Locuitorii Ierusalimului după întoarcerea din robie
1 Tot Israelul este scris în spițele de neam și trecut în cartea împăraților lui Israel. Și Iuda a fost luat rob în Babilon din pricina fărădelegilor lui. 2 Cei dintâi locuitori care au locuit în moșiile lor, în cetățile lor, erau israeliții, preoții, leviții și netiniții . 3 La Ierusalim locuiau fii de ai lui Iuda, fii de ai lui Beniamin și fii de ai lui Efraim și Manase. 4 Fii de ai lui Pereț, fiul lui Iuda: Utai, fiul lui Amihud, fiul lui Omri, fiul lui Imri, fiul lui Bani. 5 Dintre șiloniți: Asaia, întâiul născut, și fiii săi. 6 Fii de ai lui Zerah: Ieuel și frații săi, șase sute nouăzeci. 7 Fii de ai lui Beniamin: Salu, fiul lui Meșulam, fiul lui Hodavia, fiul lui Asenua; 8 Ibneia, fiul lui Ieroham; Ela, fiul lui Uzi, fiul lui Micri; Meșulam, fiul lui Șefatia, fiul lui Reuel, fiul lui Ibnia, 9 și frații lor, după neamurile lor, nouă sute cincizeci și șase. Toți oamenii aceștia erau capi de familie în casele părinților lor.
Preoții
10 Din preoți: Iedaeia; Iehoiarib; Iachin; 11 Azaria, fiul lui Hilchia, fiul lui Meșulam, fiul lui Țadoc, fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub, mai-marele Casei lui Dumnezeu; 12 Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui Pașhur, fiul lui Malchia; Maesai, fiul lui Adiel, fiul lui Iahzera, fiul lui Meșulam, fiul lui Meșilemit, fiul lui Imer, 13 și frații lor, căpetenii ale caselor părinților lor, o mie șapte sute șaizeci, oameni viteji, puși în slujba Casei lui Dumnezeu.
Leviții și slujbele Sfântului Locaș
14 Din leviți: Șemaia, fiul lui Hașub, fiul lui Azricam, fiul lui Hașabia, din fiii lui Merari; 15 Bacbacar; Hereș; Galal; Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zicri, fiul lui Asaf; 16 Obadia, fiul lui Șemaia, fiul lui Galal, fiul lui Iedutun; Berechia, fiul lui Asa, fiul lui Elcana, care locuia în satele netofatiților. 17 Și ușierii: Șalum, Acub, Talmon, Ahiman și frații lor; Șalum era căpetenia lor 18 și, până în ziua de azi, el este la ușa împăratului, la răsărit. Aceștia sunt ușierii taberei fiilor lui Levi. 19 Șalum, fiul lui Core, fiul lui Ebiasaf, fiul lui Core, și frații săi din casa tatălui său, coreiții, împlineau slujba de păzitori ai pragurilor cortului; părinții lor păziseră intrarea în tabăra Domnului, 20 și Fineas , fiul lui Eleazar, fusese odinioară căpetenia lor, și Domnul era cu el. 21 Zaharia, fiul lui Meșelemia, era ușier la intrarea cortului întâlnirii. 22 De toți erau două sute doisprezece, aleși ca ușieri ai pragurilor și scriși în spițele de neam, după satele lor. David și văzătorul Samuel îi puseseră în slujba lor. 23 Ei și copiii lor păzeau ușile Casei Domnului, adică ale casei cortului. 24 Erau ușieri în cele patru vânturi: la răsărit, la apus, la miazănoapte și la miazăzi. 25 Frații lor, care locuiau în satele lor, trebuiau să vină din timp în timp la ei șapte zile. 26 Căci aceste patru căpetenii ale ușierilor, acești leviți, erau totdeauna în slujbă și mai aveau privegherea asupra odăilor și vistieriilor Casei lui Dumnezeu; 27 petreceau noaptea în jurul Casei lui Dumnezeu, a cărei pază o aveau și pe care trebuiau s-o deschidă în fiecare dimineață. 28 Unii din leviți aveau grijă de uneltele pentru slujbă, pe care le numărau la intrare și le numărau și la ieșire. 29 Alții îngrijeau de unelte, de toate uneltele Sfântului Locaș și de floarea făinii, de vin, de untdelemn, de tămâie și de miresme. 30 Fii de ai preoților pregăteau tămâia mirositoare. 31 Matitia, unul din leviți, întâiul născut al lui Șalum, Coreitul, avea grijă de turtele coapte în tigaie. 32 Și unii din frații lor, dintre chehatiți, erau însărcinați să pregătească pentru fiecare Sabat pâinile pentru punerea înaintea Domnului. 33 Aceștia sunt cântăreții , capii de familie ai leviților, care locuiau în odăi, scutiți de alte slujbe, pentru că lucrau zi și noapte. 34 Aceștia sunt capii de familie ai leviților, capi după neamurile lor. Ei locuiau la Ierusalim.
Locuitorii din Gabaon și casa lui Saul
35 Tatăl lui Gabaon, Ieiel, locuia la Gabaon și numele nevestei lui era Maaca . 36 Abdon a fost fiul său întâi născut, apoi Țur, Chis, Baal, Ner, Nadab, 37 Ghedor, Ahio, Zaharia și Miclot. 38 Miclot a născut pe Șimeam. Și ei locuiau tot la Ierusalim, lângă frații lor, cu frații lor. 39 Ner a născut pe Chis; Chis a născut pe Saul; Saul a născut pe Ionatan, pe Malchi-Șua, pe Abinadab și pe Eșbaal. 40 Fiul lui Ionatan: Merib-Baal. Merib-Baal a născut pe Mica. 41 Fiii lui Mica: Piton, Melec și Tahrea. 42 Ahaz a născut pe Iaera; Iaera a născut pe Alemet, Azmavet și Zimri; Zimri a născut pe Moța; 43 Moța a născut pe Binea. Fiul acestuia a fost Refaia; Eleasa a fost fiul acestuia; Ațel a fost fiul acestuia. 44 Ațel a avut șase fii, ale căror nume iată-le: Azricam, Bocru, Ismael, Șearia, Obadia și Hanan. Aceștia sunt fiii lui Ațel.