Tovarășii lui Ezra
1 Iată capii de familii și spițele de neam ale celor ce s-au suit cu mine din Babilon, sub domnia împăratului Artaxerxe. 2 Din fiii lui Fineas, Gherșom; din fiii lui Itamar, Daniel; din fiii lui David, Hatuș , 3 din fiii lui Șecania; din fiii lui Pareoș , Zaharia și cu el o sută cincizeci de bărbați înscriși; 4 din fiii lui Pahat-Moab, Elioenai, fiul lui Zerahia, și cu el două sute de bărbați; 5 din fiii lui Șecania, fiul lui Iahaziel, și cu el trei sute de bărbați; 6 din fiii lui Adin, Ebed, fiul lui Ionatan, și cu el cincizeci de bărbați; 7 din fiii lui Elam, Isaia, fiul Ataliei, și cu el șaptezeci de bărbați; 8 din fiii lui Șefatia, Zebadia, fiul lui Micael, și cu el optzeci de mii de bărbați; 9 din fiii lui Ioab, Obadia, fiul lui Iehiel, și cu el două sute optsprezece bărbați; 10 din fiii lui Șelomit, fiul lui Iosifia, și cu el o sută șaizeci de bărbați; 11 din fiii lui Bebai, Zaharia, fiul lui Bebai, și cu el douăzeci și opt de bărbați; 12 din fiii lui Azgad, Iohanan, fiul lui Hacatan, și cu el o sută zece bărbați; 13 din fiii lui Adonicam, cei din urmă, ale căror nume iată-le: Elifelet, Ieiel și Șemaia și cu ei șaizeci de bărbați; 14 din fiii lui Bigvai, Utai și Zabud și cu ei șaptezeci de bărbați. 15 I-am strâns la râul care curge spre Ahava și am tăbărât acolo trei zile. Am căutat între popor și preoți, și n-am găsit acolo pe niciunul din fiii lui Levi. 16 Atunci am trimis să cheme pe căpeteniile Eliezer, Ariel, Șemaia, Elnatan, Iarib, Elnatan, Natan, Zaharia și Meșulam și pe învățătorii Ioiarib și Elnatan. 17 I-am trimis la căpetenia Ido, care locuia la Casifia, și am pus în gura lor ce trebuiau să spună lui Ido și fraților săi, slujitori ai Templului, care erau la Casifia, ca să ne aducă slujitori pentru Casa Dumnezeului nostru. 18 Și, fiindcă mâna cea bună a Dumnezeului nostru era peste noi, ne-au adus pe Serebia, bărbat cu minte, dintre fiii lui Mahli, fiul lui Levi, fiul lui Israel, și cu el pe fiii și frații lui, în număr de optsprezece; 19 pe Hașabia și cu el pe Isaia, dintre fiii lui Merari, frații săi și fiii lor, în număr de douăzeci, 20 și dintre slujitorii Templului, pe care David și căpeteniile îi puseseră în slujba leviților, două sute douăzeci de slujitori ai Templului, toți numiți pe nume. 21 Acolo, la râul Ahava, am vestit un post de smerire înaintea Dumnezeului nostru, ca să cerem de la El o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. 22 Mi-era rușine să cer împăratului o oaste de însoțire și călăreți ca să ne ocrotească împotriva vrăjmașului pe drum, căci spusesem împăratului: „Mâna Dumnezeului nostru este, spre binele lor, peste toți cei ce-L caută, dar puterea și mânia Lui sunt peste toți cei ce-L părăsesc .” 23 Pentru aceasta am postit și am chemat pe Dumnezeul nostru. Și El ne-a ascultat . 24 Am ales douăsprezece căpetenii dintre preoți, pe Șerebia, Hașabia și zece din frații lor. 25 Am cântărit înaintea lor argintul , aurul și uneltele date în dar pentru Casa Dumnezeului nostru de către împărat, sfetnicii și căpeteniile lui și de toți cei din Israel care se aflau acolo. 26 Am dat în mâinile lor șase sute cincizeci de talanți de argint, unelte de argint de o sută de talanți, o sută de talanți de aur, 27 douăzeci de pahare de aur de o mie de darici și două vase de aramă frumos poleită, tot atât de scumpă ca aurul. 28 Apoi le-am zis: „Sunteți închinați Domnului. Vasele acestea sunt lucruri sfinte și argintul și aurul acesta sunt un dar de bunăvoie făcut Domnului Dumnezeului părinților voștri. 29 Fiți cu ochii în patru și luați lucrurile acestea sub paza voastră, până le veți cântări înaintea căpeteniilor preoților și înaintea leviților, și înaintea capilor de familii ai lui Israel, la Ierusalim, în cămările Casei Domnului.” 30 Și preoții și leviții au luat greutatea argintului, aurului și vaselor, ca să le ducă la Ierusalim, în Casa Dumnezeului nostru. 31 Am plecat de la râul Ahava ca să ne ducem la Ierusalim în a douăsprezecea zi a lunii întâi. Mâna Dumnezeului nostru a fost peste noi și ne-a păzit de loviturile vrăjmașului și de orice piedică pe drum. 32 Am ajuns la Ierusalim și ne-am odihnit acolo trei zile. 33 În ziua a patra, am cântărit în Casa Dumnezeului nostru argintul, aurul și vasele pe care le-am încredințat lui Meremot, fiul lui Urie, preotul. Cu el era Eleazar, fiul lui Fineas, și împreună cu ei leviții Iozabad, fiul lui Iosua, și Noadia, fiul lui Binui. 34 Fiind cercetate toate după număr și greutate, au pus atunci în scris greutatea tuturor. 35 Fiii robiei întorși din robie au adus, ca ardere-de-tot Dumnezeului lui Israel, doisprezece viței pentru tot Israelul, nouăzeci și șase de berbeci, șaptezeci și șapte de miei și doisprezece țapi, ca jertfe ispășitoare, toate ca ardere-de-tot Domnului. 36 Au dat poruncile împăratului dregătorilor împăratului și cârmuitorilor de dincoace de râu, care au ajutat pe popor și Casa lui Dumnezeu.