Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Ziua mâniei

11Cuvântul Domnului, care a fost către Țefania, fiul lui Cuși, fiul lui Ghedalia, fiul lui Amaria, fiul lui Ezechia, în zilele lui Iosia, fiul lui Amon, împăratul lui Iuda. 2Voi mistui cu desăvârșire totul de pe fața pământului, zice Domnul. 3Voi

1.3
Osea 4.3
nimici pe om și dobitoc; voi nimici păsările cerurilor și peștii mării, și pietrele de poticnire
1.3
Ezec. 7.19
14.3,4,7Mat. 13.41
cu cei răi; și voi stârpi omenirea de pe fața pământului, zice Domnul. 4Și îmi voi întinde mâna asupra lui Iuda și asupra tuturor locuitorilor Ierusalimului; și voi stârpi din locul acesta rămășița lui
1.4
2 Reg. 23.4,5
Baal, și numele Chemarimilor
1.4
Osea 10.5
cu preoții; 5și pe cei ce se închină
1.5
2 Reg. 23.12Ier. 19.13
înaintea oștirii cerurilor pe acoperișuri; și pe cei ce se închină
1.5
1 Reg. 18.212 Reg. 17.33,41
și jură
1.5
Is. 48.1Osea 4.15
Domnului și jură pe el, și jură pe Malcam
1.5
Ios. 23.71 Reg. 11.33
; 6și pe cei ce
1.6
Is. 1.4Ier. 2.13,17
15.6
se întorc de la Domnul și nu caută
1.6
Osea 7.7
pe Domnul și nu întreabă de el. 7Taci
1.7
Hab. 2.20Zah. 2.13
înaintea Domnului Dumnezeu! Căci
1.7
Is. 13.6
ziua Domnului este aproape, căci Domnul
1.7
Is. 34.6Ier. 46.10Ezec. 39.17Ap. 19.17
a pregătit o jertfă, a sfințit pe cei chemați ai săi. 8Și va fi așa: În ziua jertfei Domnului voi pedepsi pe mai marii
1.8
Ier. 39.6
și pe fiii împăratului și pe toți câți se îmbracă în veșminte străine. 9Și în ziua aceea voi pedepsi pe toți câți sar pragul, care umplu casa domnului lor cu asuprire și înșelăciune. 10Și în ziua aceea, zice Domnul, va fi glasul unei strigări de la poarta peștilor
1.10
2 Cron. 33.14
și un urlet din despărțirea Mișne și un trosnet mare dinspre dealuri. 11Urlați, locuitori din
1.11
Iac. 5.1
Macteș, căci tot poporul Canaanului este stârpit, sunt stârpiți toți cei încărcați cu argint. 12Și va fi așa: În vremea aceea voi cerceta Ierusalimul cu felinare și voi pedepsi pe oamenii care șed în drojdiile
1.12
Ier. 48.11Amos 6.1
lor, care zic
1.12
Ps. 94.7
în inima lor: Domnul nu va face bine, nici nu va face rău. 13De aceea averea lor va ajunge de pradă și casele lor o pustie, și vor zidi case și nu
1.13
Deut. 28.30,39Amos 5.11
le vor locui și vor sădi vii și nu vor bea vinul
1.13
Mica 6.15
lor. 14Ziua cea mare a Domnului este aproape
1.14
Ioel 2.1,11
, și se grăbește foarte mult, adică glasul zilei Domnului, viteazul strigă acolo cu amar. 15Ziua
1.15
Is. 22.5Ier. 30.7Ioel 2.2,11Amos 5.18
aceea este o zi de mânie, o zi de strâmtorare și de nevoie, o zi de dărăpănare și de pustiire, o zi de întuneric și întunecime, o zi de nor și de negură deasă, 16o zi de trâmbiță
1.16
Ier. 4.19
și de alarmă împotriva cetăților întărite și împotriva turnurilor înalte. 17Și voi aduce strâmtorare peste oameni și vor umbla ca orbii
1.17
Deut. 28.29Is. 59.10
pentru că au păcătuit împotriva Domnului și sângele
1.17
Ps. 79.3
lor va fi vărsat ca pulberea și carnea lor ca gunoiul
1.17
Ps. 83.10Ier. 9.22
16.4
. 18Argintul
1.18
Prov. 11.4Ezec. 7.19
lor și aurul lor nu‐i va putea scăpa în ziua mâniei Domnului: ci toată țara va fi mistuită
1.18
Cap. 3.8.

de flacăra geloziei sale, căci va face un sfârșit deplin, da, un sfârșit năpraznic, tuturor
1.18
Vers. 2.3.

celor ce locuiesc în țară.