1 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2 „Fiul omului, întoarce-ți fața spre copiii lui Amon și prorocește împotriva lor! 3 Spune copiilor lui Amon: ‘Ascultați cuvântul Domnului Dumnezeu! Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Pentru că ai zis: ‹Ha! Ha!› Sfântului Meu Locaș când era pângărit, țării lui Israel când era pustiită și casei lui Iuda când se ducea în robie, 4 de aceea, iată, te dau în stăpânirea fiilor Răsăritului; ei își vor așeza staulele în mijlocul tău și își vor face locuințele în tine; îți vor mânca roadele și îți vor bea laptele. 5 Voi face din Raba un ocol de cămile și din țara copiilor lui Amon o stână de oi, ca să știți că Eu sunt Domnul!» 6 Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Pentru că ai bătut din mâini și ai dat din picior, pentru că te-ai bucurat în chip batjocoritor și din adâncul sufletului de țara lui Israel, 7 de aceea, iată că Îmi întind mâna peste tine și te dau pradă neamurilor; te șterg din mijlocul popoarelor, te scot din numărul țărilor și te nimicesc. Și vei ști că Eu sunt Domnul!» 8 Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Pentru că Moabul și Seirul au zis: ‹Iată, casa lui Iuda a ajuns ca toate neamurile!›, 9 de aceea deschid ținutul Moabului dinspre cetăți, dinspre cetățile lui de la hotare, care sunt podoaba țării, și anume: Bet-Ieșimotul, Baal-Meonul și Chiriataimul, 10 îl deschid și-l dau în stăpânire fiilor Răsăritului, împreună cu țara amoniților, ca să nu mai fie pomeniți printre neamuri copiii lui Amon. 11 Îmi voi împlini judecățile împotriva Moabului! Și vor ști că Eu sunt Domnul.» 12 Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Pentru că Edomul s-a dedat la răzbunare față de casa lui Iuda, pentru că s-a făcut vinovat și s-a răzbunat pe ea, 13 de aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‹Îmi întind mâna împotriva Edomului, îi voi nimici cu desăvârșire oamenii și vitele, îl voi preface într-un pustiu, de la Teman până la Dedan; vor cădea loviți de sabie. 14 Mă voi răzbuna pe Edom prin poporul Meu Israel. El va face Edomului după mânia și urgia Mea, ca să vadă răzbunarea Mea›, zice Domnul Dumnezeu.» 15 Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Pentru că filistenii s-au dedat la răzbunare, pentru că s-au răzbunat în chip batjocoritor și din adâncul sufletului, voind să nimicească totul în ura lor străveche, 16 așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‹Iată că Îmi întind mâna împotriva filistenilor, nimicesc cu desăvârșire pe cheretiți și prăpădesc tot ce a mai rămas pe coasta mării, 17 Mă voi năpusti cu mare răzbunare asupra lor, pedepsindu-i cu urgie. Și vor ști că Eu sunt Domnul când Mă voi răzbuna pe ei.›»’”