Cei șaptezeci de ani de robie. Pedepsirea Babilonului și a tuturor neamurilor
1 Cuvântul care a fost spus lui Ieremia despre tot poporul lui Iuda în al patrulea an al lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda – acesta era cel dintâi an al lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului –, 2 cuvânt pe care l-a rostit Ieremia înaintea întregului popor al lui Iuda și înaintea tuturor locuitorilor Ierusalimului, zicând: 3 „De la al treisprezecelea an al lui Iosia, fiul lui Amon, împăratul lui Iuda, sunt douăzeci și trei de ani de când mi-a vorbit Cuvântul Domnului; v-am vorbit de dimineață, și n-ați ascultat. 4 Domnul v-a trimis pe toți slujitorii Săi prorocii, i-a trimis dis-de-dimineață , și n-ați ascultat, n-ați plecat urechea să ascultați. 5 Ei au zis: ‘Întoarceți-vă fiecare de la calea voastră cea rea și de la răutatea faptelor voastre, și veți rămâne în țara pe care v-am dat-o vouă și părinților voștri, din veșnicie în veșnicie; 6 nu vă duceți după alți dumnezei, ca să le slujiți și să vă închinați înaintea lor, nu Mă mâniați prin lucrarea mâinilor voastre, și nu vă voi face niciun rău!’ 7 ‘Dar nu M-ați ascultat’, zice Domnul, ‘ci M-ați mâniat prin lucrarea mâinilor voastre, spre nenorocirea voastră.’ 8 De aceea, așa vorbește Domnul oștirilor: ‘Pentru că n-ați ascultat cuvintele Mele, 9 iată, voi trimite să aducă toate popoarele de la miazănoapte’, zice Domnul, ‘și voi trimite la robul Meu Nebucadnețar, împăratul Babilonului; îi voi aduce împotriva acestei țări și împotriva locuitorilor ei, și împotriva tuturor acestor neamuri de jur împrejur, ca să le nimicească cu desăvârșire și să facă din ele un pustiu și o pricină de batjocură, niște dărâmături veșnice. 10 Voi face să înceteze între ei strigătele de bucurie și strigătele de veselie, cântecele mirelui și cântecele miresei, huruitul morii și lumina lămpii. 11 Toată țara aceasta va fi o paragină, un pustiu, și neamurile acestea vor fi supuse împăratului Babilonului timp de șaptezeci de ani. 12 Dar, când se vor împlini acești șaptezeci de ani, voi pedepsi pe împăratul Babilonului și pe neamul acela’, zice Domnul, ‘pentru nelegiuirile lor; voi pedepsi țara haldeenilor și o voi preface în niște dărâmături veșnice. 13 Voi aduce peste țara aceea toate lucrurile pe care le-am vestit despre ea, tot ce este scris în cartea aceasta, tot ce a prorocit Ieremia despre toate neamurile. 14 Căci neamuri puternice și împărați mari le vor supune și pe ele, și le voi răsplăti după faptele și lucrarea mâinilor lor.’” 15 Căci așa mi-a vorbit Domnul Dumnezeul lui Israel: „Ia din mâna Mea acest potir plin cu vinul mâniei Mele și dă-l să-l bea toate neamurile la care te voi trimite. 16 Vor bea și se vor ameți și vor fi ca niște nebuni la vederea sabiei pe care o voi trimite în mijlocul lor!” 17 Eu am luat potirul din mâna Domnului și l-am dat să-l bea toate neamurile la care mă trimitea Domnul: 18 Ierusalimului și cetăților lui Iuda, împăraților și căpeteniilor sale, ca să le prefacă în dărâmături , într-un pustiu, să-i facă de batjocură și de blestem , cum se vede lucrul acesta astăzi; 19 lui Faraon , împăratul Egiptului, slujitorilor lui, căpeteniilor lui și tot poporului lui; 20 la toată Arabia , tuturor împăraților țării Uț , tuturor împăraților țării filistenilor, Ascalonului, Gazei, Ecronului și celor ce au mai rămas din Asdod; 21 Edomului , Moabului și copiilor lui Amon ; 22 tuturor împăraților Tirului , tuturor împăraților Sidonului și împăraților ostroavelor care sunt dincolo de mare ; 23 Dedanului , Temei, Buzului și tuturor celor ce își rad colțurile bărbii, 24 tuturor împăraților Arabiei și tuturor împăraților arabilor care locuiesc în pustie; 25 tuturor împăraților Zimrei, tuturor împăraților Elamului și tuturor împăraților Mediei; 26 tuturor împăraților de la miazănoapte, de aproape sau de departe, și unora, și altora, și tuturor împărățiilor lumii care sunt pe fața pământului. Iar împăratul Șeșacului va bea după ei. 27 „Să le spui: ‘Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: «Beți , îmbătați-vă și vărsați și cădeți fără să vă mai ridicați la vederea sabiei pe care o voi trimite în mijlocul vostru!»’ 28 Și, dacă nu vor vrea să ia din mâna ta potirul ca să bea, spune-le: ‘Așa vorbește Domnul oștirilor: «Beți! 29 Căci iată că, în cetatea peste care se cheamă Numele Meu, încep să fac rău. Și voi să rămâneți nepedepsiți? Nu veți rămâne nepedepsiți, căci voi chema sabia peste toți locuitorii pământului», zice Domnul oștirilor.’ 30 Și tu să le prorocești toate aceste lucruri și să le spui: ‘Domnul va răcni de sus; din Locașul Lui cel Sfânt, va face să-I răsune glasul; va răcni împotriva locului locuinței Lui; va striga , precum cei ce calcă în teasc, împotriva tuturor locuitorilor pământului. 31 Vuietul ajunge până la marginea pământului, căci Domnul Se ceartă cu neamurile, intră la judecată împotriva oricărei făpturi și dă pe cei răi pradă sabiei’”, zice Domnul. 32 Așa vorbește Domnul oștirilor: „Iată, nenorocirea merge din popor în popor și o mare furtună se ridică de la marginile pământului. 33 Cei pe care-i va ucide Domnul în ziua aceea vor fi întinși de la un capăt al pământului până la celălalt; nu vor fi nici jeliți , nici adunați , nici îngropați, ci vor fi un gunoi de pământ. 34 Gemeți , păstori, și strigați! Tăvăliți-vă în cenușă, povățuitori ai turmelor! Căci au venit zilele înjunghierii voastre. Vă voi zdrobi, și veți cădea la pământ ca un vas de preț. 35 Nu mai este niciun loc de adăpost pentru păstori! Nu mai este nicio scăpare pentru povățuitorii turmelor! 36 Se aud strigătele păstorilor și gemetele povățuitorilor turmelor, căci Domnul le pustiește locul de pășune 37 și colibele cele liniștite sunt nimicite de mânia aprinsă a Domnului. 38 El Și-a părăsit locuința , ca un pui de leu vizuina; așa că țara le este prefăcută în pustie de urgia nimicitorului și de mânia lui aprinsă.”