Izbăvirea făgăduită
1 Domnul a zis lui Moise: „Vei vedea acum ce voi face lui Faraon: o mână puternică îl va sili să-i lase să plece; da, o mână puternică îl va sili să-i izgonească din țara lui.” 2 Dumnezeu a mai vorbit lui Moise și i-a zis: „Eu sunt Domnul. 3 Eu M-am arătat lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov ca Dumnezeul cel Atotputernic, dar n-am fost cunoscut de ei sub Numele Meu ca ‘Domnul’ . 4 De asemenea, Mi-am încheiat legământul Meu cu ei ca să le dau țara Canaan, țara călătoriilor lor sfinte, în care au locuit ca străini. 5 Acum însă am auzit gemetele copiilor lui Israel, pe care-i țin egiptenii în robie, și Mi-am adus aminte de legământul Meu. 6 De aceea, spune copiilor lui Israel: ‘Eu sunt Domnul. Eu vă voi izbăvi din muncile cu care vă apasă egiptenii, vă voi izbăvi din robia lor și vă voi scăpa cu braț întins și cu mari judecăți. 7 Vă voi lua ca popor al Meu; Eu voi fi Dumnezeul vostru și veți cunoaște că Eu, Domnul Dumnezeul vostru, vă izbăvesc de muncile cu care vă apasă egiptenii. 8 Eu vă voi duce în țara pe care am jurat că o voi da lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov; Eu vă voi da-o în stăpânire; Eu, Domnul.’” 9 Astfel a vorbit Moise copiilor lui Israel. Dar deznădejdea și robia aspră în care se aflau i-au împiedicat să-l asculte pe Moise. 10 Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 11 „Du-te de vorbește lui Faraon, împăratul Egiptului, să lase pe copiii lui Israel să iasă din țara lui.” 12 Moise a răspuns în fața Domnului: „Iată că nici copiii lui Israel nu m-au ascultat. Cum are să m-asculte Faraon pe mine , care n-am o vorbire ușoară?” 13 Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și le-a dat porunci cu privire la copiii lui Israel și cu privire la Faraon, împăratul Egiptului, ca să scoată din țara Egiptului pe copiii lui Israel.
Spița neamului lui Moise și Aaron
14 Iată căpeteniile familiilor lor.
Fiii lui Ruben, întâiul născut al lui Israel: Enoh, Palu, Hețron și Carmi. Acestea sunt familiile lui Ruben. 15 Fiii lui Simeon : Iemuel, Iamin, Ohad, Iachin și Țohar; și Saul, fiu născut dintr-o femeie canaanită. Acestea sunt familiile lui Simeon. 16 Iată numele fiilor lui Levi, după spița neamului lor: Gherșon, Chehat și Merari. Anii vieții lui Levi au fost o sută treizeci și șapte de ani. 17 Fiii lui Gherșon: Libni și Șimei și familiile lor. 18 Fiii lui Chehat : Amram, Ițehar, Hebron și Uziel. Anii vieții lui Chehat au fost o sută treizeci și trei de ani. 19 Fiii lui Merari : Mahli și Muși. Acestea sunt familiile lui Levi, după spița neamului lor. 20 Amram a luat de nevastă pe mătușă-sa Iochebed și ea i-a născut pe Aaron și pe Moise. Anii vieții lui Amram au fost o sută treizeci și șapte de ani. 21 Fiii lui Ițehar: Core, Nefeg și Zicri. 22 Fiii lui Uziel: Mișael, Elțafan și Sitri. 23 Aaron a luat de nevastă pe Elișeba, fata lui Aminadab , sora lui Nahșon, și ea i-a născut pe Nadab , Abihu, Eleazar și Itamar. 24 Fiii lui Core: Asir, Elcana și Abiasaf. Acestea sunt familiile coriților. 25 Eleazar, fiul lui Aaron, a luat de nevastă pe una din fetele lui Putiel, și ea l-a născut pe Fineas. Acestea sunt căpeteniile familiilor leviților cu familiile lor. 26 Aceștia sunt Aaron acela și Moise acela, cărora le-a zis Domnul: „Scoateți din țara Egiptului pe copiii lui Israel, după oștirile lor.” 27 Ei sunt aceia care au vorbit lui Faraon, împăratul Egiptului, ca să scoată din Egipt pe copiii lui Israel. Aceștia sunt Moise acela și Aaron acela. 28 Când a vorbit Domnul lui Moise în țara Egiptului, 29 Domnul a zis lui Moise: „Eu sunt Domnul. Spune lui Faraon, împăratul Egiptului, tot ce-ți spun.” 30 Și Moise a răspuns înaintea Domnului: „Iată că eu nu vorbesc ușor. Cum are să m-asculte Faraon?”