Fiii lui Iacov
1 Iată fiii lui Israel: Ruben , Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Zabulon, 2 Dan, Iosif, Beniamin, Neftali, Gad și Așer. 3 Fiii lui Iuda: Er, Onan, Șela; aceștia trei i s-au născut din fata lui Șua , Canaanita. Er , întâiul născut al lui Iuda, era rău înaintea Domnului, care l-a omorât. 4 Tamar , nora lui Iuda, i-a născut pe Pereț și Zerah. Toți fiii lui Iuda au fost cinci. 5 Fiii lui Pereț : Hețron și Hamul. 6 Fiii lui Zerah: Zimri, Etan , Heman, Calcol și Dara. De toți: cinci. 7 Fiii lui Carmi au fost: Acar, care a tulburat pe Israel când a săvârșit o fărădelege cu privire la lucrurile care trebuiau nimicite cu desăvârșire. 8 Fiul lui Etan: Azaria. 9 Fiii care s-au născut lui Hețron au fost Ierahmeel, Ram și Chelubai (Caleb). 10 Ram a născut pe Aminadab. Aminadab a născut pe Nahșon, domnul fiilor lui Iuda. 11 Nahșon a născut pe Salma. Salma a născut pe Boaz. 12 Boaz a născut pe Obed. Obed a născut pe Isai. 13 Isai a născut pe Eliab – întâiul lui născut; pe Abinadab – al doilea; pe Șimea – al treilea; 14 pe Netaneel – al patrulea; pe Radai – al cincilea; 15 pe Oțem – al șaselea; pe David – al șaptelea. 16 Surorile lor erau: Țeruia și Abigail. Fiii Țeruiei au fost: Abișai, Ioab și Asael – trei. 17 Abigail a născut pe Amasa; tatăl lui Amasa a fost Ieter, Ismaelitul.
Fiii lui Caleb
18 Caleb, fiul lui Hețron, a avut copii cu nevastă-sa Azuba și cu Ieriot. Iată fiii pe care i-a avut cu Azuba: Ieșer, Șobab și Ardon. 19 Azuba a murit, și Caleb a luat pe Efrat , care i-a născut pe Hur. 20 Hur a născut pe Uri și Uri a născut pe Bețaleel . 21 În urmă, Hețron a intrat la fiica lui Machir , tatăl lui Galaad, și avea șaizeci de ani când a luat-o; ea i-a născut pe Segub. 22 Segub a născut pe Iair, care a avut douăzeci și trei de cetăți în țara Galaadului. 23 Gheșuriții și sirienii le-au luat târgurile lui Iair, cu Chenatul și cetățile care țineau de el: șaizeci de cetăți. Toți aceștia erau fiii lui Machir, tatăl lui Galaad. 24 După moartea lui Hețron la Caleb-Efrata, Abia, nevasta lui Hețron, i-a născut pe Așhur, tatăl lui Tecoa . 25 Fiii lui Ierahmeel, întâiul născut al lui Hețron, au fost: Ram, întâiul născut, Buna, Oren și Oțem, născuți din Ahia. 26 Ierahmeel a avut o altă nevastă, numită Atara, care a fost mama lui Onam. 27 Fiii lui Ram, întâiul născut al lui Ierahmeel, au fost: Maaț, Iamin și Echer. 28 Fiii lui Onam au fost: Șamai și Iada. Fiii lui Șamai: Nadab și Abișur. 29 Numele nevestei lui Abișur era Abihail și ea i-a născut pe Ahban și Molid. 30 Fiii lui Nadab: Seled și Apaim. Seled a murit fără fii. 31 Fiul lui Apaim: Ișei. Fiul lui Ișei: Șeșan. Fiul lui Șeșan: Ahlai. 32 Fiii lui Iada, fratele lui Șamai: Ieter și Ionatan. Ieter a murit fără fii. 33 Fiii lui Ionatan: Pelet și Zaza. Aceștia sunt fiii lui Ierahmeel. 34 Șeșan n-a avut fii, dar a avut fete. Șeșan avea un rob egiptean numit Iarha. 35 Și Șeșan a dat pe fiică-sa de nevastă robului său Iarha; ea i-a născut pe Atai. 36 Atai a născut pe Natan; Natan a născut pe Zabad; 37 Zabad a născut pe Eflal; Eflal a născut pe Obed; 38 Obed a născut pe Iehu; Iehu a născut pe Azaria; 39 Azaria a născut pe Haleț; Haleț a născut pe Elasa. 40 Elasa a născut pe Sismai; Sismai a născut pe Șalum; 41 Șalum a născut pe Iecamia; Iecamia a născut pe Elișama. 42 Fiii lui Caleb, fratele lui Ierahmeel: Meșa, întâiul său născut, care a fost tatăl lui Zif, și fiii lui Mareșa, tatăl lui Hebron. 43 Fiii lui Hebron: Core, Tapuah, Rechem și Șema. 44 Șema a născut pe Raham, tatăl lui Iorcheam. Rechem a născut pe Șamai. 45 Fiul lui Șamai: Maon; și Maon, tatăl lui Bet-Țur. 46 Efa, țiitoarea lui Caleb, a născut pe Haran, Moța și Gazez. Haran a născut pe Gazez. 47 Fiii lui Iahdai: Reghem, Iotam, Gheșan, Pelet, Efa și Șaaf. 48 Maaca, țiitoarea lui Caleb, a născut pe Șeber și Tirhana. 49 Ea a mai născut pe Șaaf, tatăl lui Madmana, și pe Șeva, tatăl lui Macbena și tatăl lui Ghibea. Fata lui Caleb era Acsa . 50 Aceștia au fost fiii lui Caleb: Șobal, fiul lui Hur, întâiul născut al Efratei, și tatăl lui Chiriat-Iearim; 51 Salma, tatăl lui Betleem; Haref, tatăl lui Bet-Gader. 52 Fiii lui Șobal, tatăl lui Chiriat-Iearim, au fost: Haroe, Hați-Hamenuhot. 53 Familiile lui Chiriat-Iearim au fost: ietriții, putiții, șumatiții și mișraiții; din aceste familii au ieșit țoreatiții și eștaoliții. 54 Fiii lui Salma: Betleem și netofatiții, Atrot-Bet-Ioab, Hați-Hamanahti, țoreiții; 55 și familiile cărturarilor care locuiau la Iaebeț, tireatiții, șimeatiții și sucatiții. Aceștia sunt cheniții , ieșiți din Hamat, tatăl casei lui Recab .