Binecuvântarea dreptății, blestemul păcatului
1 Pildele lui Solomon.
Un fiu înțelept este bucuria tatălui,
dar un fiu nebun este mâhnirea mamei sale.
2 Comorile câștigate pe nedrept nu folosesc,
dar neprihănirea izbăvește de la moarte.
3 Domnul nu lasă pe cel neprihănit să sufere de foame,
dar îndepărtează pofta celor răi.
4 Cine lucrează cu o mână leneșă sărăcește,
dar mâna celor harnici îmbogățește.
5 Cine strânge vara este un om chibzuit,
cine doarme în timpul seceratului este un om care face rușine.
6 Pe capul celui neprihănit sunt binecuvântări,
dar gura celor răi ascunde silnicie.
7 Pomenirea celui neprihănit este binecuvântată,
dar numele celor răi putrezește.
8 Cine are o inimă înțeleaptă primește învățăturile,
dar cine are o gură nesocotită se prăpădește singur.
9 Cine umblă fără prihană umblă fără teamă,
dar cine apucă pe căi strâmbe se dă singur de gol.
10 Cine clipește din ochi este o pricină de întristare
și cine are o gură nesocotită se prăpădește singur.
11 Gura celui neprihănit este un izvor de viață,
dar gura celor răi ascunde silnicie.
12 Ura stârnește certuri,
dar dragostea acoperă toate greșelile.
13 Pe buzele omului priceput se află înțelepciunea,
dar nuiaua este pentru spatele celui fără minte.
14 Înțelepții păstrează știința,
dar gura nebunului este o pieire apropiată.
15 Averea este o cetate întărită pentru cel bogat,
dar prăpădirea celor nenorociți este sărăcia lor.
16 Cel neprihănit își întrebuințează câștigul pentru viață,
iar cel rău își întrebuințează venitul pentru păcat.
17 Cine își aduce aminte de certare apucă pe calea vieții,
dar cel ce uită mustrarea apucă pe căi greșite.
18 Cine ascunde ura are buze mincinoase,
și cine răspândește bârfelile este un nebun.
19 Cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască,
dar cel ce-și ține buzele este un om chibzuit.
20 Limba celui neprihănit este argint ales;
inima celor răi este puțin lucru.
21 Buzele celui neprihănit înviorează pe mulți oameni,
dar nebunii mor fiindcă n-au judecată.
22 Binecuvântarea Domnului îmbogățește
și El nu lasă să fie urmată de niciun necaz.
23 Pentru cel nebun este o plăcere să facă răul,
dar pentru cel înțelept este o plăcere să lucreze cu pricepere.
24 Celui rău, de ce se teme, aceea i se întâmplă,
dar celor neprihăniți li se împlinește dorința.
25 Cum trece vârtejul, așa piere cel rău,
dar cel neprihănit are temelii veșnice.
26 Cum este oțetul pentru dinți și fumul pentru ochi,
așa este leneșul pentru cel ce-l trimite.
27 Frica de Domnul lungește zilele,
dar anii celui rău sunt scurtați.
28 Așteptarea celor neprihăniți nu va fi decât bucurie,
dar nădejdea celor răi va pieri.
29 Calea Domnului este un zid de apărare pentru cel nevinovat,
dar este o topenie pentru cei ce fac răul.
30 Cel neprihănit nu se va clătina niciodată,
dar cei răi nu vor locui în țară.
31 Gura celui neprihănit scoate înțelepciune,
dar limba stricată va fi nimicită.
32 Buzele celui neprihănit știu să vorbească lucruri plăcute,
dar gura celor răi spune răutăți.