Poporul ucrainian, copii, tineri și adulți se roagă în adăposturi pentru mila și îndurarea lui Dumnezeu în mijlocul acestui război. https://youtu.be/uDhT-dwlDz8

Să ne alăturăm și noi în rugăciune cu Psalmul 31 (Biblia Cornilescu):

Doamne, în Tine mă încred: să nu fiu dat de rușine niciodată. Izbăvește-mă, în dreptatea Ta! Pleacă-Ţi  urechea spre mine, grăbește de-mi ajută! Fii pentru mine o stâncă ocrotitoare, o cetăţuie unde să-mi găsesc scăparea! Căci Tu ești Stânca mea, Cetăţuia mea și, pentru Numele Tău, mă vei povăţui și mă vei călăuzi. Scoate-mă din laţul pe care mi l-au întins vrăjmașii, căci Tu ești Ocrotitorul meu! În mâinile Tale îmi încredinţez duhul: Tu mă vei izbăvi, Doamne Dumnezeule adevărat! Eu urăsc pe cei ce se lipesc de idoli deșerţi și mă încred în Domnul. Fă-mă să mă veselesc și să mă bucur de îndurarea Ta, căci vezi ticăloșia mea, știi neliniștea sufletului meu și nu mă vei da în mâinile vrăjmașului, ci îmi vei pune picioarele la loc larg! Ai milă de mine, Doamne, căci sunt în strâmtorare: faţa, sufletul și trupul mi s-au topit de întristare; mi se sfârșește viaţa în durere și anii în suspine. Mi s-au sleit puterile din pricina fărădelegii mele și-mi putrezesc oasele! Din pricina potrivnicilor mei, am ajuns de ocară, de mare ocară, pentru vecinii mei și de groază pentru prietenii mei; cei ce mă văd pe uliţă fug de mine. Sunt uitat de inimi ca un mort, am ajuns ca un vas sfărâmat. Aud vorbele rele ale multora, văd spaima care domnește împrejur, când se sfătuiesc ei împreună împotriva mea și uneltesc să-mi ia viaţa. Dar eu mă încred în Tine, Doamne, și zic: „Tu ești Dumnezeul meu!” Soarta mea este în mâna Ta; scapă-mă de vrăjmașii și de prigonitorii mei! Fă să lumineze Faţa Ta peste robul Tău, scapă-mă prin îndurarea Ta! Doamne, să nu rămân de rușine când Te chem, ci să rămână de rușine cei răi și ei să se coboare muţiîn Locuinţa morţilor! Să amuţească buzele mincinoase, care vorbesc cu îndrăzneală cu trufie și dispreţ împotriva celui neprihănit! O, cât de mare este bunătatea Ta, pe care o păstrezi pentru cei ce se tem de Tine și pe care o arăţi celor ce se încred în Tine, în faţa fiilor oamenilor! Tu îi ascunzi la adăpostul Feţei Tale de cei ce-i prigonesc, îi ocrotești în cortul Tău de limbile care-i clevetesc. Binecuvântat să fie Domnul, căci Și-a arătat în chip minunat îndurarea faţă de mine: parc-aș fi fost într-o cetate întărită! În pornirea mea nechibzuită, ziceam: „Sunt izgonit dinaintea Ta!” Dar Tu ai auzit glasul rugăciunilor mele când am strigat spre Tine. Iubiţi dar pe Domnul, toţi cei iubiţi de El, căci Domnul păzește pe cei credincioși și pedepsește aspru pe cei mândri! Fiţi tari și îmbărbătaţi-vă inima, toţi cei ce nădăjduiţi în Domnul!

Psalmul 30 (Biblia sinodală)

Spre Tine, Doamne, am nădăjduit, să nu fiu ruşinat în veac. Întru îndreptarea Ta izbăveşte-mă şi mă scoate. Pleacă spre mine urechea Ta, grăbeşte de mă scoate. Fii mie Dumnezeu apărător şi casă de scăpare ca să mă mântuieşti. Că puterea mea şi scăparea mea eşti Tu şi pentru numele Tău mă vei povăţui şi mă vei hrăni. Scoate-mă-vei din cursa aceasta pe care mi-au ascuns-o mie, că Tu eşti apărătorul meu.  În mâinile Tale îmi voi da duhul meu; izbăvitu-m-ai, Doamne, Dumnezeul adevărului. Urât-ai pe cei ce păzesc deşertăciuni în zadar, iar eu spre Domnul am nădăjduit. Bucura-mă-voi şi mă voi veseli de mila Ta, că ai căutat spre smerenia mea, mântuit-ai din nevoi sufletul meu Şi nu m-ai lăsat în mâinile vrăjmaşului; pus-ai în loc desfătat picioarele mele. Miluieşte-mă, Doamne, că mă necăjesc; tulburatu-s-a de mânie ochiul meu, sufletul meu şi inima mea. Că s-a stins întru durere viaţa mea şi anii mei în suspinuri; slăbit-a întru sărăcie tăria mea şi oasele mele s-au tulburat. La toţi vrăjmaşii mei m-am făcut de ocară şi vecinilor mei foarte, şi frică cunoscuţilor mei. Cei ce mă vedeau afară fugeau de mine.  Uitat am fost ca un mort din inima lor, ajuns-am ca un vas stricat. Că am auzit ocara multora din cei ce locuiesc împrejur, când se adunau ei împreună împotriva mea; ca să ia sufletul meu s-au sfătuit. Iar eu către Tine am nădăjduit, Doamne, zis-am: «Tu eşti Dumnezeul meu!» În mâinile Tale, soarta mea, izbăveşte-mă din mâna vrăjmaşilor mei şi de cei ce mă prigonesc. Arată faţa Ta peste robul Tău, mântuieşte-mă cu mila Ta! Doamne, să nu fiu ruşinat, că Te-am chemat pe Tine; să se ruşineze necredincioşii şi să se coboare în iad. Mute să fie buzele cele viclene, care grăiesc împotriva dreptului fărădelege, cu mândrie şi cu defăimare. Cât este de mare mulţimea bunătăţii Tale, Doamne, pe care ai gătit-o celor ce se tem de Tine, pe care ai făcut-o celor ce nădăjduiesc în Tine, înaintea fiilor oamenilor! Ascunde-i-vei pe dânşii cu acoperământul feţei Tale de tulburarea oamenilor. Acoperi-i-vei pe ei în cortul Tău de împotrivirea limbilor. Binecuvântat este Domnul, că minunată a fost mila Sa, în cetate întărită. Iar eu am zis întru uimirea mea: Lepădat sunt de la faţa ochilor Tăi. Pentru aceasta ai auzit glasul rugăciunii mele când am strigat către Tine. Iubiţi pe Domnul toţi cuvioşii Lui că adevărul caută Domnul şi răsplăteşte celor ce se mândresc, cu prisosinţă. Îmbărbătaţi-vă şi să se întărească inima voastră, toii cei ce nădăjduiţi în Domnul.