Urmașii lui Isahar
1 Fiii lui Isahar: Tola , Pua, Iașub și Șimron, patru. 2 Fiii lui Tola: Uzi, Refaia, Ieriel, Iahmai, Ibsam și Samuel, căpeteniile caselor părinților lor, anume ai lui Tola, oameni viteji în neamul lor; pe vremea lui David numărul lor era de douăzeci și două de mii șase sute. 3 Fiul lui Uzi: Izrahia. Fiii lui Izrahia: Micael, Obadia, Ioel, Ișia, de toți cinci căpetenii; 4 aveau cu ei, după neamurile lor, după casele părinților lor, treizeci și șase de mii de oameni, ostași înarmați pentru război, căci aveau multe neveste și fii. 5 Frații lor, după toate familiile lui Isahar, oameni viteji, erau de toți optzeci și șapte de mii scriși în spițele de neam.
Urmașii lui Beniamin
6 Fiii lui Beniamin : Bela, Becher și Iediael, trei. 7 Fiii lui Bela: Ețbon, Uzi, Uziel, Ierimot și Iri, cinci căpetenii ale caselor părinților lor, oamenii viteji și scriși în spițele de neam în număr de douăzeci și două de mii treizeci și patru. 8 Fiii lui Becher: Zemira, Ioaș, Eliezer, Elioenai, Omri, Ieremot, Abia, Anatot și Alamet; toți aceștia erau fii ai lui Becher 9 și scriși în spițele de neam, după neamurile lor, drept căpetenii ale caselor părinților lor, oameni viteji, în număr de douăzeci de mii două sute. 10 Fiul lui Iediael: Bilhan. Fiii lui Bilhan: Ieuș, Beniamin, Ehud, Chenaana, Zetan, Tarsis și Ahișahar; 11 toți aceștia erau fii ai lui Iediael, căpetenii ale caselor părinților lor, oameni viteji, în număr de șaptesprezece mii două sute, în stare să poarte armele și să meargă la război. 12 Șupim și Hupim, fiii lui Ir; Hușim, fiul lui Aher.
Urmașii lui Neftali
13 Fiii lui Neftali: Iahțiel, Guni, Iețer și Șalum , fiii Bilhei.
Urmașii lui Manase
14 Fiii lui Manase: Asriel, pe care l-a născut țiitoarea sa siriană; ea a născut pe Machir, tatăl lui Galaad. 15 Machir a luat de nevastă pe sora lui Hupim și Șupim. Numele surorii lui era Maaca. Numele celui de al doilea fiu era Țelofhad; și Țelofhad a avut fete. 16 Maaca, nevasta lui Machir, a născut un fiu și i-a pus numele Pereș; numele fratelui său era Șereș și fiii săi erau Ulam și Rechem. 17 Fiul lui Ulam: Bedan . Aceștia sunt fiii lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase. 18 Soră-sa Hamolechet a născut pe Ișhod, pe Abiezer și pe Mahla. 19 Fiii lui Șemida erau: Ahian, Sihem, Lichi și Aniam.
Urmașii lui Efraim
20 Fiii lui Efraim : Șutelah; Bered, fiul său; Tahat, fiul său; Eleada, fiul său; Tahat, fiul său; 21 Zabad, fiul său; Șutelah, fiul său; Ezer și Elead. Oamenii din Gat, născuți în țară, i-au omorât, pentru că se coborâseră să le ia turmele. 22 Efraim, tatăl lor, s-a jelit multă vreme, și frații săi au venit să-l mângâie. 23 Apoi a intrat la nevastă-sa, și ea a zămislit și a născut un fiu; el i-a pus numele Beria (În nenorocire) , pentru că nenorocirea era în casă. 24 A avut ca fiică pe Șeera, care a zidit Bet-Horonul de Jos și Bet-Horonul de Sus și pe Uzen-Șeera. 25 Refah, fiul său, și Reșef; Telah, fiul său; Tahan, fiul său. 26 Laedan, fiul său; Amihud, fiul său; Elișama, fiul său; 27 Nun, fiul său; Iosua, fiul său. 28 Ei aveau în stăpânire și ca locuință Betelul cu satele lui; la răsărit: Naaranul ; la apus: Ghezerul cu satele lui, Sihemul cu satele lui, până la Gaza cu satele ei. 29 Fiii lui Manase stăpâneau Bet-Șeanul cu satele lui, Taanacul cu satele lui, Meghidoul cu satele lui, Dorul cu satele lui. În aceste cetăți au locuit fiii lui Iosif, fiul lui Israel.
Urmașii lui Așer
30 Fiii lui Așer : Imna, Ișva, Ișvi și Beria, și Serah, sora lor. 31 Fiii lui Beria: Eber și Malchiel. 32 Malchiel a fost tatăl lui Birzavit. Și Eber a născut pe Iaflet, pe Șomer și pe Hotam, și pe sora lor Șua. 33 Fiii lui Iaflet: Pasac, Bimhal și Așvat. Aceștia sunt fiii lui Iaflet. 34 Fiii lui Șamer: Ahi, Rohega, Huba și Aram. 35 Fiii lui Helem, fratele său: Țofah, Imna, Șeleș și Amal. 36 Fiii lui Țofah: Suah, Harnefer, Șual, Beri, Imra, 37 Bețer, Hod, Șama, Șilșa, Itran și Beera. 38 Fiii lui Ieter: Iefune, Pispa și Ara. 39 Fiii lui Ula: Arah, Haniel și Riția. 40 Toți aceștia erau fiii lui Așer, căpeteniile caselor părinților lor, oameni aleși și viteji, căpeteniile domnilor, scriși în număr de douăzeci și șase de mii de oameni în stare să poarte armele și să meargă la război.