Ușierii Templului și vistierii
1 Iată cetele ușierilor. Din coreiți: Meșelemia, fiul lui Core, dintre fiii lui Asaf. 2 Fiii lui Meșelemia: Zaharia, întâiul născut; Iediael, al doilea; Zebadia, al treilea; Iatniel, al patrulea; 3 Elam, al cincilea; Iohanan, al șaselea; Elioenai, al șaptelea. 4 Fiii lui Obed-Edom: Șemaia, întâiul născut; Iozabad, al doilea; Ioah, al treilea; Sacar, al patrulea; Netaneel, al cincilea; 5 Amiel, al șaselea; Isahar, al șaptelea; Peultai, al optulea; căci Dumnezeu îl binecuvântase. 6 Fiului său Șemaia i s-au născut fii, care au stăpânit în casa tatălui lor, căci erau oameni viteji. 7 Fiii lui Șemaia: Otni, Refael, Obed, Elzabad și frații săi, oameni viteji, Elihu și Semaia. 8 Toți aceștia erau fiii lui Obed-Edom, ei, fiii și frații lor; erau oameni plini de vlagă și de putere pentru slujbă, șaizeci și doi de ai lui Obed-Edom. 9 Fiii și frații lui Meșelemia, oameni viteji, erau în număr de optsprezece. 10 Din fiii lui Merari: Hosa , care avea ca fii pe: Șimri, căpetenia, pus căpetenie de tatăl său, măcar că nu era el întâiul născut; 11 Hilchia, al doilea; Tebalia, al treilea; Zaharia, al patrulea. Toți fiii și frații lui Hosa erau în număr de treisprezece. 12 Acestor cete de ușieri, căpeteniilor acestor oameni și fraților lor, le-a fost încredințată paza pentru slujba Casei Domnului. 13 Au tras la sorți pentru fiecare ușă, mici și mari, după casele lor părintești. 14 Sorțul a căzut pe Șelemia pentru partea de răsărit. Au tras la sorți pentru fiul său Zaharia, care era un sfetnic înțelept, și i-a căzut la sorți partea de miazănoapte. 15 Partea de miazăzi a căzut lui Obed-Edom, iar casa magaziilor a căzut fiilor săi. 16 Partea de apus a căzut lui Șupim și lui Hosa, cu ușa Șalechet, pe drumul care suia sus: o strajă era în fața alteia. 17 La răsărit erau șase leviți; la miazănoapte, patru pe zi; la miazăzi, patru pe zi și patru la magazii, câte doi în două locuri deosebite; 18 spre mahala, la apus, patru spre drum, doi spre mahala. 19 Acestea sunt cetele ușierilor dintre fiii coreiților și dintre fiii lui Merari. 20 Unul din leviți, Ahia, avea grija vistieriilor Casei lui Dumnezeu și vistieriilor lucrurilor sfinte. 21 Dintre fiii lui Laedan, fiii gherșoniților ieșiți din Laedan, căpeteniile caselor părintești ale lui Laedan, Gherșonitul, erau: Iehieli 22 și fiii lui Iehieli, Zetam și fratele său Ioel, care păzeau vistieriile Casei Domnului. 23 Dintre amramiți, ițehariți, hebroniți și uzieliți, 24 era Șebuel, fiul lui Gherșom, fiul lui Moise, care îngrijea de vistierii. 25 Dintre frații lui, ieșiți din Eliezer, al cărui fiu a fost Rehabia, al cărui fiu a fost Isaia, al cărui fiu a fost Ioram, al cărui fiu a fost Zicri, al cărui fiu a fost Șelomit, 26 erau Șelomit și frații săi, care păzeau toate vistieriile lucrurilor sfinte, pe care le închinaseră împăratul David, capii caselor părintești, căpeteniile peste mii și sute și căpeteniile oștirii – le închinaseră 27 din prada luată la război pentru întreținerea Casei Domnului. 28 Tot ce fusese închinat de Samuel, văzătorul , de Saul, fiul lui Chis, de Abner, fiul lui Ner, de Ioab, fiul Țeruiei, toate lucrurile închinate erau sub paza lui Șelomit și a fraților săi.
Orânduirea judecătorilor
29 Dintre ițehariți: Chenania și frații săi erau întrebuințați pentru treburile de afară, ca dregători și judecători în Israel. 30 Dintre hebroniți: Hașabia și frații săi, oameni viteji, în număr de o mie șapte sute, aveau privegherea asupra lui Israel, dincoace de Iordan, la apus, pentru toate treburile Domnului și pentru slujba împăratului. 31 În ce privește pe hebroniți, a căror căpetenie era Ieria , s-au făcut în al patruzecilea an al domniei lui David cercetări cu privire la ei, după spițele lor de neam și după casele lor părintești și s-au găsit între ei la Iaezer , în Galaad, oameni viteji. 32 Frații lui Ieria, oameni viteji, erau în număr de două mii șapte sute capi de case părintești. Împăratul David i-a pus peste rubeniți, peste gadiți și peste jumătatea seminției lui Manase, pentru toate treburile lui Dumnezeu și pentru treburile împăratului .