Urmașii lui Iafet
1 Iată spița neamului fiilor lui Noe: Sem, Ham și Iafet. După potop li s-au născut fii. 2 Fiii lui Iafet au fost: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meșec și Tiras. 3 Fiii lui Gomer: Așchenaz, Rifat și Togarma. 4 Fiii lui Iavan: Elișa, Tarșiș, Chitim și Dodanim. 5 De la ei se trag popoarele din țările neamurilor de pe malul mării, după ținuturile lor, după limba fiecăruia, după familiile lor, după semințiile lor.
Urmașii lui Ham
6 Fiii lui Ham au fost: Cuș, Mițraim, Put și Canaan. 7 Fiii lui Cuș: Seba, Havila, Sabta, Raema și Sabteca. Fiii lui Raema: Șeba și Dedan. 8 Cuș a născut și pe Nimrod: el este acela care a început să fie puternic pe pământ. 9 El a fost un viteaz vânător înaintea Domnului; iată de ce se zice: „Ca Nimrod, viteaz vânător înaintea Domnului.” 10 El a domnit la început peste Babel, Erec, Acad și Calne, în țara Șinear. 11 Din țara aceasta a intrat în Asiria; a zidit Ninive, Rehobot-Ir, Calah 12 și Resen între Ninive și Calah; aceasta este cetatea cea mare. 13 Mițraim a născut pe ludimi, anamimi, lehabimi, naftuhimi, 14 patrusimi, casluhimi (din care au ieșit filistenii) și pe caftorimi. 15 Canaan a născut pe Sidon, întâiul lui născut, și pe Het; 16 și pe iebusiți, pe amoriți, pe ghirgasiți, 17 pe heviți, pe archiți, pe siniți, 18 pe arvadiți, pe țemariți, pe hamatiți. În urmă, familiile canaaniților s-au împrăștiat. 19 Hotarele canaaniților se întindeau de la Sidon, cum mergi spre Gherar, până la Gaza și, cum mergi spre Sodoma, Gomora, Adma și Țeboim, până la Leșa. 20 Aceștia sunt fiii lui Ham, după familiile lor, după limbile lor, după țările lor, după neamurile lor.
Urmașii lui Sem
21 Și lui Sem, tatăl tuturor fiilor lui Eber și fratele cel mai mare al lui Iafet, i s-au născut fii. 22 Fiii lui Sem au fost: Elam, Asur, Arpacșad, Lud și Aram. 23 Fiii lui Aram: Uț, Hul, Gheter și Maș. 24 Arpacșad a născut pe Șelah , și Șelah a născut pe Eber. 25 Lui Eber i s-au născut doi fii: numele unuia era Peleg , numit așa pentru că pe vremea lui s-a împărțit pământul, iar numele fratelui său era Ioctan. 26 Ioctan a născut pe Almodad, pe Șelef, pe Ațarmavet, pe Ierah, 27 pe Adoram, pe Uzal, pe Dicla, 28 pe Obal, pe Abimael, pe Seba, 29 pe Ofir, pe Havila și pe Iobab. Toți aceștia au fost fiii lui Ioctan. 30 Ei au locuit de la Meșa, cum mergi spre Sefar, până la muntele răsăritului. 31 Aceștia sunt fiii lui Sem, după familiile lor, după limbile lor, după țările lor, după neamurile lor. 32 Acestea sunt familiile fiilor lui Noe, după spița neamului lor, după neamurile lor. Și din ei au ieșit neamurile care s-au răspândit pe pământ după potop.