Zidirea casei lui Solomon
1 Solomon și-a mai zidit și casa lui și a ținut treisprezece ani până când a isprăvit-o de tot. 2 A zidit mai întâi casa din pădurea Libanului: lungă de o sută de coți, lată de cincizeci de coți și înaltă de treizeci de coți. Se sprijinea pe patru rânduri de stâlpi de cedru și pe stâlpi erau grinzi de cedru. 3 A acoperit cu cedru odăile care erau sprijinite de stâlpi și care erau în număr de patruzeci și cinci, câte cincisprezece de fiecare cat. 4 Erau trei caturi și fiecare din ele avea ferestrele față în față. 5 Toate ușile și toți ușorii erau din bârne în patru muchii și, la fiecare din cele trei caturi, ușile erau față în față. 6 A făcut un pridvor de stâlpi, lung de cincizeci de coți și lat de treizeci de coți, și un alt pridvor înainte cu stâlpi și trepte în față. 7 A făcut pridvorul scaunului de domnie, unde judeca, pridvorul judecății, și l-a acoperit cu cedru, de la pardoseală până în tavan. 8 Casa lui de locuit a fost zidită în același fel, într-o altă curte, în dosul pridvorului. Și a făcut o casă la fel cu pridvorul acesta pentru fata lui Faraon pe care o luase de nevastă. 9 Pentru toate aceste clădiri a întrebuințat pietre minunate, cioplite după măsură, ferestruite cu fierăstrăul înăuntru și în afară, și aceasta din temelii până la streașină și afară până la curtea cea mare. 10 Temeliile erau de pietre foarte de preț și mari, pietre de zece coți și pietre de opt coți. 11 Deasupra erau iarăși pietre foarte de preț, tăiate după măsură, și lemn de cedru. 12 Curtea cea mare avea de jur împrejurul ei trei șiruri de pietre cioplite și un șir de bârne de cedru, ca și curtea dinăuntru a Casei Domnului și ca și pridvorul casei.
Cei doi stâlpi de aramă
13 Împăratul Solomon a trimis și a adus din Tir pe Hiram , 14 fiul unei văduve din seminția lui Neftali și al unui tată din Tir, care lucra în aramă. Hiram era plin de înțelepciune, de pricepere și de știință în săvârșirea oricărei lucrări de aramă. El a venit la împăratul Solomon și i-a făcut toate lucrările. 15 A turnat cei doi stâlpi de aramă. Cel dintâi avea optsprezece coți în înălțime și un fir de doisprezece coți măsura grosimea celui de al doilea. 16 A turnat două coperișuri de aramă, ca să le pună pe vârfurile stâlpilor; cel dintâi era înalt de cinci coți și al doilea era înalt de cinci coți. 17 A mai făcut niște împletituri în chip de rețea, niște ciucuri făcuți cu lănțișoare, pentru coperișurile de pe vârful stâlpilor, șapte pentru coperișul dintâi și șapte pentru coperișul al doilea. 18 A făcut câte două șiruri de rodii împrejurul uneia din rețele ca să acopere coperișul de pe vârful unuia din stâlpi; tot așa a făcut și pentru al doilea. 19 Coperișurile de pe vârful stâlpilor, în pridvor, erau lucrate așa de parcă erau niște crini și aveau patru coți. 20 Coperișurile de pe cei doi stâlpi erau înconjurate de două sute de rodii sus, lângă umflătura care era peste rețea, de asemenea erau două sute de rodii înșirate în jurul celui de al doilea coperiș. 21 A așezat stâlpii în pridvorul Templului: a așezat stâlpul din dreapta și l-a numit Iachin, apoi a așezat stâlpul din stânga și l-a numit Boaz. 22 În vârful stâlpilor era o lucrătură în chip de crini. Astfel s-a isprăvit lucrarea stâlpilor.
Marea de aramă, lighenele de aramă
23 A făcut marea turnată din aramă. Avea zece coți de la o margine până la cealaltă, era rotundă de tot, înaltă de cinci coți și, de jur împrejur, se putea măsura cu un fir de treizeci de coți. 24 Sub buza ei erau săpați niște colocinți, câte zece la fiecare cot, de jur împrejurul mării; colocinții, așezați pe două rânduri, erau turnați împreună cu ea dintr-o singură bucată. 25 Era așezată pe doisprezece boi , din care trei întorși spre miazănoapte, trei întorși spre apus, trei întorși spre miazăzi și trei întorși spre răsărit; marea era deasupra lor și toată partea dinapoi a trupurilor lor era înăuntru. 26 Grosimea ei era de un lat de mână și marginea ei era ca marginea unui potir, făcută ca floarea crinului. Avea o încăpere de două mii de vedre. 27 A mai făcut zece temelii de aramă. Fiecare temelie era lungă de patru coți, lată de patru coți și înaltă de trei coți. 28 Iată cum erau temeliile acestea. Erau făcute din tăblii, legate la colțuri cu încheieturi. 29 Pe tăbliile dintre încheieturi erau niște lei, boi și heruvimi și, pe încheieturi, deasupra și dedesubtul leilor și boilor, erau niște împletituri care atârnau în chip de ciucuri. 30 Fiecare temelie avea patru roți de aramă, cu osii de aramă; și la cele patru colțuri erau niște polițe turnate sub lighean și lângă ciucuri. 31 Gura temeliei dinăuntrul coperișului până sus era de un cot; gura aceasta era rotundă, ca pentru lucrările de felul acesta, și era lată de un cot și jumătate; avea și săpături. Tăbliile erau în patru muchii, nu rotunde. 32 Cele patru roți erau sub tăblii și osiile roților erau prinse de temelie; fiecare era înaltă de un cot și jumătate. 33 Roțile erau făcute ca ale unui car. Osiile, obezile, spițele și butucii lor erau toate turnate. 34 La cele patru colțuri ale fiecărei temelii erau niște polițe dintr-o bucată cu temelia. 35 Partea de sus a temeliei se sfârșea cu un cerc înalt de o jumătate de cot și își avea proptelele cu tăbliile ei făcute dintr-o bucată cu ea. 36 Pe plăcile proptelelor și pe tăblii a săpat heruvimi, lei și finici, după locurile goale, și ciucuri de jur împrejur. 37 Așa a făcut cele zece temelii; turnătura, măsura și chipul erau la fel pentru toate. 38 A mai făcut zece lighene de aramă. Fiecare lighean avea o încăpere de patruzeci de bați, fiecare lighean avea patru coți, fiecare lighean era pe câte una din cele zece temelii. 39 A pus cinci temelii pe partea dreaptă a casei și cinci temelii pe partea stângă a casei, iar marea de aramă a pus-o în partea dreaptă a casei la miazăzi-răsărit. 40 Hiram a făcut cenușarele, lopețile și lighenele.
Sfârșitul lucrării
Așa a sfârșit Hiram toată lucrarea pe care i-o dăduse împăratul Solomon s-o facă pentru Casa Domnului: 41 doi stâlpi, cu cele două coperișuri și cu cununile lor de pe vârful stâlpilor; cele două rețele ca să acopere cele două cununi ale coperișurilor de pe vârful stâlpilor; 42 cele patru sute de rodii pentru cele două rețele, câte două rânduri de rodii de fiecare rețea, ca să acopere cele două cununi ale coperișurilor de pe vârful stâlpilor; 43 cele zece temelii și cele zece lighene de pe temelii; 44 marea și cei doisprezece boi de sub mare; 45 cenușarele , lopețile și lighenele. Toate aceste unelte pe care le-a dat împăratul Solomon lui Hiram să le facă pentru Casa Domnului erau de aramă lustruită. 46 Împăratul a pus să le toarne în câmpia Iordanului, într-un pământ humos, între Sucot și Țartan . 47 Solomon a lăsat toate aceste unelte necântărite, căci erau foarte multe, și greutatea aramei nu se putea socoti. 48 Solomon a mai făcut toate celelalte unelte pentru Casa Domnului: altarul de aur; masa de aur, unde se puneau pâinile pentru punerea înaintea Domnului; 49 sfeșnicele de aur curat, cinci la dreapta și cinci la stânga, înaintea Locului Preasfânt, cu florile, candelele și mucările de aur; 50 lighenele, cuțitele, potirele, ceștile și cățuile de aur curat și țâțânile de aur curat pentru ușa dinăuntrul casei, la intrarea în Locul Preasfânt, și pentru ușa casei de la intrarea Templului. 51 Astfel s-a isprăvit toată lucrarea pe care a făcut-o împăratul Solomon pentru Casa Domnului. Apoi a adus argintul, aurul și uneltele pe care le hărăzise tatăl său David și le-a pus în vistieriile Casei Domnului.