Măsurile luate de Roboam
1 Roboam, venind la Ierusalim, a strâns casa lui Iuda și a lui Beniamin – o sută optzeci de mii de oameni de frunte, buni pentru război – ca să lupte împotriva lui Israel și să-l aducă iarăși sub stăpânirea lui Roboam. 2 Dar Cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Șemaia , omul lui Dumnezeu: 3 „Vorbește lui Roboam, fiul lui Solomon, împăratul lui Iuda, și întregului Israel din Iuda și din Beniamin. Și spune-le: 4 ‘Așa vorbește Domnul: «Să nu vă suiți și să nu faceți război împotriva fraților voștri! Fiecare din voi să se întoarcă acasă, căci de la Mine s-a întâmplat lucrul acesta.»’” Ei au ascultat de cuvintele Domnului, s-au întors acasă și nu s-au mai dus împotriva lui Ieroboam. 5 Roboam a locuit la Ierusalim și a zidit cetăți întărite în Iuda. 6 A zidit Betleemul, Etamul, Tecoa, 7 Bet-Țurul, Socoul, Adulam, 8 Gatul, Mareșa, Ziful, 9 Adoraimul, Lachisul, Azeca, 10 Țorea, Aialonul și Hebronul, care erau în Iuda și în Beniamin, și a făcut din ele niște cetăți întărite. 11 Le-a întărit, a pus în ele căpitani și magazii de bucate, de untdelemn și vin. 12 A pus în fiecare din aceste cetăți scuturi și sulițe și le-a făcut foarte tari. Iuda și Beniamin erau ai lui. 13 Preoții și leviții care se aflau în tot Israelul și-au părăsit locuințele și s-au dus la el, 14 căci leviții și-au părăsit ținuturile și moșiile și au venit în Iuda și la Ierusalim, pentru că Ieroboam și fiii săi i-au împiedicat să-și împlinească slujbele ca preoți ai Domnului. 15 Ieroboam a pus preoți pentru înălțimile pentru țapii și pentru vițeii pe care îi făcuse. 16 Aceia din toate semințiile lui Israel care aveau pe inimă să caute pe Domnul Dumnezeul lui Israel au urmat pe leviți la Ierusalim, ca să jertfească Domnului Dumnezeului părinților lor. 17 Ei au dat astfel tărie împărăției lui Iuda și au întărit pe Roboam, fiul lui Solomon, timp de trei ani, căci trei ani au umblat în calea lui David și a lui Solomon.
Nevestele și copiii lui Roboam
18 Roboam a luat de nevastă pe Mahalat, fata lui Ierimot, fiul lui David și al Abihailei, fata lui Eliab, fiul lui Isai. 19 Ea i-a născut fii pe: Ieuș, Șemaria și Zaham. 20 După ea, a luat pe Maaca , fata lui Absalom. Ea i-a născut pe Abia, pe Atai, pe Ziza și pe Șelomit. 21 Roboam iubea pe Maaca, fata lui Absalom, mai mult decât pe toate nevestele și țiitoarele lui, căci a avut optsprezece neveste și șaizeci de țiitoare și a născut douăzeci și opt de fii și șaizeci de fete. 22 Roboam a dat cel dintâi loc lui Abia, fiul Maachei, și l-a pus căpetenie peste frații lui, căci voia să-l facă împărat. 23 El a lucrat cu minte, împrăștiind pe toți fiii săi în toate ținuturile lui Iuda și lui Beniamin, în toate cetățile întărite; le-a dat de mâncare din belșug și le-a căutat o mulțime de neveste.