Urmașii lui Beniamin
1 Beniamin a născut pe Bela , întâiul lui născut; pe Așbel, al doilea; Ahrah, al treilea; 2 Noha, al patrulea și Rafa, al cincilea. 3 Fiii lui Bela au fost: Adar, Ghera, Abihud, 4 Abișua, Naaman, Ahoah, 5 Ghera, Șefufan și Huram. 6 Iată fiii lui Ehud, care erau capi de familie între locuitorii din Gheba și care i-au strămutat la Manahat : 7 Naaman, Ahia și Ghera. Ghera, care i-a strămutat, a născut pe Uza și pe Ahihud. 8 Șaharaim a avut copii în țara Moabului, după ce a îndepărtat pe nevestele sale: Hușim și Baara. 9 Cu nevastă-sa Hodeș a avut pe: Iobab, Țibia, Meșa, Malcam, 10 Ieuț, Șochia și Mirma. Aceștia sunt fiii săi, capii de familie. 11 Cu Hușim a avut pe: Abitub și Elpaal. 12 Fiii lui Elpaal: Eber, Mișeam și Șemer, care a zidit Ono, Lod și satele lui. 13 Beria și Șema, care erau capi de familie între locuitorii Aialonului, au pus pe fugă pe locuitorii din Gat. 14 Ahio, Șașac, Ieremot, 15 Zebadia, Arad, Eder, 16 Micael, Ișfa și Ioha erau fiii lui Beria. 17 Zebadia, Meșulam, Hizchi, Eber, 18 Ișmerai, Izlia și Iobab erau fiii lui Elpaal. 19 Iachim, Zicri, Zabdi, 20 Elienai, Țiltai, Eliel, 21 Adaia, Beraia și Șimrat erau fiii lui Șimei. 22 Ișpan, Eber, Eliel, 23 Abdon, Zicri, Hanan, 24 Hanania, Elam, Antotia, 25 Ifdeia și Penuel erau fiii lui Șașac. 26 Șamșerai, Șeharia, Atalia, 27 Iaareșia, Elia și Zicri erau fiii lui Ieroham. 28 Aceștia sunt capi de familie, capi după neamurile lor. Ei locuiau la Ierusalim.
Spița neamului lui Saul
29 Tatăl lui Gabaon locuia la Gabaon și numele nevestei lui era Maaca. 30 Abdon era fiul său întâi născut, apoi Țur, Chis, Baal, Nadab, 31 Ghedor, Ahio și Zecher. 32 Miclot a născut pe Șimea. Și ei locuiau tot la Ierusalim, lângă frații lor, împreună cu frații lor. 33 Ner a născut pe Chis; Chis a născut pe Saul; Saul a născut pe Ionatan, pe Malchi-Șua, pe Abinadab și pe Eșbaal. 34 Fiul lui Ionatan: Merib-Baal. Merib-Baal a născut pe Mica . 35 Fiii lui Mica: Piton, Melec, Taerea și Ahaz. 36 Ahaz a născut pe Iehoada; Iehoada a născut pe Alemet, Azmavet și Zimri; Zimri a născut pe Moța; 37 Moța a născut pe Binea. Fiul acestuia a fost Rafa ; Eleasa a fost fiul acestuia; Ațel a fost fiul acestuia. 38 Ațel a avut șase fii, ale căror nume iată-le: Azricam, Bocru, Ismael, Șearia, Obadia și Hanan. Toți aceștia erau fiii lui Ațel. 39 Fiii fratelui său Eșec: Ulam, întâiul lui născut; Ieus, al doilea și Elifelet, al treilea. 40 Fiii lui Ulam au fost oameni viteji, care trăgeau cu arcul și au avut mulți fii și nepoți, o sută cincizeci. Toți aceștia sunt fiii lui Beniamin.