 12.49
. Și eu voi locui în mijlocul tău și vei cunoaște
2.11
Ezec. 33.33
că Domnul oștirilor m‐a trimis la tine. 12Și Domnul va moșteni
2.12
Deut. 32.9
pe Iuda ca partea sa de moștenire în țara sfântă și va alege
2.12
Cap. 1.17.
iarăși Ierusalimul. 13Toată carnea să tacă
2.13
Hab. 2.20Țef. 1.7
înaintea Domnului, căci el s‐a sculat din locuința sa
2.13
Ps. 68.5Is. 57.5
cea sfântă.

3

Iosua învinuit de Satana

31Și mi‐a arătat pe Iosua

3.1
Hag. 1.1
, marele preot, stând înaintea Îngerului Domnului și Satana
3.1
Ps. 109.6Ap. 12.10
sta la dreapta sa ca să i se împotrivească. 2Și Domnul a zis către Satana: Domnul să te certe,
3.2
Iuda 9
Satano! Da, să te certe Domnul care a ales
3.2
Cap. 1.17.
Ierusalimul. Oare nu este acesta un tăciune smuls din foc? 3Și Iosua era
3.3
Is. 64.6
îmbrăcat cu haine murdare și sta înaintea Îngerului. 4Și el a luat cuvântul și a vorbit către cei ce stăteau înaintea sa, zicând: Luați de pe el hainele murdare! Și lui i‐a zis: Iată, am făcut să se ducă de pe tine nelegiuirea ta și te îmbrac
3.4
Is. 61.10Lc. 15.22Ap. 19.8
cu haine de sărbătoare. 5Și a zis: Puneți‐i o mitră
3.5
Ex. 29.6
curată pe cap. Și i‐au pus o mitră curată pe cap și l‐au îmbrăcat în haine; și Îngerul Domnului era de față. 6Și Îngerul Domnului a mărturisit lui Iosua, zicând: 7Așa zice Domnul oștirilor: Dacă vei umbla pe căile mele și dacă vei păzi
3.7
Lev. 8.351 Reg. 2.3Ezec. 44.16
cele de păzit ale mele, atunci vei judeca și tu casa mea
3.7
Deut. 17.9Mal. 2.7
și vei păzi curțile mele și‐ți voi da un loc de intrare între aceștia care stau de față
3.7
Cap. 4.14;
. 8Deci ascultă, Iosua, marele preot, tu și tovarășii tăi care șed înaintea ta! Căci ei sunt oameni care sunt ca semne
3.8
Ps. 71.7Is. 8.18
20.3
. Căci iată, voi aduce pe Slujitorul
3.8
Is. 42.1
49.3,5
52.13
53.11Ezec. 34.23,24
meu, Odrasla
3.8
Is. 4.2
11.1Ier. 23.5
38.15Lc. 1.78
! 9Căci, iată, piatra
3.9
Ps. 118.22Is. 28.16
, pe care am pus‐o înaintea lui Iosua; pe o singură piatră sunt șapte ochi
3.9
Cap. 4.10.
. Iată, eu îi voi săpa săpătura, zice Domnul oștirilor, și într‐o singură zi
3.9
Ier. 31.34
50.20Mica 7.18,19
voi depărta fărădelegea acestei țări. 10În ziua aceea
3.10
Cap. 2.11.
, zice Domnul oștirilor, veți chema fiecare pe aproapele său sub butucul
3.10
1 Reg. 4.25Is. 36.1Mica 4.4,6
de vie și sub smochin.

4

Sfeșnicul de aur

41Și îngerul

4.1
Cap. 2.3.
care vorbea cu mine s‐a întors și m‐a deșteptat, ca pe
4.1
Dan. 8.18
omul care este deșteptat din somn. 2Și mi‐a zis: Ce vezi? Și am zis: Văd și iată, un sfeșnic
4.2
Ex. 25.31Ap. 1.12
cu totul de aur, și în vârful lui un potir și cele șapte
4.2
Ex. 25.37Ap. 4.5
candele ale lui pe el; sunt șapte țevi pentru fiecare din candelele care sunt la vârful lui: 3și doi măslini
4.3
Vers. 11, 12.
lângă el, unul la dreapta potirului, și altul la stânga lui. 4Și am răspuns și am spus îngerului care vorbea cu mine, zicând: Domnul meu, ce sunt acestea? 5Și îngerul care vorbea cu mine a răspuns, și mi‐a zis: Nu știi ce sunt acestea? Și am zis: Nu, domnul meu! 6Și el a răspuns și mi‐a vorbit, zicând: Acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel, zicând: Nu prin putere
4.6
Osea 1.7
și nu prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. 7Cine ești tu, munte mare
4.7
Ier. 51.25Mat. 21.21
? Înaintea lui Zorobabel vei fi un șes: și el va scoate piatra cea mai înaltă
4.7
Ps. 118.22
cu strigările
4.7
Ezra 3.11,13
: Îndurare, îndurare pentru el. 8Și cuvântul Domnului a fost către mine, zicând: 9Mâinile lui Zorobabel au întemeiat
4.9
Ezra 3.10
casa aceasta și mâinile lui o vor sfârși
4.9
Ezra 6.15
și vei
4.9
Cap. 2.9, 11;
cunoaște că Domnul
4.9
Is. 48.16
oștirilor m‐a trimis la voi. 10Căci cine a disprețuit ziua lucrurilor mici
4.10
Hag. 2.3
? Căci acești șapte se vor bucura când vor vedea cumpăna în mâna lui Zorobabel; aceștia sunt ochii
4.10
2 Cron. 16.9Prov. 15.3
Domnului care cutreieră tot pământul. 11Atunci am răspuns și i‐am zis: Ce sunt acești doi măslini din dreapta și din stânga sfeșnicului? 12Și am răspuns a doua oară, și i‐am zis: Ce sunt aceste două ramuri
4.12
Vers. 3.
de măslin, care stau lângă cele două țevi de aur, care varsă untdelemnul auriu din ele însele? 13Și el mi‐a răspuns zicând: Nu știi ce sunt acestea? Și am zis: Nu, domnul meu. 14Atunci a zis: Acestea sunt cei doi unși
4.14
Ap. 11.4
care stau
4.14
Cap. 3.7.
lângă Domnul
4.14
Ios. 3.11,13
întregului pământ.