Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Ziua mâniei

11Cuvântul Domnului, care a fost către Țefania, fiul lui Cuși, fiul lui Ghedalia, fiul lui Amaria, fiul lui Ezechia, în zilele lui Iosia, fiul lui Amon, împăratul lui Iuda. 2Voi mistui cu desăvârșire totul de pe fața pământului, zice Domnul. 3Voi

1.3
Osea 4.3
nimici pe om și dobitoc; voi nimici păsările cerurilor și peștii mării, și pietrele de poticnire
1.3
Ezec. 7.19
14.3,4,7Mat. 13.41
cu cei răi; și voi stârpi omenirea de pe fața pământului, zice Domnul. 4Și îmi voi întinde mâna asupra lui Iuda și asupra tuturor locuitorilor Ierusalimului; și voi stârpi din locul acesta rămășița lui
1.4
2 Reg. 23.4,5
Baal, și numele Chemarimilor
1.4
Osea 10.5
cu preoții; 5și pe cei ce se închină
1.5
2 Reg. 23.12Ier. 19.13
înaintea oștirii cerurilor pe acoperișuri; și pe cei ce se închină
1.5
1 Reg. 18.212 Reg. 17.33,41
și jură
1.5
Is. 48.1Osea 4.15
Domnului și jură pe el, și jură pe Malcam
1.5
Ios. 23.71 Reg. 11.33
; 6și pe cei ce
1.6
Is. 1.4Ier. 2.13,17
15.6
se întorc de la Domnul și nu caută
1.6
Osea 7.7
pe Domnul și nu întreabă de el. 7Taci
1.7
Hab. 2.20Zah. 2.13
înaintea Domnului Dumnezeu! Căci
1.7
Is. 13.6
ziua Domnului este aproape, căci Domnul
1.7
Is. 34.6Ier. 46.10Ezec. 39.17Ap. 19.17
a pregătit o jertfă, a sfințit pe cei chemați ai săi. 8Și va fi așa: În ziua jertfei Domnului voi pedepsi pe mai marii
1.8
Ier. 39.6
și pe fiii împăratului și pe toți câți se îmbracă în veșminte străine. 9Și în ziua aceea voi pedepsi pe toți câți sar pragul, care umplu casa domnului lor cu asuprire și înșelăciune. 10Și în ziua aceea, zice Domnul, va fi glasul unei strigări de la poarta peștilor
1.10
2 Cron. 33.14
și un urlet din despărțirea Mișne și un trosnet mare dinspre dealuri. 11Urlați, locuitori din
1.11
Iac. 5.1
Macteș, căci tot poporul Canaanului este stârpit, sunt stârpiți toți cei încărcați cu argint. 12Și va fi așa: În vremea aceea voi cerceta Ierusalimul cu felinare și voi pedepsi pe oamenii care șed în drojdiile
1.12
Ier. 48.11Amos 6.1
lor, care zic
1.12
Ps. 94.7
în inima lor: Domnul nu va face bine, nici nu va face rău. 13De aceea averea lor va ajunge de pradă și casele lor o pustie, și vor zidi case și nu
1.13
Deut. 28.30,39Amos 5.11
le vor locui și vor sădi vii și nu vor bea vinul
1.13
Mica 6.15
lor. 14Ziua cea mare a Domnului este aproape
1.14
Ioel 2.1,11
, și se grăbește foarte mult, adică glasul zilei Domnului, viteazul strigă acolo cu amar. 15Ziua
1.15
Is. 22.5Ier. 30.7Ioel 2.2,11Amos 5.18
aceea este o zi de mânie, o zi de strâmtorare și de nevoie, o zi de dărăpănare și de pustiire, o zi de întuneric și întunecime, o zi de nor și de negură deasă, 16o zi de trâmbiță
1.16
Ier. 4.19
și de alarmă împotriva cetăților întărite și împotriva turnurilor înalte. 17Și voi aduce strâmtorare peste oameni și vor umbla ca orbii
1.17
Deut. 28.29Is. 59.10
pentru că au păcătuit împotriva Domnului și sângele
1.17
Ps. 79.3
lor va fi vărsat ca pulberea și carnea lor ca gunoiul
1.17
Ps. 83.10Ier. 9.22
16.4
. 18Argintul
1.18
Prov. 11.4Ezec. 7.19
lor și aurul lor nu‐i va putea scăpa în ziua mâniei Domnului: ci toată țara va fi mistuită
1.18
Cap. 3.8.
de flacăra geloziei sale, căci va face un sfârșit deplin, da, un sfârșit năpraznic, tuturor
1.18
Vers. 2.3.
celor ce locuiesc în țară.

2

Îndemnare la pocăință

21Adunați‐vă

2.1
Ioel 2.16
, da, adunați‐vă, neam fără rușine, 2înainte de a se naște hotărârea, înainte de a trece ca pleava
2.2
Iov 21.18Ps. 1.4Is. 17.13Osea 13.3
ziua, înainte de a veni peste voi aprinderea
2.2
2 Reg. 23.26
mâniei Domnului, înainte de a veni peste voi ziua mâniei Domnului. 3Căutați
2.3
Ps. 105.4Amos 5.6
pe Domnul, toți cei blânzi
2.3
Ps. 76.9
ai pământului, voi care împliniți judecata sa! Căutați dreptatea, căutați blândețea! Poate
2.3
Ioel 2.14Amos 5.15Iona 3.9
, veți fi ascunși în ziua mâniei Domnului. 4Căci Gaza
2.4
Ier. 47.4,5Ezec. 25.15Amos 1.6,7,8Zah. 9.5,6
va fi părăsită și Ascalonul va fi o pustie. Asdodul, îl vor izgoni ziua namiaza
2.4
Ier. 6.4
15.8
mare și Ecronul va fi dezrădăcinat. 5Vai de cei ce locuiți pe malul mării
2.5
Ezec. 25.16
, neam al Cheretiților! Cuvântul Domnului este împotriva voastră, Canaanule
2.5
Ios. 13.3
, țară a filistenilor! Și te voi pierde așa că nu va fi niciun locuitor. 6Și malul mării va fi un loc de pășune, cu peșteri pentru păstori și târle
2.6
Is. 17.2
de oi. 7Și malul va fi al rămășiței
2.7
Is. 11.11Mica 4.7
5.7,8Hag. 1.12
2.2
casei lui Iuda; ei îl vor paște; seara se vor culca în casele Ascalonului; căci Domnul Dumnezeul lor, îi va cerceta
2.7
Ex. 4.31Lc. 1.68
și le va întoarce
2.7
Ps. 126.1Ier. 29.14
robia. 8Am auzit
2.8
Ier. 48.27Ezec. 25.8
ocara Moabului și batjocurile
2.8
Ezec. 25.3,6
copiilor lui Amon, cu care au batjocorit pe poporul meu și s‐au ridicat
2.8
Ier. 49.1
cu mândrie împotriva hotarului lor. 9De aceea, viu sunt eu, zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel
2.9
Is. 15Ier. 48Ezec. 25.9Amos 2.1
, Moabul
2.9
Amos 1.13
va fi ca Sodoma și copiii lui Amon
2.9
Gen. 19.25Deut. 29.23Is. 13.19
34.13Ier. 49.18
50.40
ca Gomora, un loc acoperit
2.9
Vers. 7.
cu urzici și ocne de sare și o pustie în veac. Rămășița poporului meu îi va prăda și cei rămași ai neamului meu îi vor moșteni. 10Iată ce vor avea pentru mândria
2.10
Is. 16.6Ier. 48.29
lor, pentru că au batjocorit pe poporul Domnului oștirilor și s‐au înălțat împotriva lor. 11Domnul va fi înfricoșat împotriva lor, căci va înflămânzi pe toți dumnezeii pământului; și toate ostroavele
2.11
Mal. 1.11In. 4.21
se vor închina
2.11
Gen. 10.5
înaintea lui, fiecare din locul unde este. 12Și voi, Etiopenilor
2.12
Is. 18.1
20.4Ier. 46.9Ezec. 30.9
, veți cădea de sabia
2.12
Ps. 17.13
mea. 13Și el își va întinde mâna spre miazănoapte și va pierde pe Asiria
2.13
Is. 10.12Ezec. 31.3Naum 1.1
2.10
3.15,18
; și va preface Ninive într‐o pustietate, într‐un loc sec ca o pustie. 14Și turme
2.14
Vers. 6.
se vor culca
2.14
Is. 13.21,22
în mijlocul ei, toate dobitoacele neamurilor: și pelicanul
2.14
Is. 34.11,14
și ariciul vor petrece noaptea pe capetele stâlpilor săi, glasul păsărilor va cânta la ferestre, pustiirea va fi pe prag, căci a dezgolit tablele
2.14
Ier. 22.14
de cedru. 15Aceasta este cetatea care se veselea, care locuia
2.15
Is. 47.8
la adăpost
2.15
Ap. 18.7
, care zicea în inima ei: Eu și niciuna afară de mine! Cum s‐a prefăcut în pustie, în culcuș fiarelor! Oricine va trece pe lângă ea, va fluiera
2.15
Iov 27.23Plâng. 2.15Ezec. 27.36
, va scutura
2.15
Naum 3.19
mâna.

3

Mustrarea păcatelor iudeilor. Făgăduințe

31Vai de cea răzvrătitoare, de cea stricată, de cetatea apăsătoare! 2N‐a ascultat

3.2
Ier. 22.21
glasul, n‐a
3.2
Ier. 5.3
primit învățătura, nu s‐a încrezut în Domnul, nu s‐a apropiat de Dumnezeul ei. 3Mai marii
3.3
Ezec. 22.27Mica 3.9,10,11
ei în mijlocul ei sunt lei ce răcnesc; judecătorii ei sunt lupi de seară
3.3
Hab. 1.8
, care nu lasă nimic pe dimineață. 4Prorocii ei sunt semeți
3.4
Ier. 23.11,32Plâng. 2.14Osea 9.7
și vânzători. Preoții ei pângăresc sfântul locaș, siluiesc
3.4
Ezec. 22.26
legea. 5Domnul
3.5
Deut. 32.4
cel drept este în mijlocul
3.5
Vers. 15, 17.
ei, el nu face nicio nedreptate. În fiecare dimineață scoate la lumină judecata sa, el niciodată nu lipsește; dar cel nedrept
3.5
Ier. 3.3
6.15
8.12
nu știe de rușine. 6Am stârpit neamuri, turnurile lor sunt pustiite; le‐am pustiit ulițele încât nimic nu trece. Cetățile lor sunt nimicite încât nu este niciun om, nu este niciun locuitor. 7Am zis
3.7
Ier. 8.6
: Teme‐te numai de mine, primește învățătura; astfel locuința ei nu va fi stârpită, oricum aș pedepsi‐o. Dar s‐au sculat de dimineață și și‐au
3.7
Gen. 6.12
stricat toate faptele lor. 8De aceea
3.8
Ps. 27.14
37.34Prov. 20.22
așteptați‐mă, zice Domnul, până în ziua în care mă voi scula la pradă. Căci hotărârea mea este să adun
3.8
Ioel 3.2
neamurile, să strâng împărățiile, să‐mi vărs furia asupra lor, toată aprinderea mâniei mele; căci tot pământul va fi mistuit
3.8
Cap. 1.18.
de focul geloziei mele. 9Căci atunci voi schimba buzele popoarelor într‐o buză curată
3.9
Is. 19.18
, ca toate să cheme numele Domnului, să‐i slujească cu un singur gând. 10De dincolo
3.10
Ps. 68.31Is. 18.1,7
60.4Mal. 1.11Fapte. 8.27
de râurile Etiopiei îmi vor aduce ca dar de mâncare pe rugătorii mei, pe fiica celor împrăștiați ai mei. 11În ziua aceea nu te vei rușina de toate faptele tale, cu care ai făcut fărădelege împotriva mea. Căci atunci voi depărta din mijlocul tău pe cei ce se veselesc
3.11
Ier. 7.4Mica 3.11Mat. 3.9
în măreția ta și nu te vei mai semeți pe sfântul meu munte. 12Și voi lăsa în mijlocul tău un popor
3.12
Is. 14.32Zah. 11.11Mat. 5.31 Cor. 1.27,28Iac. 2.5
necăjit și sărac și își vor pune încrederea în numele Domnului. 13Rămășița
3.13
Mica 4.7
lui Israel nu va lucra nedreptate și nu
3.13
Is. 60.21
va vorbi minciuni
3.13
Is. 63.8Ap. 14.5
și în gura lor nu se va afla limbă înșelătoare, ci vor paște
3.13
Ezec. 34.28Mica 4.4
7.14
și se vor culca și nu va fi cine să‐i înspăimânte. 14Saltă
3.14
Is. 12.6
54.1Zah. 2.10
9.9
, fiică a Sionului! Chiuie Israele! Bucură‐te și veselește‐te din toată inima, fiică a Ierusalimului! 15Domnul a depărtat judecățile tale, a lepădat pe vrăjmașul tău. Împăratul
3.15
In. 1.49
lui Israel, Domnul, este în
3.15
Ezec. 48.35Ap. 7.15
21.3,4
mijlocul tău: nu vei mai vedea niciun rău! 16În ziua aceea se va zice
3.16
Is. 35.3,4
Ierusalimului: Nu te teme! Sionului: Să nu‐ți slăbească
3.16
Evr. 12.12
mâinile! 17Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul
3.17
Vers. 15.
tău, un viteaz care va mântui: el se va bucura
3.17
Deut. 30.9Is. 62.5
65.19Ier. 32.41
cu bucurie de tine; va tăcea în iubirea sa, se va veseli cu cântare de tine. 18Voi strânge pe cei ce se întristează
3.18
Plâng. 2.6
departe de adunările de sărbătoare, care sunt din tine: ocara era o povară asupra lor. 19Iată, în vremea aceea, voi pierde pe toți cei ce te apasă: și voi mântui pe cea oloagă
3.19
Ezec. 34.16Mica 4.6,7
și voi aduna pe cea izgonită; și‐i voi face o laudă și un nume în toate țările unde au fost de rușine. 20În vremea aceea vă voi aduce
3.20
Is. 11.12
27.12
56.8Ezec. 28.25
34.13
37.21Amos 9.14
înapoi, da, în vremea când vă voi strânge, căci vă voi face un nume și o laudă între toate popoarele pământului, când voi aduce înapoi robia voastră înaintea ochilor voștri, zice Domnul.