Isus înaintea lui Pilat
1 Dimineața , preoții cei mai de seamă au făcut îndată sfat cu bătrânii, cărturarii și tot soborul. După ce au legat pe Isus, L-au dus și L-au dat în mâinile lui Pilat. 2 Pilat L-a întrebat: „Ești Tu Împăratul iudeilor?” „Da, sunt” , i-a răspuns Isus. 3 Preoții cei mai de seamă Îl învinuiau de multe lucruri. 4 Pilat L-a întrebat din nou: „Nu răspunzi nimic? Uite de câte lucruri Te învinuiesc ei!” 5 Isus n-a mai dat niciun răspuns, lucru care a mirat pe Pilat.
Hotărârea de moarte întărită
6 La fiecare Praznic al Paștelor, Pilat le slobozea un întemnițat, pe care-l cereau ei. 7 În temniță era unul numit Baraba, închis împreună cu tovarășii lui din pricina unui omor pe care-l săvârșiseră într-o răscoală. 8 Norodul s-a suit și a început să ceară lui Pilat să le dea ce avea obicei să le dea totdeauna. 9 Pilat le-a răspuns: „Voiți să vă slobozesc pe Împăratul iudeilor?” 10 Căci pricepuse că preoții cei mai de seamă din pizmă Îl dăduseră în mâna lui. 11 Dar preoții cei mai de seamă au ațâțat norodul să ceară lui Pilat să le slobozească mai bine pe Baraba. 12 Pilat a luat din nou cuvântul și le-a zis: „Dar ce voiți să fac cu Acela pe care-L numiți Împăratul iudeilor?” 13 Ei au strigat din nou: „Răstignește-L!” 14 „Dar ce rău a făcut?”, le-a zis Pilat. Însă ei au început să strige și mai tare: „Răstignește-L!” 15 Pilat a vrut să facă pe placul norodului și le-a slobozit pe Baraba, iar pe Isus, după ce a pus să-L bată cu nuiele, L-a dat să fie răstignit. 16 Ostașii au adus pe Isus în curte, adică în palat, și au adunat toată ceata ostașilor. 17 L-au îmbrăcat într-o haină de purpură, au împletit o cunună de spini și I-au pus-o pe cap. 18 Apoi au început să-I ureze și să zică: „Plecăciune, Împăratul iudeilor!” 19 Și-L loveau în cap cu o trestie, Îl scuipau, îngenuncheau și I se închinau. 20 După ce și-au bătut astfel joc de El, L-au dezbrăcat de haina de purpură, L-au îmbrăcat în hainele Lui și L-au dus să-L răstignească.
Răstignirea
21 Au silit să ducă crucea lui Isus pe un trecător care se întorcea de la câmp, numit Simon din Cirene, tatăl lui Alexandru și al lui Rufus. 22 Și au adus pe Isus la locul numit Golgota, care, tălmăcit, înseamnă: „Locul căpățânii”. 23 I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar El nu l-a luat. 24 După ce L-au răstignit, I-au împărțit hainele între ei trăgând la sorți, ca să știe ce să ia fiecare. 25 Când L-au răstignit, era ceasul al treilea. 26 Deasupra Lui era scrisă vina Lui: „Împăratul iudeilor”. 27 Împreună cu El au răstignit doi tâlhari, unul la dreapta și altul la stânga Lui. 28 Astfel s-a împlinit Scriptura, care zice: „A fost pus în numărul celor fărădelege.”
Batjocurile trecătorilor
29 Trecătorii își băteau joc de El, dădeau din cap și ziceau: „Uă! Tu, care strici Templul și-l zidești la loc în trei zile, 30 mântuiește-Te pe Tine Însuți și coboară-Te de pe cruce!” 31 Tot astfel și preoții cei mai de seamă, împreună cu cărturarii, își băteau joc de El între ei și ziceau: „Pe alții i-a mântuit, și pe Sine Însuși nu Se poate mântui! 32 Hristosul, Împăratul lui Israel, să Se coboare acum de pe cruce, ca să vedem și să credem!” Cei răstigniți împreună cu El, de asemenea, își băteau joc de El.
Moartea lui Isus
33 La ceasul al șaselea, s-a făcut întuneric peste toată țara până la ceasul al nouălea. 34 Și în ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: „Eloi , Eloi, Lama Sabactani?” , care, tălmăcit, înseamnă: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” 35 Unii din cei ce stăteau acolo, când L-au auzit, ziceau: „Iată, cheamă pe Ilie!” 36 Și unul din ei a alergat de a umplut un burete cu oțet, l-a pus într-o trestie și I-a dat să bea, zicând: „Lăsați să vedem dacă va veni Ilie să-L coboare de pe cruce!” 37 Dar Isus a scos un strigăt tare și Și-a dat duhul. 38 Perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt în două de sus până jos. 39 Sutașul, care sta în fața lui Isus, când a văzut că Și-a dat astfel duhul, a zis: „Cu adevărat, Omul acesta era Fiul lui Dumnezeu!” 40 Acolo erau și niște femei care priveau de departe. Printre ele erau Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov cel mic și a lui Iose, și Salome, 41 care, pe când era El în Galileea, mergeau după El și-I slujeau, și multe alte femei care se suiseră împreună cu El în Ierusalim.
Îngroparea lui Isus
42 Când s-a înserat, fiindcă era Ziua Pregătirii, adică ziua dinaintea Sabatului, 43 a venit Iosif din Arimateea, un sfetnic cu vază al soborului, care și el aștepta Împărăția lui Dumnezeu. El a îndrăznit să se ducă la Pilat ca să ceară trupul lui Isus. 44 Pilat s-a mirat că murise așa de curând. A chemat pe sutaș și l-a întrebat dacă a murit de mult. 45 După ce s-a încredințat de la sutaș că a murit, a dăruit lui Iosif trupul. 46 Și Iosif a cumpărat o pânză subțire de in, a dat jos pe Isus de pe cruce, L-a înfășurat în pânza de in și L-a pus într-un mormânt săpat în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră la ușa mormântului. 47 Maria Magdalena și Maria mama lui Iose se uitau unde-L puneau.