Partea lui Simeon
1 A doua parte a căzut prin sorți lui Simeon, seminției fiilor lui Simeon, după familiile lor. Moștenirea lor era în mijlocul moștenirii fiilor lui Iuda. 2 Ei au avut în moștenirea lor: Beer-Șeba, Șeba, Molada, 3 Hațar-Șual, Bala, Ațem, 4 Eltolad, Betul, Horma, 5 Țiclag, Bet-Marcabot, Hațar-Susa, 6 Bet-Lebaot și Șaruhen; treisprezece cetăți și satele lor; 7 Ain, Rimon, Eter și Așan; patru cetăți și satele lor 8 și toate satele din împrejurimile acestor cetăți până la Baalat-Beer, care este Ramatul de miazăzi. Aceasta a fost moștenirea seminției fiilor lui Simeon, după familiile lor. 9 Moștenirea fiilor lui Simeon a fost luată din partea de moștenire a fiilor lui Iuda, căci partea fiilor lui Iuda era prea mare pentru ei și, de aceea , fiii lui Simeon și-au primit pe a lor în mijlocul moștenirii lor.
Partea lui Zabulon
10 A treia parte a căzut prin sorți fiilor lui Zabulon după familiile lor. 11 Hotarul moștenirii lor se întindea până la Sarid. La apus, se suia spre Mareala și atingea Dabeșet, apoi pârâul care curge înaintea Iocneamului . 12 Din Sarid se întorcea spre răsărit, spre răsăritul soarelui, până la hotarul Chislot-Taborului, mergea înainte la Dabrat și suia la Iafia. 13 De acolo trecea la răsărit prin Ghita-Hefer, prin Ita-Cațin, mergea la Rimon și se întorcea până la Nea. 14 Se întorcea apoi înspre miazănoapte, spre Hanaton, și ieșea la valea Iiftah-El. 15 Cuprindea: Catat, Nahalal, Șimron, Iideala, Betleem; douăsprezece cetăți și satele lor. 16 Aceasta a fost moștenirea fiilor lui Zabulon, după familiile lor, cetățile acestea și satele lor.
Partea lui Isahar
17 A patra parte a căzut prin sorți lui Isahar, fiilor lui Isahar, după familiile lor. 18 Hotarul lor trecea prin Izreel, Chesulot, Sunem, 19 Hafaraim, Șion, Anaharat, 20 Rabit, Chișion, Abeț, 21 Remet, En-Ganim, En-Hada și Bet-Pațeț; 22 atingea Taborul, Șahațima, Bet-Șemeș și ieșea la Iordan; șaisprezece cetăți și satele lor. 23 Aceasta a fost moștenirea seminției fiilor lui Isahar, după familiile lor, cetățile acestea și satele lor.
Partea lui Așer
24 A cincea parte a căzut prin sorți seminției fiilor lui Așer, după familiile lor. 25 Hotarul lor trecea prin Helcat, Hali, Beten, Acșaf, 26 Alamelec, Amead și Mișeal; atingea, spre apus, Carmelul și Șihor-Libnat, 27 apoi se întorcea înspre răsărit la Bet-Dagon, se atingea de Zabulon și de valea Iiftah-El la miazănoapte de Bet-Emec și Neiel și se întindea spre Cabul, la stânga, 28 și spre Ebron, Rehob, Hamon și Cana, până la Sidonul cel mare. 29 Se întorcea apoi spre Rama până la cetatea cea tare a Tirului și spre Hosa și ieșea la mare prin ținutul Aczib . 30 Cuprindea: Uma, Afec și Rehob; douăzeci și două de cetăți și satele lor. 31 Aceasta a fost moștenirea seminției fiilor lui Așer, după familiile lor, cetățile acestea și satele lor.
Partea lui Neftali
32 A șasea parte a căzut prin sorți fiilor lui Neftali, după familiile lor. 33 Hotarul lor se întindea de la Helef, de la Alon, prin Țaananim, Adami-Necheb și Iabneel, până la Lacum, și ieșea la Iordan. 34 Se întorcea spre apus la Aznot-Tabor și, de acolo, mergea înainte la Hucoc; se atingea de Zabulon înspre miazăzi, de Așer înspre apus și de Iuda; înspre răsărit era Iordanul. 35 Cetățile tari erau: Țidim, Țer, Hamat, Racat, Chineret, 36 Adama, Rama, Hațor, 37 Chedeș, Edrei, En-Hațor, 38 Iireon, Migdal-El, Horem, Bet-Anat și Bet-Șemeș; nouăsprezece cetăți și satele lor. 39 Aceasta a fost moștenirea seminției fiilor lui Neftali, după familiile lor, cetățile acestea și satele lor.
Partea lui Dan
40 A șaptea parte a căzut prin sorți seminției fiilor lui Dan, după familiile lor. 41 Hotarul moștenirii lor era Țorea, Eștaol, Ir-Șemeș, 42 Șaalabin , Aialon, Iitla, 43 Elon, Timnata, Ecron, 44 Elteche, Ghibeton, Baalat, 45 Iehud, Bene-Berac, Gat-Rimon, 46 Me-Iarcon și Racon, cu hotarul care este față în față cu Iafo. 47 Ținutul fiilor lui Dan se întindea și în afară de acestea. Fiii lui Dan s-au suit și s-au luptat împotriva lui Leșem; au pus mâna pe el și l-au trecut prin ascuțișul sabiei; au pus stăpânire pe el, s-au așezat în el și l-au numit Dan , după numele tatălui lor Dan. 48 Aceasta a fost moștenirea seminției fiilor lui Dan, după familiile lor, cetățile acestea și satele lor.
Partea lui Iosua
49 După ce au isprăvit de împărțit țara după hotarele ei, copiii lui Israel au dat lui Iosua, fiul lui Nun, o moștenire în mijlocul lor. 50 După porunca Domnului, i-au dat cetatea pe care o cerea el: Timnat-Serah , în muntele lui Efraim. El a zidit cetatea din nou și și-a așezat locuința acolo. 51 Acestea sunt moștenirile pe care le-au împărțit preotul Eleazar, Iosua, fiul lui Nun, și căpeteniile de familie ale semințiilor copiilor lui Israel, prin sorți înaintea Domnului, la Silo , la ușa cortului întâlnirii. Astfel au isprăvit ei împărțirea țării.