1 Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. 2 „Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta” – este cea dintâi poruncă însoțită de o făgăduință – 3 „ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ.” 4 Și voi, părinților , nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. 5 Robilor , ascultați de stăpânii voștri pământești cu frică și cutremur, în curăție de inimă, ca de Hristos. 6 Slujiți-le nu numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să plăceți oamenilor, ci ca niște robi ai lui Hristos, care fac din inimă voia lui Dumnezeu. 7 Slujiți-le cu bucurie, ca Domnului, iar nu oamenilor, 8 căci știți că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplată de la Domnul, după binele pe care-l va fi făcut. 9 Și voi, stăpânilor , purtați-vă la fel cu ei; feriți-vă de amenințări , ca unii care știți că Stăpânul lor și al vostru este în cer și că înaintea Lui nu se are în vedere fața omului. 10 Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. 11 Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. 12 Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor , împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. 13 De aceea , luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. 14 Stați gata dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, 15 având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. 16 Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. 17 Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. 18 Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții 19 și pentru mine, ca, ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscută cu îndrăzneală taina Evangheliei, 20 al cărei sol în lanțuri sunt ; pentru ca, zic, să vorbesc cu îndrăzneală, cum trebuie să vorbesc. 21 Acum, ca să știți și voi despre mine, Tihic , preaiubitul frate și slujitor credincios în Domnul, vă va face cunoscut totul. 22 Vi l-am trimis înadins, ca să luați cunoștință despre starea noastră și să vă îmbărbăteze inimile. 23 Pace fraților și dragoste împreună cu credința, din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Isus Hristos! 24 Harul să fie cu toți cei ce iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos în curăție. Amin.