Familia lui David
1 Iată fiii lui David care i s-au născut la Hebron:
Întâiul născut: Amnon , cu Ahinoam din Izreel ; al doilea: Daniel, cu Abigail din Carmel; 2 al treilea: Absalom, fiul Maachei, fata lui Talmai, împăratul Gheșurului; al patrulea: Adonia, fiul Haghitei; 3 al cincilea: Șefatia, cu Abital; al șaselea: Itream, cu nevastă-sa Egla . 4 Acești șase i s-au născut la Hebron. El a domnit acolo șapte ani și șase luni, iar la Ierusalim a domnit treizeci și trei de ani. 5 Iată cei ce i s-au născut la Ierusalim:
Șimea, Șobab, Natan și Solomon , patru, cu Bat-Șua, fata lui Amiel; 6 Ibhar, Elișama, Elifelet, 7 Noga, Nefeg, Iafia, 8 Elișama, Eliada și Elifelet, nouă . 9 Aceștia sunt toți fiii lui David, afară de fiii țiitoarelor. Și Tamar era sora lor.
Urmașii lui Solomon
10 Fiul lui Solomon: Roboam . Abia, fiul său; Asa, fiul său; Iosafat, fiul său; 11 Ioram, fiul său; Ahazia, fiul său; Ioas, fiul său; 12 Amația, fiul său; Azaria, fiul său; Iotam, fiul său; 13 Ahaz, fiul său; Ezechia, fiul său; Manase, fiul său; 14 Amon, fiul său; Iosia, fiul său. 15 Fiii lui Iosia: întâiul născut, Iohanan; al doilea, Ioiachim; al treilea, Zedechia; al patrulea, Șalum. 16 Fiii lui Ioiachim: Ieconia, fiul său; Zedechia, fiul său. 17 Fiii lui Ieconia: Asir, al cărui fiu a fost Șealtiel; 18 Malchiram, Pedaia, Șenațar, Iecamia, Hoșama și Nedabia. 19 Fiii lui Pedaia: Zorobabel și Șimei. Fiii lui Zorobabel: Meșulam și Hanania; Șelomit, sora lor, 20 și Hașuba, Ohel, Berechia, Hasadia, Iușab-Hesed, cinci. 21 Fiii lui Hanania: Pelatia și Isaia; fiii lui Refaia, fiii lui Arnan, fiii lui Obadia, fiii lui Șecania. 22 Fiul lui Șecania: Șemaia. Fiii lui Șemaia: Hatuș , Igheal, Bariah, Nearia și Șafat, șase. 23 Fiii lui Nearia: Elioenai, Ezechia și Azricam, trei. 24 Fiii lui Elioenai: Hodavia, Eliașib, Pelaia, Acub, Iohanan, Delaia și Anani, șapte.