A doua numărătoare
1 În urma acestei urgii, Domnul a zis lui Moise și lui Eleazar, fiul preotului Aaron: 2 „Faceți numărătoarea întregii adunări a copiilor lui Israel, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, după casele părinților lor, a tuturor celor din Israel care sunt în stare să poarte armele.” 3 Moise și preotul Eleazar le-au vorbit în câmpia Moabului, lângă Iordan, în fața Ierihonului. Și au zis: 4 „Să se facă numărătoarea, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, cum poruncise lui Moise și copiilor lui Israel Domnul, când au ieșit din țara Egiptului.” 5 Ruben , întâiul născut al lui Israel.
Fiii lui Ruben au fost: Enoh, din care se coboară familia enohiților; Palu, din care se coboară familia paluiților; 6 Hețron, din care se coboară familia hețroniților; Carmi, din care se coboară familia carmiților. 7 Acestea sunt familiile rubeniților: cei ieșiți la numărătoare au fost patruzeci și trei de mii șapte sute treizeci. 8 Fiii lui Palu au fost: Eliab. 9 Fiii lui Eliab au fost: Nemuel, Datan și Abiram. Datan acesta și Abiram acesta au fost din cei ce erau chemați la adunare și care s-au răsculat împotriva lui Moise și Aaron, în adunarea lui Core, când cu răscoala lor împotriva Domnului. 10 Pământul și-a deschis gura și i-a înghițit împreună cu Core, când au murit cei ce se adunaseră și când a mistuit focul pe cei două sute cincizeci de oameni. Ei au slujit poporului ca pildă. 11 Fiii lui Core n-au murit. 12 Fiii lui Simeon, după familiile lor: din Nemuel se coboară familia nemueliților; din Iamin, familia iaminiților; din Iachin , familia iachiniților; 13 din Zerah , familia zerahiților; din Saul, familia sauliților. 14 Acestea sunt familiile simeoniților: douăzeci și două de mii două sute. 15 Fiii lui Gad după familiile lor: din Țefon se coboară familia țefoniților; din Haghi, familia haghiților; din Șuni, familia șuniților; 16 din Ozni, familia ozniților; din Eri, familia eriților; 17 din Arod , familia arodiților; din Areli, familia areliților. 18 Acestea sunt familiile fiilor lui Gad, după cei ieșiți la numărătoare: patruzeci de mii cinci sute . 19 Fiii lui Iuda: Er și Onan; dar Er și Onan au murit în țara Canaanului. 20 Iată fiii lui Iuda după familiile lor: din Șela se coboară familia șelaniților; din Pereț, familia perețiților; din Zerah, familia zerahiților. 21 Fiii lui Pereț au fost: Hețron, din care se coboară familia hețroniților; Hamul, din care se coboară familia hamuliților. 22 Acestea sunt familiile lui Iuda după numărătoarea lor: șaptezeci și șase de mii cinci sute. 23 Fiii lui Isahar după familiile lor: din Tola se coboară familia tolaiților; din Puva, familia puviților; 24 din Iașub, familia iașubiților; din Șimron, familia șimroniților. 25 Acestea sunt familiile lui Isahar, după numărătoarea lor: șaizeci și patru de mii trei sute. 26 Fiii lui Zabulon după familiile lor: din Sered se coboară familia serediților; din Elon, familia eloniților; din Iahleel, familia iahleeliților. 27 Acestea sunt familiile zabuloniților, după numărătoarea lor: șaizeci de mii cinci sute. 28 Fiii lui Iosif, după familiile lor: Manase și Efraim. 29 Fiii lui Manase: din Machir se coboară familia machiriților. Machir a născut pe Galaad. Din Galaad se coboară familia galaadiților. 30 Iată fiii lui Galaad: Iezer , din care se coboară familia iezeriților; Helec, familia helechiților; 31 Asriel, familia asrieliților; Sihem, familia sihemiților; 32 Șemida, familia șemidaiților; Hefer, familia heferiților. 33 Țelofhad , fiul lui Hefer, n-a avut fii, dar a avut fete. Iată numele fetelor lui Țelofhad: Mahla, Noa, Hogla, Milca și Tirța. 34 Acestea sunt familiile lui Manase, după numărătoarea lor: cincizeci și două de mii șapte sute. 35 Iată fiii lui Efraim, după familiile lor: din Șutelah se coboară familia șutelahiților; din Becher, familia becheriților; din Tahan, familia tahaniților. 36 Iată fiii lui Șutelah: din Eran se coboară familia eraniților. 37 Acestea sunt familiile fiilor lui Efraim, după numărătoarea lor: treizeci și două de mii cinci sute. Aceștia sunt fiii lui Iosif, după familiile lor. 38 Fiii lui Beniamin, după familiile lor: din Bela se coboară familia belaiților; din Așbel, familia așbeliților; din Ahiram, familia ahiramiților; 39 din Șufam, familia șufamiților; din Hufam, familia hufamiților. 40 Fiii lui Bela au fost: Ard și Naaman. Din Ard se coboară familia ardiților; din Naaman, familia naamaniților. 41 Aceștia sunt fiii lui Beniamin, după familiile lor și după numărătoarea lor: patruzeci și cinci de mii șase sute. 42 Iată fiii lui Dan, după familiile lor: din Șuham se coboară familia șuhamiților. Acestea sunt familiile lui Dan, după familiile lor. 43 Toate familiile șuhamiților, după numărătoarea lor: șaizeci și patru de mii patru sute. 44 Fiii lui Așer după familiile lor: din Imna se coboară familia imniților; din Ișvi, familia ișviților; din Beria, familia beriiților. 45 Din fiii lui Beria se coboară: din Heber, familia heberiților; din Malchiel, familia malchieliților. 46 Numele fetei lui Așer era Serah. 47 Acestea sunt familiile fiilor lui Așer, după numărătoarea lor: cincizeci și trei de mii patru sute. 48 Fiii lui Neftali, după familiile lor: din Iahțeel se coboară familia iahțeeliților; din Guni, familia guniților; 49 din Iețer, familia iețeriților; din Șilem, familia șilemiților. 50 Acestea sunt familiile lui Neftali după familiile lor și după numărătoarea lor: patruzeci și cinci de mii patru sute. 51 Aceștia sunt cei ieșiți la numărătoare dintre copiii lui Israel: șase sute una mii șapte sute treizeci. 52 Domnul a vorbit lui Moise și i-a zis: 53 „Țara să se împartă între ei, ca să fie moștenirea lor, după numărul numelor. 54 Celor ce sunt în număr mai mare să le dai o parte mai mare, și celor ce sunt în număr mai mic să le dai o parte mai mică; să se dea fiecăruia partea lui după cei ieșiți la numărătoare. 55 Dar împărțirea țării să se facă prin sorți; s-o ia în stăpânire după numele semințiilor părinților lor. 56 Țara să fie împărțită prin sorți între cei ce sunt în mare număr și între cei ce sunt în mic număr.”
Numărătoarea leviților
57 Iată leviții a căror numărătoare s-a făcut după familiile lor: din Gherșon se coboară familia gherșoniților; din Chehat, familia chehatiților; din Merari, familia merariților. 58 Iată familiile lui Levi: familia libniților, familia hebroniților, familia mahliților, familia mușiților, familia coriților. Chehat a născut pe Amram. 59 Numele nevestei lui Amram era Iochebed , fata lui Levi, care i s-a născut lui Levi în Egipt; ea a născut lui Amram pe Aaron, pe Moise și pe Maria, sora lor. 60 Lui Aaron i s-au născut: Nadab și Abihu, Eleazar și Itamar. 61 Nadab și Abihu au murit când au adus înaintea Domnului foc străin. 62 Cei ieșiți la numărătoare, toți bărbații de la vârsta de o lună în sus, au fost de douăzeci și trei de mii. Ei n-au fost cuprinși în numărătoarea copiilor lui Israel, pentru că nu li s-a dat moștenire în mijlocul copiilor lui Israel. 63 Aceștia sunt aceia dintre copiii lui Israel a căror numărătoare au făcut-o Moise și preotul Eleazar în câmpia Moabului, lângă Iordan, în fața Ierihonului. 64 Între ei , nu era niciunul din copiii lui Israel a căror numărătoare o făcuse Moise și preotul Aaron în pustia Sinai. 65 Căci Domnul zisese: „Vor muri în pustie și nu va rămâne niciunul din ei, afară de Caleb, fiul lui Iefune, și Iosua, fiul lui Nun.”