Orânduirile privitoare la slujbă
1 După ce au adus chivotul lui Dumnezeu, l-au pus în mijlocul cortului pe care-l întinsese David pentru el și au adus înaintea lui Dumnezeu arderi-de-tot și jertfe de mulțumire. 2 Când a isprăvit David de adus arderile-de-tot și jertfele de mulțumire, a binecuvântat poporul în Numele Domnului. 3 Apoi a împărțit tuturor celor din Israel, bărbați și femei, fiecăruia, câte o pâine, o bucată de carne și o turtă de stafide. 4 A dat leviților sarcina să facă slujba înaintea chivotului Domnului, să cheme , să laude și să slăvească pe Domnul Dumnezeul lui Israel. 5 Aceștia erau: Asaf, căpetenia, Zaharia, al doilea după el, Ieiel, Șemiramot, Iehiel, Matitia, Eliab, Benaia, Obed-Edom și Ieiel. Ei aveau instrumente de muzică, alăute și harpe și Asaf suna din țimbale. 6 Preoții Benaia și Iahaziel sunau mereu din trâmbițe înaintea chivotului legământului lui Dumnezeu. 7 În ziua aceea, David a însărcinat pentru întâiași dată pe Asaf și frații săi să vestească laudele Domnului.
Cântare de laudă
8 Lăudați pe Domnul, chemați Numele Lui,
faceți cunoscute printre popoare faptele Lui înalte!
9 Cântați, cântați în cinstea Lui!
Vorbiți despre toate minunile Lui!
10 Făliți-vă cu Numele Lui cel sfânt!
Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul!
11 Căutați pe Domnul și sprijinul Lui,
căutați necurmat Fața Lui!
12 Aduceți-vă aminte de minunile pe care le-a făcut,
de minunile Lui și de judecățile rostite de gura Lui,
13 voi, sămânța lui Israel, robul Său,
copiii lui Iacov, aleșii Lui!
14 Domnul este Dumnezeul nostru;
judecățile Lui se împlinesc pe tot pământul.
15 Aduceți-vă aminte totdeauna de legământul Său,
de făgăduințele Lui, făcute pentru o mie de neamuri de oameni,
16 de legământul pe care l-a făcut cu Avraam
și de jurământul pe care l-a făcut lui Isaac;
17 El l-a făcut o lege pentru Iacov,
un legământ veșnic pentru Israel,
18 zicând: „Îți voi da țara Canaanului
ca moștenire care v-a căzut la împărțeală.”
19 Ei erau puțini la număr atunci,
foarte puțini la număr, și străini în țara aceea.
20 Și mergeau de la un neam la altul
și de la o împărăție la un alt popor,
21 dar El n-a îngăduit nimănui să-i asuprească
și a pedepsit împărați din pricina lor,
22 zicând: „Nu vă atingeți de unșii Mei,
și nu faceți niciun rău prorocilor mei!”
23 Cântați Domnului, toți locuitorii pământului!
Vestiți din zi în zi mântuirea Lui;
24 povestiți printre neamuri slava Lui,
printre toate popoarele minunile Lui!
25 Căci Domnul este mare și foarte vrednic de laudă,
El este de temut mai presus de toți dumnezeii,
26 căci toți dumnezeii popoarelor sunt idoli,
dar Domnul a făcut cerurile.
27 Măreția și strălucirea sunt înaintea Feței Lui,
tăria și bucuria sunt în locașul Lui.
28 Familii de popoare, dați Domnului,
dați Domnului slavă și cinste!
29 Dați Domnului slavă pentru Numele Lui!
Aduceți daruri și veniți înaintea Lui,
închinați-vă înaintea Domnului cu podoabe sfinte.
30 Tremurați înaintea Lui, toți locuitorii pământului!
Căci lumea este întărită și nu se clatină.
31 Să se bucure cerurile și să se veselească pământul!
Să se spună printre neamuri că Domnul împărățește!
32 Să urle marea cu tot ce este în ea!
Câmpia să se veselească împreună cu tot ce este pe ea!
33 Să chiuie copacii din pădure
înaintea Domnului! Căci El vine
să judece pământul.
34 Lăudați pe Domnul, căci este bun,
căci îndurarea Lui ține în veac!
35 Ziceți : „Mântuiește-ne, Dumnezeul mântuirii,
strânge-ne și scoate-ne din mijlocul neamurilor,
ca să lăudăm Numele Tău cel sfânt
și să ne punem slava în a Te lăuda!
36 Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, din veșnicie în veșnicie!”
Și tot poporul a zis: „Amin” și lăuda pe Domnul! 37 David a lăsat acolo, înaintea chivotului legământului Domnului, pe Asaf și pe frații lui, ca să slujească necurmat înaintea chivotului, împlinindu-și datoria zi de zi. 38 A lăsat pe Obed-Edom și pe Hosa cu frații lor, în număr de șaizeci și opt, pe Obed-Edom, fiul lui Iedutun, și pe Hosa, ca ușieri. 39 A pus pe preotul Țadoc și pe preoți, frații săi, înaintea locașului Domnului, pe înălțimea din Gabaon, 40 ca să aducă necurmat Domnului arderi-de-tot, dimineața și seara , pe altarul arderilor-de-tot și să împlinească tot ce este scris în Legea Domnului, poruncită lui Israel de Domnul. 41 Cu ei erau Heman și Iedutun, și ceilalți care fuseseră aleși și numiți pe nume ca să laude pe Domnul, căci îndurarea Lui ține în veac. 42 Cu ei erau Heman și Iedutun, care aveau trâmbițe și țimbale pentru cei ce sunau din ele și instrumente pentru cântări în cinstea lui Dumnezeu. Fiii lui Iedutun erau ușieri. 43 Tot poporul s-a dus fiecare la casa lui și David s-a întors să-și binecuvânteze casa.