Numărul israeliților întorși în țara lui Iuda
1 Iată oamenii din țară care s-au întors din robie, și anume aceia pe care îi luase Nebucadnețar , împăratul Babilonului, robi la Babilon, și care s-au întors la Ierusalim și în Iuda, fiecare în cetatea lui. 2 Au plecat cu Zorobabel, Iosua, Neemia, Seraia, Reelaia, Mardoheu, Bilșan, Mispar, Bigvai, Rehum, Baana.
Numărul bărbaților din poporul lui Israel: 3 fiii lui Pareoș, două mii o sută șaptezeci și doi; 4 fiii lui Șefatia, trei sute șaptezeci și doi; 5 fiii lui Arah, șapte sute șaptezeci și cinci ; 6 fiii lui Pahat-Moab , din fiii lui Iosua și ai lui Ioab, două mii opt sute doisprezece; 7 fiii lui Elam, o mie două sute cincizeci și patru; 8 fiii lui Zatu, nouă sute patruzeci și cinci; 9 fiii lui Zacai, șapte sute șaizeci; 10 fiii lui Bani, șase sute patruzeci și doi; 11 fiii lui Bebai, șase sute douăzeci și trei; 12 fiii lui Azgad, o mie două sute douăzeci și doi; 13 fiii lui Adonicam, șase sute șaizeci și șase; 14 fiii lui Bigvai, două mii cincizeci și șase; 15 fiii lui Adin, patru sute cincizeci și patru; 16 fiii lui Ater, din familia lui Ezechia, nouăzeci și opt; 17 fiii lui Bețai, trei sute douăzeci și trei; 18 fiii lui Iora, o sută doisprezece; 19 fiii lui Hașum, două sute douăzeci și trei; 20 fiii lui Ghibar, nouăzeci și cinci; 21 fiii Betleemului, o sută douăzeci și trei; 22 oamenii din Netofa, cincizeci și șase; 23 oamenii din Anatot, o sută douăzeci și opt; 24 fiii Azmavetului, patruzeci și doi; 25 fiii Chiriat-Arimului, Chefirei și Beerotului, șapte sute patruzeci și trei; 26 fiii Ramei și ai Ghebei, șase sute douăzeci și unu; 27 oamenii din Micmas, o sută douăzeci și doi; 28 oamenii din Betel și Ai, două sute douăzeci și trei; 29 oamenii din Nebo, cincizeci și doi; 30 fiii Magbișului, o sută cincizeci și șase; 31 fiii celuilalt Elam , o mie două sute cincizeci și patru; 32 fiii lui Harim, trei sute douăzeci; 33 oamenii din Lod, Hadid și Ono, șapte sute douăzeci și cinci; 34 fiii Ierihonului, trei sute patruzeci și cinci; 35 fiii lui Senaa, trei mii șase sute treizeci. 36 Preoți: fiii lui Iedaeia , din casa lui Iosua, nouă sute șaptezeci și trei; 37 fiii lui Imer , o mie cincizeci și doi; 38 fiii lui Pașhur , o mie două sute patruzeci și șapte; 39 fiii lui Harim , o mie șaptesprezece. 40 Leviți: fiii lui Iosua și Cadmiel, din fiii lui Hodavia, șaptezeci și patru. 41 Cântăreți: fiii lui Asaf, o sută douăzeci și opt. 42 Fiii ușierilor: fiii lui Șalum, fiii lui Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Acub, fiii lui Hatita, fiii lui Șobai, de toți o sută treizeci și nouă. 43 Slujitorii Templului: fiii lui Țiha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot, 44 fiii lui Cheros, fiii lui Siaha, fiii lui Padon, 45 fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii lui Acub, 46 fiii lui Hagab, fiii lui Șamlai, fiii lui Hanan, 47 fiii lui Ghidel, fiii lui Gahar, fiii lui Reaia, 48 fiii lui Rețin, fiii lui Necoda, fiii lui Gazam, 49 fiii lui Uza, fiii lui Paseah, fiii lui Besai, 50 fiii lui Asna, fiii lui Mehunim, fiii lui Nefusim, 51 fiii lui Bacbuc, fiii lui Hacufa, fiii lui Harhur, 52 fiii lui Bațlut, fiii lui Mehida, fiii lui Harșa, 53 fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii lui Tamah, 54 fiii lui Nețiah, fiii lui Hatifa. 55 Fiii robilor lui Solomon: fiii lui Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Peruda, 56 fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii lui Ghidel, 57 fiii lui Șefatia, fiii lui Hatil, fiii lui Pocheret-Hațebaim, fiii lui Ami. 58 Toți slujitorii Templului și fiii robilor lui Solomon erau trei sute nouăzeci și doi. 59 Iată cei ce au plecat din Tel-Melah, din Tel-Harșa, din Cherub-Adan, din Imer și care n-au putut să-și arate casa lor părintească și neamul ca să facă dovada că erau din Israel. 60 Fiii lui Delaia, fiii lui Tobia, fiii lui Necoda, șase sute cincizeci și doi. 61 Și dintre fiii preoților: fiii lui Habaia, fiii lui Hacoț, fiii lui Barzilai , care luase de nevastă pe una din fetele lui Barzilai, Galaaditul, și a fost numit cu numele lor. 62 Și-au căutat însemnarea în cărțile spițelor de neam, dar n-au găsit-o. De aceea , au fost îndepărtați de la preoție 63 și dregătorul le-a spus să nu mănânce lucruri preasfinte până când un preot va întreba pe Urim și Tumim. 64 Toată adunarea era de patruzeci și două de mii trei sute șaizeci de inși, 65 afară de robii și roabele lor, în număr de șapte mii trei sute treizeci și șapte. Între ei, se aflau două sute de cântăreți și cântărețe. 66 Aveau șapte sute treizeci și șase de cai, două sute patruzeci și cinci de catâri, 67 patru sute treizeci și cinci de cămile și șase mii șapte sute douăzeci de măgari. 68 Unii capi de familie, la venirea lor la Casa Domnului în Ierusalim, au adus daruri de bunăvoie pentru Casa lui Dumnezeu, ca s-o așeze din nou pe locul unde fusese. 69 Au dat la vistieria lucrării, după mijloacele lor, șaizeci și una de mii de darici de aur, cinci mii de mine de argint și o sută de haine preoțești. 70 Preoții și leviții, oamenii din popor, cântăreții, ușierii și slujitorii Templului s-au așezat în cetățile lor. Tot Israelul a locuit în cetățile lui.