Slujbașii cei mai înalți ai lui Solomon
1 Împăratul Solomon era împărat peste tot Israelul. 2 Iată căpeteniile pe care le avea în slujba lui: Azaria, fiul preotului Țadoc, 3 Elihoref și Ahia, fiii lui Șișa, erau logofeți; Iosafat , fiul lui Ahilud, era scriitor; 4 Benaia , fiul lui Iehoiada, era peste oștire; Țadoc și Abiatar erau preoți. 5 Azaria, fiul lui Natan, era mai-mare peste îngrijitori. Zabud, fiul lui Natan, era slujbaș de stat, cirac al împăratului; 6 Ahișar era mai-mare peste casa împăratului și Adoniram , fiul lui Abda, era mai-mare peste dări.
Numele celor doisprezece îngrijitori
7 Solomon avea doisprezece îngrijitori peste tot Israelul. Ei îngrijeau de hrana împăratului și a casei lui, fiecare timp de o lună din an. 8 Iată-le numele:
Fiul lui Hur, în muntele lui Efraim. 9 Fiul lui Decher, la Macaț, la Saalbim, la Bet-Șemeș, la Elon și la Bet-Hanan. 10 Fiul lui Hesed, la Arubot; el avea Soco și toată țara Hefer. 11 Fiul lui Abinadab avea tot ținutul Dorului. Tafat, fata lui Solomon, era nevasta lui. 12 Baana, fiul lui Ahilud, avea Taanac și Meghido și tot Bet-Șeanul de lângă Țartan sub Izreel, de la Bet-Șean până la Abel-Mehola, până dincolo de Iocmeam. 13 Fiul lui Gheber, la Ramot din Galaad; el avea târgurile lui Iair, fiul lui Manase, în Galaad; mai avea și ținutul Argob în Basan, șaizeci de cetăți mari, cu ziduri și zăvoare de aramă. 14 Ahinadab, fiul lui Ido, la Mahanaim. 15 Ahimaaț, în Neftali. El luase de nevastă pe Basmat, fata lui Solomon. 16 Baana, fiul lui Hușai, în Așer și la Bealot. 17 Iosafat, fiul lui Paruah, în Isahar. 18 Șimei, fiul lui Ela, în Beniamin. 19 Gheber, fiul lui Uri, în țara Galaadului; el avea ținutul lui Sihon, împăratul amoriților, și al lui Og, împăratul Basanului. Era un singur îngrijitor în țara aceasta.
Mărirea lui Solomon
20 Iuda și Israel erau în număr foarte mare, ca nisipul de pe țărmul mării. Ei mâncau , beau și se veseleau. 21 Solomon mai stăpânea și toate împărățiile de la râu până în țara filistenilor și până la hotarul Egiptului. Ei îi aduceau daruri și au fost supuși lui Solomon tot timpul vieții lui. 22 În fiecare zi, Solomon mânca treizeci de cori de floare de făină și șaizeci de cori de altă făină, 23 zece boi grași, douăzeci de boi de păscut și o sută de oi, afară de cerbi, căprioare, ciute și păsări îngrășate. 24 Stăpânea peste toată țara de dincoace de râu, de la Tifsah până la Gaza, peste toți împărații de dincoace de râu. Și avea pace pretutindeni, de jur împrejur. 25 Iuda și Israel, de la Dan până la Beer-Șeba, au locuit în liniște, fiecare sub via lui și sub smochinul lui, în tot timpul lui Solomon. 26 Solomon avea patruzeci de mii de iesle pentru caii de la carele lui și douăsprezece mii de călăreți. 27 Îngrijitorii îngrijeau de hrana împăratului Solomon și a tuturor celor ce se apropiau de masa lui, fiecare în luna lui, și nu lăsau să fie vreo lipsă. 28 Aduceau și orz și paie pentru armăsari și fugari, în locul unde se afla împăratul, fiecare după poruncile pe care le primise.
Faima și înțelepciunea lui Solomon
29 Dumnezeu a dat lui Solomon înțelepciune, foarte mare pricepere și cunoștințe multe, ca nisipul de pe țărmul mării. 30 Înțelepciunea lui Solomon întrecea înțelepciunea tuturor fiilor Răsăritului și toată înțelepciunea egiptenilor. 31 El era mai înțelept decât orice om, mai mult decât Etan, Ezrahitul, mai mult decât Heman, Calcol și Darda, fiii lui Mahol, și faima lui se răspândise printre toate neamurile de primprejur. 32 A rostit trei mii de pilde și a alcătuit o mie cinci cântări. 33 A vorbit despre copaci, de la cedrul din Liban până la isopul care crește pe zid, a vorbit, de asemenea, despre dobitoace, despre păsări, despre târâtoare și despre pești. 34 Veneau oameni din toate popoarele să asculte înțelepciunea lui Solomon, din partea tuturor împăraților pământului care auziseră vorbindu-se de înțelepciunea lui.