Urmașii lui Iuda
1 Fiii lui Iuda: Pereț , Hețron, Carmi, Hur și Șobal. 2 Reaia, fiul lui Șobal, a născut pe Iahat; Iahat a născut pe Ahumai și Lahad. Acestea sunt familiile țoreatiților. 3 Iată urmașii tatălui lui Etam: Izreel, Ișma și Idbaș; numele surorii lor era Hațelelponi. 4 Penuel era tatăl lui Ghedor, iar Ezer, tatăl lui Hușa. Aceștia sunt fiii lui Hur , întâiul născut al Efratei, tatăl lui Betleem. 5 Așhur , tatăl lui Tecoa, a avut două neveste: Helea și Naara. 6 Naara i-a născut pe Ahuzam, pe Hefer, pe Temeni și pe Ahaștari: aceștia sunt fiii Naarei. 7 Fiii Heleei: Țeret, Țohar și Etnan. 8 Coț a născut pe Anub și Hațobeba și familiile lui Aharhel, fiul lui Harum. 9 Iaebeț era mai cu vază decât frații săi; mama sa i-a pus numele Iaebeț (Trist) , zicând: „Pentru că l-am născut cu durere.” 10 Iaebeț a chemat pe Dumnezeul lui Israel și a zis: „Dacă mă vei binecuvânta și-mi vei întinde hotarele, dacă mâna Ta va fi cu mine și dacă mă vei feri de nenorocire, așa încât să nu fiu în suferință!…” Și Dumnezeu i-a dat ce ceruse. 11 Chelub, fratele lui Șuha, a născut pe Mechir, care a fost tatăl lui Eșton. 12 Eșton a născut casa lui Rafa, Paseah și Techina, tatăl cetății lui Nahaș. Aceștia sunt bărbații de la Reca. 13 Fiii lui Chenaz: Otniel și Seraia. Fiul lui Otniel: Hatat. 14 Meonotai a născut pe Ofra. Seraia a născut pe Ioab, tatăl văii lucrătorilor, căci erau lucrători. 15 Fiii lui Caleb, fiul lui Iefune: Iru, Ela și Naam, și fiii lui Ela și Chenaz. 16 Fiii lui Iehaleleel: Zif, Zifa, Tiria și Asareel. 17 Fiii lui Ezra: Ieter, Mered, Efer și Ialon. Nevasta lui Mered a născut pe Miriam, pe Șamai și pe Ișbah, tatăl lui Eștemoa. 18 Nevastă-sa, iudeica, a născut pe Iered, tatăl lui Ghedor, pe Eber, tatăl lui Soco, și pe Iecutiel, tatăl lui Zanoah. Aceștia sunt fiii Bitiei, fata lui Faraon, pe care a luat-o Mered de nevastă. 19 Fiii nevestei lui Hodia, sora lui Naham: tatăl lui Chehila, Garmitul, și Eștemoa, Maacatitul. 20 Fiii lui Simon: Amnon, Rina, Ben-Hanan și Tilon. Fiii lui Ișei: Zohet și Ben-Zohet. 21 Fiii lui Șela, fiul lui Iuda: Er, tatăl lui Leca, Laeda, tatăl lui Mareșa, și familiile casei unde se lucrează pânza, din casa lui Așbea, 22 și Iochim, și oamenii lui Cozeba, și Ioas, și Saraf, care au stăpânit asupra Moabului, și Iașubi-Lehem. Aceste lucruri sunt vechi. 23 Ei erau olari și locuiau în livezi și în lunci; locuiau acolo lângă împărat și lucrau pentru el.
Urmașii lui Simeon
24 Fiii lui Simeon: Nemuel, Iamin, Iarib, Zerah, Saul. 25 Fiul lui Saul: Șalum, Mibsam, fiul său; Mișma, fiul său. 26 Fiii lui Mișma: Hamuel, fiul său; Zacur, fiul său; Șimei, fiul său. 27 Șimei a avut șaisprezece fii și șase fiice. Frații săi n-au avut mulți fii. Și toate familiile lor nu s-au înmulțit atât cât fiii lui Iuda. 28 Ei locuiau la Beer-Șeba , la Molada, la Hațar-Șual, 29 la Bilha, la Ețem, la Tolad, 30 la Betuel, la Horma, la Țiclag, 31 la Bet-Marcabot, la Hațar-Susim, la Bet-Birei și la Șaaraim. Acestea au fost cetățile lor până la domnia lui David 32 și satele lor. Ei mai aveau și Etam, Ain, Rimon, Tochen și Așan, cinci cetăți, 33 și toate satele din împrejurimile acestor cetăți, până la Baal. Iată locuințele lor și spița neamului lor: 34 Meșobab; Iamlec; Ioșa, fiul lui Amația; 35 Ioel; Iehu, fiul lui Ioșibia, fiul lui Seraia, fiul lui Asiel; 36 Elioenai; Iaacoba; Ieșohaia; Asaia; Adiel; Iesimiel; Benaia; 37 Ziza, fiul lui Șifei, fiul lui Alon, fiul lui Iedaia, fiul lui Șimri, fiul lui Șemaia. 38 Aceștia, numiți pe nume, erau domni în familiile lor, și casele lor părintești au crescut mult. 39 Ei s-au dus înspre Ghedor până la răsăritul văii, să caute pășune pentru turmele lor. 40 Au găsit pășuni grase și bune și o țară întinsă, liniștită și pașnică, fiindcă cei ce o locuiau mai înainte se coborau din Ham. 41 Oamenii aceștia, scriși pe nume, au venit pe vremea lui Ezechia, împăratul lui Iuda; au sfărâmat corturile lor și pe maoniți, care se aflau acolo, i-au nimicit cu desăvârșire până în ziua de azi și s-au așezat în locul lor, căci acolo erau pășuni pentru turmele lor. 42 Și dintre fiii lui Simeon s-au dus la muntele Seir în număr de cinci sute de oameni. Aveau în frunte pe Pelatia, Nearia, Refaia și Uziel, fiii lui Ișei. 43 Au bătut rămășița de amaleciți care scăpase cu viață și s-au așezat acolo până în ziua de azi.