Ținutul seminției lui Iuda
1 Partea căzută prin sorți seminției fiilor lui Iuda, după familiile lor, se întindea spre hotarul Edomului până la pustia Țin, la miazăzi. Acesta a fost hotarul cel mai de miazăzi. 2 Astfel, hotarul lor de miazăzi pornea de la capătul Mării Sărate, de la sânul care caută spre miazăzi. 3 Ieșea spre miazăzi de suișul Acrabim, trecea prin Țin și se suia la miazăzi de Cades-Barnea; de acolo trecea înainte prin Hețron, suia spre Adar și se întorcea la Carcaa; 4 trecea apoi prin Ațmon , mergea până la pârâul Egiptului și ieșea la mare. Acesta să vă fie hotarul de miazăzi. 5 Hotarul de răsărit era Marea Sărată până la îmbucătura Iordanului.
Hotarul de miazănoapte pornea de la sânul mării care este la îmbucătura Iordanului. 6 Suia spre Bet-Hogla , trecea pe la miazănoapte de Bet-Araba și se ridica până la piatra lui Bohan , fiul lui Ruben; 7 suia mai departe la Debir, la o depărtare bunicică de valea Acor , și se îndrepta spre miazănoapte înspre Ghilgal, care este în fața suișului Adumim la miazăzi de pârâu. Trecea pe lângă apele En-Șemeș și mergea până la En-Roguel. 8 Suia de acolo prin valea Ben-Hinom , înspre miazăzi de Iebus , care este Ierusalimul, apoi se ridica până în vârful muntelui, care este în dreptul văii Hinom la apus și la capătul văii refaimiților la miazănoapte. 9 Din vârful muntelui, hotarul se întindea până la izvorul apelor Neftoah, ieșea la cetățile muntelui Efron și trecea prin Baala , sau Chiriat-Iearim . 10 Din Baala se întorcea la apus spre muntele Seir, trecea prin partea de miazănoapte a muntelui Iearim, sau Chesalon, se cobora la Bet-Șemeș și trecea prin Timna . 11 Apoi ieșea în latura de miazănoapte a Ecronului , se întindea spre Șicron, trecea prin muntele Baala, ajungea până la Iabneel și ieșea la mare. 12 Hotarul de apus era Marea cea Mare și țărmul ei. Acestea au fost, de jur împrejur, hotarele fiilor lui Iuda, după familiile lor.
Caleb ia Hebronul și Debirul
13 Lui Caleb , fiul lui Iefune, i-au dat o parte în mijlocul fiilor lui Iuda, cum poruncise lui Iosua Domnul; lui i-au dat Chiriat-Arba, adică Hebronul: Arba era tatăl lui Anac. 14 Caleb a izgonit de acolo pe cei trei fii ai lui Anac: Șeșai , Ahiman și Talmai, copiii lui Anac. 15 De acolo s-a suit împotriva locuitorilor Debirului: Debirul se numea mai înainte Chiriat-Sefer. 16 Caleb a zis: „Celui ce va bate cetatea Chiriat-Sefer și o va lua, îi voi da de nevastă pe fiică-mea Acsa.” 17 Otniel , fiul lui Chenaz, fratele lui Caleb, a pus mâna pe ea; și Caleb i-a dat de nevastă pe fiică-sa Acsa. 18 După ce a intrat ea la Otniel, l-a sfătuit să ceară de la tatăl ei un ogor. Ea s-a coborât de pe măgarul ei, și Caleb i-a zis: „Ce vrei?” 19 Ea a răspuns: „Fă-mi un dar , căci mi-ai dat un pământ secetos; dă-mi și izvoare de apă.” Și el i-a dat izvoarele de sus și izvoarele de jos. 20 Aceasta a fost moștenirea fiilor lui Iuda, după familiile lor.
Cetățile din ținutul Iuda
21 Cetățile așezate în ținutul de la miazăzi, la marginea cea mai depărtată a seminției fiilor lui Iuda, spre hotarul Edomului, erau: Cabțeel, Eder, Iagur, 22 China, Dimona, Adada, 23 Chedeș, Hațor, Itnan, 24 Zif, Telem, Bealot, 25 Hațor-Hadata, Cheriot-Hețron, care este Hațor, 26 Amam, Șema, Molada, 27 Hațar-Gada, Heșmon, Bet-Palet, 28 Hațar-Șual, Beer-Șeba, Biziotia, 29 Baala, Iim, Ațem, 30 Eltolad, Chesil, Horma, 31 Țiclag , Madmana, Sansana, 32 Lebaot, Șilhim, Ain și Rimon. Toate cetățile: douăzeci și nouă, împreună cu satele lor. 33 În câmpie: Eștaol , Țorea, Așna, 34 Zanoah, En-Ganim, Tapuah, Enam, 35 Iarmut, Adulam, Soco, Azeca, 36 Șaaraim, Aditaim, Ghedera și Ghederotaim; patruzeci de cetăți și satele lor. 37 Țenan, Hadașa, Migdal-Gad, 38 Dilean, Mițpe, Iocteel , 39 Lachis, Boțcat, Eglon, 40 Cabon, Lahmas, Chitliș, 41 Ghederot, Bet-Dagon, Naama și Macheda; șaisprezece cetăți și satele lor. 42 Libna, Eter, Așan, 43 Iiftah, Așna, Nețib, 44 Cheila, Aczib și Mareșa; nouă cetăți și satele lor. 45 Ecron, cetățile și satele lui; 46 de la Ecron și la apus, toate cetățile de lângă Asdod și satele lor, 47 Asdod, cetățile și satele lui; Gaza, cetățile și satele ei, până la pârâul Egiptului și la Marea cea Mare, care slujește ca hotar. 48 În munte: Șamir, Iatir, Soco, 49 Dana, Chiriat-Sana, care este Debirul, 50 Anab, Eștemo, Anim, 51 Gosen , Holon și Ghilo; unsprezece cetăți și satele lor. 52 Arab, Duma, Eșean, 53 Janum, Bet-Tapuah, Afeca, 54 Humta, Chiriat-Arba , care este Hebronul, și Țior; nouă cetăți și satele lor. 55 Maon, Carmel, Zif, Iuta, 56 Iizreel, Iocdeam, Zanoah, 57 Cain, Ghibea și Timna; zece cetăți și satele lor. 58 Halhul, Bet-Țur, Ghedor, 59 Maarat, Bet-Anot și Eltecon; șase cetăți și satele lor. 60 Chiriat-Baal , care este Chiriat-Iearim, și Raba; două cetăți și satele lor. 61 În pustie: Bet-Araba, Midin, Secaca, 62 Nibșan, Ir-Hamelah și En-Ghedi; șase cetăți și satele lor. 63 Fiii lui Iuda n-au putut izgoni pe iebusiții care locuiau la Ierusalim; și iebusiții au locuit cu fiii lui Iuda la Ierusalim până în ziua de azi.