Cetățile zidite de Solomon
1 După douăzeci de ani, în timpul cărora Solomon a zidit Casa Domnului și casa lui însuși, 2 a întărit cetățile pe care i le-a dat Hiram și a așezat în ele pe copiii lui Israel. 3 Solomon a mers împotriva Hamatului, la Țoba, și a pus stăpânire pe ea. 4 A întărit Tadmorul în pustie și toate cetățile care slujeau ca cetăți pentru merinde în Hamat. 5 A întărit apoi Bet-Horonul de Sus și Bet-Horonul de Jos, ca cetăți întărite cu ziduri, porți și zăvoare; 6 Baalatul și toate cetățile care slujeau ca cetăți pentru merinde și care țineau de el, toate cetățile pentru care, cetățile pentru călărime și tot ce a găsit cu cale Solomon să zidească la Ierusalim, la Liban și în toată țara al cărei stăpân era. 7 Pe tot poporul care mai rămăsese din hetiți, din amoriți, din fereziți, din heviți și din iebusiți, care nu făcea parte din Israel, 8 pe urmașii lor care rămăseseră după ei în țară și pe care nu-i nimiciseră copiii lui Israel, Solomon i-a ridicat ca oameni de corvoadă, ceea ce au fost până în ziua de azi. 9 Solomon n-a întrebuințat ca robi pentru lucrările lui pe niciunul din copiii lui Israel, căci ei erau oameni de război, căpeteniile lui, slujbașii lui, mai-marii carelor și călărimii lui. 10 Căpeteniile puse de împăratul Solomon în fruntea poporului și însărcinate să privegheze peste el erau în număr de două sute cincizeci . 11 Solomon a suit pe fata lui Faraon din cetatea lui David în casa pe care i-o zidise, căci a zis: „Nevastă-mea să nu locuiască în casa lui David, împăratul lui Israel, pentru că locurile în care a intrat chivotul Domnului sunt sfinte.”
Rânduiala slujbei
12 Atunci, Solomon a adus arderi-de-tot Domnului pe altarul Domnului, pe care-l zidise înaintea pridvorului. 13 Aducea ce era poruncit de Moise pentru fiecare zi , pentru zilele de Sabat, pentru zilele de lună nouă și pentru sărbători, de trei ori pe an, la Sărbătoarea Azimilor, la Sărbătoarea Săptămânilor și la Sărbătoarea Corturilor. 14 A pus în slujbele lor, așa cum le rânduise tatăl său, David, cetele preoților, după slujba lor, pe leviți după însărcinarea lor, care era să mărească pe Domnul și să facă zi de zi de slujbă în fața preoților, și pe ușieri , împărțiți la fiecare ușă, după cetele lor, căci așa poruncise David, omul lui Dumnezeu. 15 Nu s-au abătut de la porunca împăratului cu privire la preoți și leviți, nici cu privire la vreun alt lucru, nici în privința vistieriilor. 16 Așa s-a înfăptuit toată lucrarea lui Solomon, din ziua când s-a pus temelia Casei Domnului și până în ziua când a fost isprăvită. Casa Domnului a fost deci isprăvită. 17 Solomon a plecat atunci la Ețion-Gheber și la Elot, pe țărmul mării, în țara Edomului. 18 Și Hiram i-a trimis, prin slujitorii săi, corăbii și slujitori care cunoșteau marea. Ei s-au dus cu slujitorii lui Solomon la Ofir și au luat de acolo patru sute cincizeci de talanți de aur, pe care i-au adus împăratului Solomon.