Împărații biruiți
1 Iată împărații pe care i-au bătut copiii lui Israel și a căror țară au luat-o în stăpânire de cealaltă parte a Iordanului, spre răsăritul soarelui, de la pârâul Arnon până la Muntele Hermonului, cu toată câmpia de la răsărit: 2 Pe Sihon , împăratul amoriților, care locuia la Hesbon. Stăpânirea lui se întindea de la Aroer, care este pe malul pârâului Arnon, și, de la mijlocul pârâului, peste jumătate din Galaad, până la pârâul Iaboc, hotarul copiilor lui Amon; 3 de la câmpie până la Marea Chineret, la răsărit, și până la marea câmpiei, care este Marea Sărată, la răsărit, spre Bet-Ieșimot, și de la miazăzi, sub poalele muntelui Pisga. 4 Pe Og , împăratul Basanului, singura rămășiță a refaimiților, care locuiau la Aștarot și la Edrei. 5 Stăpânirea lui se întindea peste Muntele Hermonului, peste Salca , peste tot Basanul, până la hotarul gheșuriților și maacatiților, și peste jumătate din Galaad, hotarul lui Sihon, împăratul Hesbonului. 6 Moise , robul Domnului, și copiii lui Israel i-au bătut și Moise , robul Domnului, le-a dat țara lor în stăpânirea rubeniților, gadiților și la jumătate din seminția lui Manase.
Împărații biruiți dincoace de Iordan
7 Iată împărații pe care i-au bătut Iosua și copiii lui Israel dincoace de Iordan, la apus, de la Baal-Gad în valea Libanului până la muntele cel pleșuv, care se înalță spre Seir . Iosua a dat țara lor în stăpânire semințiilor lui Israel, fiecăreia i-a dat partea ei, 8 în munte , în vale, în câmpie, pe costișe, în pustie și în partea de miazăzi: țara hetiților , amoriților, canaaniților, fereziților, heviților și iebusiților. 9 Împăratul Ierihonului, unu; împăratul din Ai, lângă Betel, unu; 10 împăratul Ierusalimului, unu; împăratul Hebronului, unu; 11 împăratul Iarmutului, unu; împăratul din Lachis, unu; 12 împăratul Eglonului, unu; împăratul Ghezerului , unu; 13 împăratul Debirului , unu; împăratul Ghederului, unu; 14 împăratul din Horma, unu; împăratul Aradului, unu; 15 împăratul Libnei , unu; împăratul Adulamului, unu; 16 împăratul din Macheda , unu; împăratul Betelului , unu; 17 împăratul Tapuahului, unu; împăratul Heferului , unu; 18 împăratul Afecului, unu; împăratul Lașaronului, unu; 19 împăratul Madonului, unu; împăratul Hațorului , unu; 20 împăratul Șimron-Meronului , unu; împăratul Acșafului, unu; 21 împăratul Taanacului, unu; împăratul din Meghido, unu; 22 împăratul din Chedeș , unu; împăratul Iocneamului, la Carmel, unu; 23 împăratul Dorului, pe înălțimile Dorului , unu; împăratul Goiimului , lângă Ghilgal, unu; 24 împăratul din Tirța, unu. Peste tot treizeci și unu de împărați.