Urmașii lui Levi
1 Fiii lui Levi: Gherșom , Chehat și Merari. 2 Fiii lui Chehat: Amram, Ițehar, Hebron și Uziel. 3 Fiii lui Amram: Aaron și Moise, și Maria. Fiii lui Aaron: Nadab , Abihu, Eleazar și Itamar. 4 Eleazar a născut pe Fineas; Fineas a născut pe Abișua; 5 Abișua a născut pe Buchi; Buchi a născut pe Uzi; 6 Uzi a născut pe Zerahia; Zerahia a născut pe Meraiot; 7 Meraiot a născut pe Amaria; Amaria a născut pe Ahitub; 8 Ahitub a născut pe Țadoc; Țadoc a născut pe Ahimaaț; 9 Ahimaaț a născut pe Azaria; Azaria a născut pe Iohanan; 10 Iohanan a născut pe Azaria, care a fost preot în casa pe care a zidit-o Solomon la Ierusalim; 11 Azaria a născut pe Amaria; Amaria a născut pe Ahitub; 12 Ahitub a născut pe Țadoc; Țadoc a născut pe Șalum; 13 Șalum a născut pe Hilchia; Hilchia a născut pe Azaria; 14 Azaria a născut pe Seraia ; Seraia a născut pe Iehoțadac. 15 Iehoțadac a plecat și el când a dus Domnul în robie pe Iuda și Ierusalimul prin Nebucadnețar.
Urmașii fiilor lui Levi
16 Fiii lui Levi: Gherșom , Chehat și Merari. 17 Iată numele fiilor lui Gherșom: Libni și Șimei. 18 Fiii lui Chehat: Amram, Ițehar, Hebron și Uziel. 19 Fiii lui Merari: Mahli și Muși. Acestea sunt familiile lui Levi, după părinții lor. 20 Din Gherșom: Libni, fiul său; Iahat, fiul său; Zima , fiul său; 21 Ioah, fiul său; Ido, fiul său; Zerah, fiul său; Ieatrai, fiul său. 22 Fiii lui Chehat: Aminadab, fiul său; Core, fiul său; Asir, fiul său; 23 Elcana, fiul său; Ebiasaf, fiul său; Asir, fiul său; 24 Tahat, fiul său; Uriel, fiul său; Ozia, fiul său; Saul, fiul său. 25 Fiii lui Elcana: Amasai și Ahimot; 26 Elcana, fiul său; Elcana-Țofai, fiul său; Nahat, fiul său; 27 Eliab, fiul său; Ieroham, fiul său; Elcana, fiul său 28 și fiii lui Samuel, întâiul născut: Vașni și Abia. 29 Fiii lui Merari: Mahli; Libni, fiul său; Șimei, fiul său; Uza, fiul său; 30 Șimea, fiul său; Haghia, fiul său; Asaia, fiul său.
Leviții cântăreți: Heman, Asaf și Etan
31 Iată aceia pe care i-a pus David pentru cârmuirea cântării în Casa Domnului, de când a avut chivotul un loc de odihnă: 32 ei împlineau slujba de cântăreți înaintea locașului cortului întâlnirii, până când a zidit Solomon Casa Domnului la Ierusalim și își făceau slujba după rânduiala care le era poruncită. 33 Iată cei ce slujeau cu fiii lor. Dintre fiii chehatiților: Heman, cântărețul, fiul lui Ioel, fiul lui Samuel, 34 fiul lui Elcana, fiul lui Ieroham, fiul lui Eliel, fiul lui Toah, 35 fiul lui Țuf, fiul lui Elcana, fiul lui Mahat, fiul lui Amasai, 36 fiul lui Elcana, fiul lui Ioel, fiul lui Azaria, fiul lui Țefania, 37 fiul lui Tahat, fiul lui Asir, fiul lui Ebiasaf , fiul lui Core, 38 fiul lui Ițehar, fiul lui Chehat, fiul lui Levi, fiul lui Israel. 39 Fratele său Asaf, care stătea la dreapta sa, Asaf, fiul lui Berechia, fiul lui Șimea, 40 fiul lui Micael, fiul lui Baaseia, fiul lui Malchia, 41 fiul lui Etni, fiul lui Zerah, fiul lui Adaia, 42 fiul lui Etan, fiul lui Zima, fiul lui Șimei, 43 fiul lui Iahat, fiul lui Gherșom, fiul lui Levi. 44 Fiii lui Merari, frații lor, la stânga; Etan, fiul lui Chiși, fiul lui Abdi, fiul lui Maluc, 45 fiul lui Hașabia, fiul lui Amația, fiul lui Hilchia, 46 fiul lui Amți, fiul lui Bani, fiul lui Șemer, 47 fiul lui Mahli, fiul lui Muși, fiul lui Merari, fiul lui Levi.
Familia lui Aaron
48 Frații lor, leviții, erau însărcinați cu toată slujba locașului Casei lui Dumnezeu. 49 Aaron și fiii săi aduceau jertfe pe altarul arderilor-de-tot și tămâie pe altarul tămâii, împlineau toate slujbele în Locul Preasfânt și făceau ispășire pentru Israel, potrivit cu tot ce poruncise Moise, robul lui Dumnezeu. 50 Iată fiii lui Aaron: Eleazar, fiul său; Fineas, fiul său; Abișua, fiul său; 51 Buchi, fiul său; Uzi, fiul său; Zerahia, fiul său; 52 Meraiot, fiul său; Amaria, fiul său; Ahitub, fiul său; 53 Țadoc, fiul său; Ahimaaț, fiul său.
Locurile date leviților
54 Iată locuințele lor, după satele lor, în hotarele care le-au fost însemnate. Fiilor lui Aaron din familia chehatiților, ieșiți cei dintâi la sorți, 55 li s-a dat Hebronul în țara lui Iuda și locurile lui de pășunat, 56 dar câmpia cetății și satele ei au fost date lui Caleb, fiul lui Iefune. 57 Fiilor lui Aaron li s-a dat cetatea de scăpare Hebron, Libna și locurile ei de pășunat, Iatir, Eștemoa cu locurile ei de pășunat, 58 Hilen cu locurile lui de pășunat, Debir cu locurile lui de pășunat, 59 Așan cu locurile lui de pășunat, Bet-Șemeș cu locurile lui de pășunat 60 și din seminția lui Beniamin: Gheba cu locurile ei de pășunat, Alemet cu locurile lui de pășunat, Anatot cu locurile lui de pășunat. Toate cetățile lor erau treisprezece cetăți, după familiile lor. 61 Celorlalți fii ai lui Chehat li s-au dat prin sorți zece cetăți din familiile seminției lui Efraim, din seminția lui Dan, și din jumătatea seminției lui Manase. 62 Fiii lui Gherșom, după familiile lor, au căpătat treisprezece cetăți din seminția lui Isahar, din seminția lui Așer, din seminția lui Neftali și din seminția lui Manase în Basan. 63 Fiii lui Merari, după familiile lor, au căpătat prin sorți douăsprezece cetăți din seminția lui Ruben, din seminția lui Gad și din seminția lui Zabulon. 64 Copiii lui Israel au dat astfel leviților cetățile și locurile lor de pășunat. 65 Au dat prin sorți, din seminția fiilor lui Iuda, din seminția fiilor lui Simeon și din seminția fiilor lui Beniamin, aceste cetăți, pe care le-au numit pe nume. 66 Cât pentru celelalte familii ale fiilor lui Chehat, cetățile ținutului lor au fost luate din seminția lui Efraim. 67 Le-au dat cetatea de scăpare Sihem cu locurile lui de pășunat, în muntele lui Efraim, Ghezer cu locurile lui de pășunat, 68 Iocmeam cu locurile lui de pășunat, Bet-Horon cu locurile lui de pășunat, 69 Aialon cu locurile lui de pășunat și Gat-Rimon cu locurile lui de pășunat 70 și, din jumătatea seminției lui Manase, au dat: Aner cu locurile lui de pășunat și Bileam cu locurile lui de pășunat, pentru familia celorlalți fii ai lui Chehat. 71 Fiilor lui Gherșom le-au dat: din familia jumătății seminției lui Manase, Golan în Basan cu locurile lui de pășunat și Aștarot cu locurile lui de pășunat; 72 din seminția lui Isahar: Chedeș cu locurile lui de pășunat, Dobrat cu locurile lui de pășunat, 73 Ramot cu locurile lui de pășunat și Anem cu locurile lui de pășunat; 74 din seminția lui Așer: Mașal cu locurile lui de pășunat, Abdon cu locurile lui de pășunat, 75 Hucoc cu locurile lui de pășunat și Rehob cu locurile lui de pășunat, 76 și din seminția lui Neftali: Chedeș din Galileea cu locurile lui de pășunat, Hamon cu locurile lui de pășunat și Chiriataim cu locurile lui de pășunat. 77 Celorlalți leviți, fiilor lui Merari, le-au dat, din seminția lui Zabulon: Rimono cu locurile lui de pășunat și Tabor cu locurile lui de pășunat, 78 iar de cealaltă parte a Iordanului, în fața Ierihonului, la răsărit de Iordan, din seminția lui Ruben: Bețer, în pustie, cu locurile lui de pășunat, Iahța cu locurile ei de pășunat, 79 Chedemot cu locurile lui de pășunat și Mefaat cu locurile lui de pășunat, 80 și din seminția lui Gad: Ramot din Galaad cu locurile lui de pășunat, Mahanaim cu locurile lui de pășunat, 81 Hesbon cu locurile lui de pășunat și Iaezer cu locurile lui de pășunat.