Cuvântul lui Dumnezeu către Asa
1 Duhul lui Dumnezeu a venit peste Azaria, fiul lui Oded, 2 și Azaria s-a dus înaintea lui Asa și i-a zis: „Ascultați-mă, Asa și tot Iuda și Beniamin! Domnul este cu voi când sunteți cu El; dacă-L căutați, Îl veți găsi; iar dacă-L părăsiți, și El vă va părăsi. 3 Multă vreme Israel a fost fără Dumnezeul cel adevărat, fără preot care să învețe pe oameni și fără lege. 4 Dar în mijlocul strâmtorării lor s-au întors la Domnul Dumnezeul lui Israel, L-au căutat și L-au găsit. 5 În vremurile acelea, nu era liniște pentru cei ce se duceau și veneau, căci erau mari tulburări printre toți locuitorii țării: 6 un popor se bătea împotriva altui popor, o cetate împotriva altei cetăți, pentru că Dumnezeu le tulbura cu tot felul de strâmtorări; 7 voi dar întăriți-vă și nu lăsați să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată.”
Râvna lui Asa
8 După ce a auzit aceste cuvinte și prorocia lui Oded, prorocul, Asa s-a întărit și a îndepărtat urâciunile din toată țara lui Iuda și Beniamin și din cetățile pe care le luase în muntele lui Efraim și a înnoit altarul Domnului, care era înaintea pridvorului Domnului. 9 A strâns pe tot Iuda și Beniamin, și pe cei din Efraim, din Manase și din Simeon, care locuiau printre ei, căci un mare număr dintre oamenii lui Israel au trecut la el când au văzut că Domnul Dumnezeul lui era cu el. 10 S-au adunat la Ierusalim în luna a treia a anului al cincisprezecelea al domniei lui Asa. În ziua aceasta, 11 au jertfit Domnului, din prada pe care o aduseseră, șapte sute de boi și șapte mii de oi. 12 Au făcut legământ să caute pe Domnul Dumnezeul părinților lor din toată inima și din tot sufletul lor, 13 și oricine nu căuta pe Domnul Dumnezeul lui Israel trebuia omorât, fie mic, fie mare, fie bărbat, fie femeie. 14 Au jurat credință Domnului cu glas tare, cu strigăte de bucurie și cu sunet de trâmbițe și de buciume; 15 tot Iuda s-a bucurat de jurământul acesta, căci juraseră din toată inima lor, căutaseră pe Domnul de bunăvoia lor și-L găsiseră. Și Domnul le-a dat odihnă de jur împrejur. 16 Împăratul Asa n-a lăsat nici chiar pe mama sa Maaca să mai fie împărăteasă, pentru că făcuse un idol Astarteei. Asa i-a dărâmat idolul, pe care l-a făcut praf și l-a ars lângă pârâul Chedron. 17 Dar înălțimile tot n-au fost îndepărtate din Israel, măcar că inima lui Asa a fost în totul a Domnului în tot timpul vieții lui. 18 A pus în Casa lui Dumnezeu lucrurile închinate Domnului de tatăl său și de el însuși: argint, aur și vase. 19 N-a fost niciun război până la al treizeci și cincilea an al domniei lui Asa.