1 M-a dus la poartă, la poarta dinspre răsărit. 2 Și iată că slava Dumnezeului lui Israel venea de la răsărit. Glasul Său era ca urletul unor ape mari și pământul strălucea de slava Sa. 3 Vedenia aceasta semăna cu aceea pe care o avusesem când venisem să nimicesc cetatea și vedeniile acestea semănau cu aceea pe care o avusesem lângă râul Chebar. Și am căzut cu fața la pământ. 4 Slava Domnului a intrat în casă pe poarta dinspre răsărit. 5 Atunci, Duhul m-a răpit și m-a dus în curtea dinăuntru. Și casa era plină de slava Domnului! 6 Am auzit pe cineva vorbindu-mi din casă și un om stătea lângă mine. 7 El mi-a zis: „Fiul omului, acesta este locul scaunului Meu de domnie, locul unde voi pune talpa picioarelor Mele; aici voi locui veșnic în mijlocul copiilor lui Israel! Casa lui Israel și împărații lor nu-Mi vor mai pângări Numele Meu cel sfânt prin curviile lor și prin trupurile moarte ale împăraților lor la moartea lor 8 ca atunci când își puneau pragul lor lângă pragul Meu, stâlpii lor lângă stâlpii Mei și nu era decât un zid între Mine și ei. Așa au pângărit ei Numele Meu cel sfânt cu urâciunile pe care le-au săvârșit, de aceea i-am mistuit în mânia Mea. 9 Acum vor depărta de la Mine curviile lor și trupurile moarte ale împăraților lor și voi locui veșnic în mijlocul lor. 10 Tu însă, fiul omului, arată Templul acesta casei lui Israel; ei să-i măsoare planul și să roșească de nelegiuirile lor. 11 Dacă vor roși de toată purtarea lor, arată-le chipul casei acesteia, întocmirea ei, ieșirile și intrările ei, toate planurile și toate legile ei; zugrăvește-le-o sub ochi, ca să păzească toate planurile ei, toate poruncile ei și toate orânduirile ei și să facă întocmai după ele. 12 Aceasta este legea privitoare la casă. Pe vârful muntelui , tot locul pe care-l va cuprinde ea este preasfânt. Iată, aceasta este legea asupra casei. 13 Iată măsurile altarului în coți; fiecare cot era cu o palmă mai lung decât cotul obișnuit. Temelia era înaltă de un cot și lată de un cot, și pervazul dimprejur avea o lățime de un lat de mână; aceasta era propteaua altarului. 14 De la temelia de pe pământ până la pervazul de jos erau doi coți și o lățime de un cot; și de la pervazul cel mic până la cel mare, erau patru coți și un cot lățime. 15 Altarul avea o vatră de patru coți și din vatra altarului se înălțau patru coarne. 16 Vatra altarului avea o lungime de doisprezece coți, o lățime de doisprezece coți și cu cele patru laturi ale lui făcea un pătrat. 17 Pervazul avea paisprezece coți lungime pe paisprezece coți lățime, în cele patru laturi ale lui; marginea de sus era de o jumătate de cot; temelia era lată de un cot de jur împrejur și treptele erau îndreptate spre răsărit.” 18 El mi-a zis: „Fiul omului, așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Iată legile cu privire la altar pentru ziua când îl vor face ca să aducă pe el arderi-de-tot și să stropească sângele. 19 Să dai preoților , leviților care sunt din sămânța lui Țadoc și care se apropie de Mine ca să-Mi slujească’, zice Domnul Dumnezeu, ‘un vițel pentru jertfa de ispășire. 20 Să iei din sângele lui și să ungi cele patru coarne ale altarului, cele patru colțuri ale pervazului și marginea care-l înconjoară; să curățești astfel altarul și să faci ispășire pentru el. 21 Să iei vițelul pentru ispășire și să-l ardă într-un loc anume lângă casă, afară din Sfântul Locaș. 22 În ziua a doua, să aduci ca jertfă de ispășire un țap fără cusur, ca să curățească altarul cum l-au curățit cu vițelul. 23 După ce vei isprăvi de făcut ispășirea, să aduci un vițel fără cusur și un berbec din turmă fără cusur. 24 Să-i aduci înaintea Domnului; preoții să-i presare cu sare și să-i aducă Domnului ca ardere-de-tot. 25 Timp de șapte zile, să jertfești în fiecare zi un țap ca jertfă de ispășire; să jertfească și un vițel și un berbec din turmă, amândoi fără cusur. 26 Timp de șapte zile, vor face ispășirea și curățirea altarului și-l vor sfinți astfel. 27 După ce se vor împlini aceste zile, de la ziua a opta înainte, preoții să aducă pe altar arderile-de-tot și jertfele voastre de mulțumire. Și vă voi fi binevoitor’, zice Domnul Dumnezeu.”