Binecuvântarea dată de Iacov fiilor săi
1 Iacov a chemat pe fiii săi și a zis: „Strângeți-vă și vă voi vesti ce vi se va întâmpla în vremurile care vor veni.
2 Strângeți-vă și ascultați, fii ai lui Iacov!
Ascultați pe tatăl vostru Israel!
3 Ruben, tu, întâiul meu născut,
Puterea mea și pârga tăriei mele,
Întâiul în vrednicie și întâiul în putere,
4 Năvalnic ca apele – tu nu vei mai avea întâietatea !
Căci te-ai suit în patul tatălui tău,
Mi-ai spurcat patul suindu-te în el.
5 Simeon și Levi sunt frați ;
Săbiile lor sunt niște unelte de silnicie.
6 Nu vreau să intre sufletul meu la sfaturile lor,
Nu vreau să se unească duhul meu cu adunarea lor!
Căci, în mânia lor, au ucis oameni
Și, în răutatea lor, au tăiat vinele taurilor.
7 Blestemată să fie mânia lor, pentru că a fost prea turbată,
Și furia lor, căci a fost prea sălbatică!
Îi voi împărți în Iacov
Și-i voi risipi în Israel.
8 Iudo , tu vei primi laudele fraților tăi.
Mâna ta va apuca de ceafă pe vrăjmașii tăi.
Fiii tatălui tău se vor închina până la pământ înaintea ta.
9 Iuda este un pui de leu.
Tu te-ai întors de la măcel, fiule!
Iuda își pleacă genunchii, se culcă întocmai ca un leu,
Ca o leoaică: cine-l va scula?
10 Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda,
Nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui,
Până va veni Șilo ,
11 El își leagă măgarul de viță
Și de cel mai bun butuc de viță mânzul măgăriței lui;
Își spală haina în vin
Și mantaua în sângele strugurilor.
12 Are ochii roșii de vin
Și dinții albi de lapte.
13 Zabulon va locui pe țărmul mărilor,
Lângă limanul corăbiilor,
Și hotarul lui se va întinde înspre Sidon.
14 Isahar este un măgar osos,
Care se culcă în grajduri.
15 Vede că locul unde se odihnește este plăcut
Și că ținutul lui este măreț;
Își pleacă umărul sub povară
Și se supune birului.
16 Dan va judeca pe poporul său,
Ca una din semințiile lui Israel.
17 Dan va fi un șarpe pe drum,
O năpârcă pe cărare,
Mușcând călcâiele calului,
Făcând să cadă călărețul pe spate.
18 În ajutorul Tău nădăjduiesc, Doamne!
19 Peste Gad vor da iureș cete înarmate,
Dar și el va da iureș peste ele și le va urmări.
20 Așer dă o hrană minunată;
El va da bucate alese împăraților.
21 Neftali este o cerboaică slobodă,
Rostește cuvinte frumoase.
22 Iosif este vlăstarul unui pom roditor,
Vlăstarul unui pom roditor sădit lângă un izvor;
Ramurile lui se înalță deasupra zidului.
23 Arcașii l-au ațâțat , au aruncat săgeți
Și l-au urmărit cu ura lor.
24 Dar arcul lui a rămas tare
Și mâinile lui au fost întărite
De mâinile Puternicului lui Iacov:
Și a ajuns astfel păstorul , stânca lui Israel.
25 Aceasta este lucrarea Dumnezeului tatălui tău, care te va ajuta;
Aceasta este lucrarea Celui Atotputernic, care te va binecuvânta
Cu binecuvântările cerurilor de sus,
Cu binecuvântările apelor de jos,
Cu binecuvântările țâțelor și ale pântecelui mamei.
26 Binecuvântările tatălui tău
Întrec binecuvântările părinților mei și se înalță
Până în creștetul dealurilor veșnice :
Ele să vină peste capul lui Iosif,
Peste creștetul capului domnului fraților săi!
27 Beniamin este un lup care sfâșie;
Dimineața mănâncă prada,
Iar seara împarte prada răpită.”
28 Aceștia sunt toți cei ce alcătuiesc cele douăsprezece seminții ale lui Israel. Și acestea sunt lucrurile pe care li le-a spus tatăl lor când i-a binecuvântat. I-a binecuvântat pe fiecare cu o binecuvântare deosebită.
Moartea lui Iacov
29 Apoi le-a dat porunca următoare: „Eu am să fiu adăugat la poporul meu, deci să mă îngropați împreună cu părinții mei, în peștera care este în ogorul hetitului Efron, 30 în peștera din ogorul Macpela, care este față în față cu Mamre, în țara Canaan. Acesta este ogorul pe care l-a cumpărat Avraam de la hetitul Efron ca moșie de înmormântare. 31 Acolo au îngropat pe Avraam și pe Sara, nevasta lui; acolo au îngropat pe Isaac și pe Rebeca, nevasta lui, și acolo am îngropat eu pe Lea. 32 Ogorul și peștera care se află acolo au fost cumpărate de la fiii lui Het.” 33 Când a isprăvit Iacov de dat porunci fiilor săi, și-a tras picioarele în pat, și-a dat duhul și a fost adăugat la poporul său.