Împărțirea noilor locuitori
1 Căpeteniile poporului s-au așezat la Ierusalim. Cealaltă parte a poporului a tras la sorți, pentru ca unul din zece să vină să locuiască la Ierusalim, în cetatea sfântă, iar ceilalți să locuiască în cetăți. 2 Poporul a binecuvântat pe toți cei ce au primit de bunăvoie să locuiască la Ierusalim. 3 Iată căpeteniile ținutului care s-au așezat la Ierusalim. În cetățile lui Iuda, fiecare s-a așezat în moșia lui, în cetatea lui Israel, preoții și leviții, slujitorii Templului și fiii robilor lui Solomon. 4 La Ierusalim s-au așezat unii din fiii lui Iuda și din fiii lui Beniamin. Din fiii lui Iuda: Ataia, fiul lui Ozia, fiul lui Zaharia, fiul lui Amaria, fiul lui Șefatia, fiul lui Mahalaleel, din fiii lui Pereț, 5 și Maaseia, fiul lui Baruc, fiul lui Col-Hoze, fiul lui Hazaia, fiul lui Adaia, fiul lui Ioiarib, fiul lui Zaharia, fiul lui Șiloni. 6 Toți fiii lui Pereț, care s-au așezat la Ierusalim, au fost patru sute șaizeci și opt de oameni viteji. 7 Iată fiii lui Beniamin: Salu, fiul lui Meșulam, fiul lui Ioed, fiul lui Pedaia, fiul lui Colaia, fiul lui Maaseia, fiul lui Itiel, fiul lui Isaia, 8 și, după el, Gabai și Salai, nouă sute douăzeci și opt. 9 Ioel, fiul lui Zicri, era căpetenia lor și Iuda, fiul lui Senua, era a doua căpetenie a cetății. 10 Din preoți : Iedaia, fiul lui Ioiarib, Iachin, 11 Seraia, fiul lui Hilchia, fiul lui Meșulam, fiul lui Țadoc, fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub, domnul Casei lui Dumnezeu, 12 și frații lor, care făceau slujba Casei, opt sute douăzeci și doi; Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui Pelalia, fiul lui Amți, fiul lui Zaharia, fiul lui Pașhur, fiul lui Malchia, 13 și frații săi, capii caselor părintești, două sute patruzeci și doi și Amașai, fiul lui Azareel, fiul lui Ahzai, fiul lui Meșilemot, fiul lui Imer, 14 și frații lor, oameni viteji, o sută douăzeci și opt; Zabdiel, fiul lui Ghedolim, era căpetenia lor. 15 Din leviți: Șemaia, fiul lui Hașub, fiul lui Azricam, fiul lui Hașabia, fiul lui Buni, 16 Șabetai și Iozabad, însărcinați cu treburile de afară ale Casei lui Dumnezeu și făcând parte din căpeteniile leviților; 17 Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zabdi, fiul lui Asaf, căpetenia care cânta lauda la rugăciune, și Bacbuchia, al doilea din frații săi, și Abda, fiul lui Șamua, fiul lui Galal, fiul lui Iedutun. 18 Toți leviții din cetatea sfântă erau două sute optzeci și patru. 19 Și ușierii: Acub, Talmon și frații lor, păzitorii porților, o sută șaptezeci și doi. 20 Cealaltă parte din Israel, din preoți și din leviți s-a așezat în toate cetățile lui Iuda, fiecare în moșia lui. 21 Slujitorii Templului s-au așezat pe deal și aveau de căpetenii pe Țiha și Ghișpa. 22 Căpetenia leviților la Ierusalim era Uzi, fiul lui Bani, fiul lui Hașabia, fiul lui Matania, fiul lui Mica, dintre fiii lui Asaf, cântăreții însărcinați cu slujba Casei lui Dumnezeu, 23 căci era o poruncă a împăratului cu privire la cântăreți și li se dădea o parte hotărâtă pe fiecare zi. 24 Petahia, fiul lui Meșezabeel, din fiii lui Zerah , fiul lui Iuda, era dregătorul împăratului pentru toate treburile poporului. 25 Cât despre sate și câmpiile lor, unii din fiii lui Iuda s-au așezat la Chiriat-Arba și în locurile care țin de el, la Dibon și în locurile care țin de el, la Iecabțeel și în satele care țin de el, 26 la Ieșua, la Molada, la Bet-Palet, 27 la Hațar-Șual, la Beer-Șeba și în locurile care țin de ea, 28 la Țiclag, la Mecona și în locurile care țin de ea, 29 la En-Rimon, la Țorea, la Iarmut, 30 la Zanoah, la Adulam și în satele care țin de el, la Lachis și în ținutul lui, la Azeca și în locurile care țin de el. S-au așezat astfel de la Beer-Șeba până la valea lui Hinom. 31 Fiii lui Beniamin s-au așezat de la Gheba la Micmaș, la Aia, la Betel și în locurile care țin de el, 32 la Anatot, la Nob, la Hanania, 33 la Hațor, la Rama, la Ghitaim, 34 la Hadid, la Țeboim, la Nebalat, 35 la Lod și la Ono, valea lucrătorilor. 36 Au fost unii leviți care s-au unit cu Beniamin, măcar că făceau parte din cetele lui Iuda.