Darurile duhovnicești
1 În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voiesc să fiți în necunoștință. 2 Când erați păgâni, știți că vă duceați la idolii cei muți, după cum erați călăuziți. 3 De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice: „Isus să fie anatema!” Și nimeni nu poate zice: „Isus este Domnul” decât prin Duhul Sfânt. 4 Sunt felurite daruri, dar este același Duh; 5 sunt felurite slujbe, dar este același Domn; 6 sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu, care lucrează totul în toți. 7 Și fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora. 8 De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre înțelepciune; altuia, să vorbească despre cunoștință datorită aceluiași Duh; 9 altuia , credința prin același Duh; altuia, darul tămăduirilor prin același Duh; 10 altuia , puterea să facă minuni; altuia, prorocia ; altuia , deosebirea duhurilor; altuia, felurite limbi; și altuia, tălmăcirea limbilor. 11 Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte cum voiește.
Mădularele trupului
12 Căci, după cum trupul este unul și are multe mădulare și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. 13 Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. 14 Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. 15 Dacă piciorul ar zice: „Fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup”, nu este pentru aceasta din trup? 16 Și dacă urechea ar zice: „Fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup”, nu este pentru aceasta din trup? 17 Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? 18 Acum dar, Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare așa cum a voit El. 19 Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? 20 Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. 21 Ochiul nu poate zice mâinii: „N-am trebuință de tine”; nici capul nu poate zice picioarelor: „N-am trebuință de voi.” 22 Ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință. 23 Și părțile trupului care par vrednice de mai puțină cinste le îmbrăcăm cu mai multă podoabă. Așa că părțile mai puțin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumusețe, 24 pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel ca să dea mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste, 25 pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. 26 Și dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el; dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. 27 Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare, în parte, mădularele lui. 28 Și Dumnezeu a rânduit în Biserică întâi apostoli ; al doilea, proroci ; al treilea, învățători; apoi pe cei ce au darul minunilor ; apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor , cârmuirilor și vorbirii în felurite limbi. 29 Oare toți sunt apostoli? Toți sunt proroci? Toți sunt învățători? Toți sunt făcători de minuni? 30 Toți au darul tămăduirilor? Toți vorbesc în alte limbi? Toți tălmăcesc? 31 Umblați dar după darurile cele mai bune. Și vă voi arăta o cale nespus mai bună.