1 Iată cuvântul rostit de Domnul asupra Babilonului, asupra țării haldeenilor, prin prorocul Ieremia: 2 „Dați de știre printre neamuri, dați de veste și înălțați un steag! Vestiți, n-ascundeți nimic! Spuneți: ‘Babilonul este luat! Bel este acoperit de rușine, Merodac este zdrobit! Idolii lui sunt acoperiți de rușine, idolii lui sunt sfărâmați!’ 3 Căci împotriva lui se suie un neam de la miazănoapte, care-i va preface țara într-o pustie și nu va mai fi locuită; atât oamenii, cât și dobitoacele fug și se duc. 4 În zilele acelea, în vremurile acelea”, zice Domnul, „copiii lui Israel și copiii lui Iuda se vor întoarce împreună; vor merge plângând și vor căuta pe Domnul Dumnezeul lor. 5 Vor întreba de drumul Sionului, își vor întoarce privirile spre el și vor zice: ‘Veniți să ne alipim de Domnul printr-un legământ veșnic, care să nu fie uitat niciodată!’ 6 Poporul Meu era o turmă de oi pierdute; păstorii lor îi rătăceau, îi făceau să cutreiere munții; treceau de pe munți pe dealuri, uitându-și staulul. 7 Toți cei ce-i găseau îi mâncau și vrăjmașii lor ziceau: ‘Noi nu suntem vinovați, fiindcă au păcătuit împotriva Domnului, Locașul neprihănirii , împotriva Domnului, Nădejdea părinților lor.’ 8 Fugiți din Babilon, ieșiți din țara haldeenilor, și mergeți ca niște țapi în fruntea turmei! 9 Căci iată că voi ridica și voi aduce împotriva Babilonului o mulțime de neamuri mari din țara de la miazănoapte; se vor înșirui în șiruri de bătaie împotriva lui și vor pune stăpânire pe el; săgețile lui sunt ca ale unui războinic iscusit, care nu se întoarce cu mâinile goale. 10 Astfel va fi dată pradă jafului Haldeea, și toți cei ce o vor jefui se vor sătura de jaf”, zice Domnul. 11 „Căci voi v-ați bucurat și v-ați veselit când Mi-ați jefuit moștenirea Mea! Da, săreați ca o juncană în iarbă, nechezați ca niște armăsari focoși! 12 Mama voastră este acoperită de rușine, cea care v-a născut roșește de rușine; iată, ea este coada neamurilor, este un pustiu, un pământ uscat și fără apă! 13 Din pricina mâniei Domnului nu va mai fi locuită și va fi o pustietate. Toți cei ce vor trece pe lângă Babilon se vor mira și vor fluiera pentru toate rănile lui. 14 Înșiruiți-vă de bătaie împrejurul Babilonului voi, toți arcașii! Trageți împotriva lui, nu faceți economie de săgeți! Căci a păcătuit împotriva Domnului. 15 Scoateți din toate părțile un strigăt de război împotriva lui! El întinde mâinile; temeliile i se prăbușesc; zidurile i se surpă. Căci este răzbunarea Domnului. Răzbunați-vă pe el! Faceți-i cum a făcut și el! 16 Nimiciți cu desăvârșire din Babilon pe cel ce seamănă și pe cel ce mânuiește secera la vremea secerișului! Înaintea sabiei nimicitorului, fiecare să se întoarcă la poporul său, fiecare să fugă spre țara lui. 17 Israel este o oaie rătăcită pe care au gonit-o leii; împăratul Asiriei a mâncat-o cel dintâi și acesta din urmă i-a zdrobit oasele, acest Nebucadnețar , împăratul Babilonului.” 18 De aceea, așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: „Iată, voi pedepsi pe împăratul Babilonului și țara lui cum am pedepsit pe împăratul Asiriei. 19 Voi aduce înapoi pe Israel în pășunea lui; va paște pe Carmel și pe Basan și își va potoli foamea pe muntele lui Efraim și în Galaad. 20 În zilele acelea, în vremea aceea”, zice Domnul, „se va căuta nelegiuirea lui Israel, și nu va mai fi, și păcatul lui Iuda, și nu se va mai găsi, căci voi ierta rămășița pe care o voi lăsa. 21 Suie-te împotriva țării de două ori răzvrătite , împotriva locuitorilor ei și pedepsește-i! Urmărește-i, măcelărește-i, nimicește-i”, zice Domnul, „și împlinește în totul poruncile Mele! 22 Strigăte de război răsună în țară și prăpădul este mare. 23 Cum s-a rupt și s-a sfărâmat ciocanul întregului pământ! Babilonul este nimicit în mijlocul neamurilor! 24 Ți-am întins o cursă, și ai fost prins, Babilonule, fără să te aștepți. Ai fost ajuns, apucat, pentru că ai luptat împotriva Domnului. 25 Domnul Și-a deschis casa de arme și a scos din ea armele mâniei Lui, căci aceasta este o lucrare a Domnului Dumnezeului oștirilor în țara haldeenilor. 26 Pătrundeți din toate părțile în Babilon, deschideți-i grânarele, faceți-le niște mormane ca niște grămezi de snopi și nimiciți-le. Nimic să nu mai rămână din el! 27 Ucideți-i toți taurii și înjunghiați-i! Vai de ei! Căci le-a venit ziua, vremea pedepsirii lor! 28 Ascultați strigătele fugarilor, ale celor ce scapă din țara Babilonului, ca să vestească în Sion răzbunarea Domnului Dumnezeului nostru, răzbunarea pentru Templul Său! 29 Chemați împotriva Babilonului pe arcași, voi toți care încordați arcul! Tăbărâți în jurul lui, ca nimeni să nu scape, răsplătiți-i după faptele lui, faceți-i întocmai cum a făcut și el! Căci s-a semețit împotriva Domnului, împotriva Sfântului lui Israel! 30 De aceea , tinerii lui vor cădea pe ulițe și toți oamenii lui de război vor pieri în ziua aceea”, zice Domnul. 31 „Iată, am necaz pe tine, îngâmfatule”, zice Domnul Dumnezeul oștirilor, „căci ți-a sosit ziua , vremea pedepsirii tale! 32 Îngâmfatul acela se va poticni și va cădea și nimeni nu-l va ridica, voi pune foc cetăților lui, și-i va mistui toate împrejurimile.” 33 Așa vorbește Domnul oștirilor: „Copiii lui Israel și copiii lui Iuda sunt apăsați împreună; toți cei ce i-au dus robi îi opresc și nu vor să le dea drumul. 34 Dar puternic este Răzbunătorul lor, El, al cărui Nume este Domnul oștirilor. El le va apăra pricina, ca să dea odihnă țării și să facă pe locuitorii Babilonului să tremure. 35 Sabia împotriva haldeenilor”, zice Domnul, „împotriva locuitorilor Babilonului, împotriva căpeteniilor și înțelepților lui! 36 Sabia împotriva prorocilor minciunii , ca să ajungă ca niște oameni fără minte! Sabia împotriva vitejilor lui, ca să rămână încremeniți! 37 Sabia împotriva cailor și carelor lui, împotriva oamenilor de tot felul care sunt în mijlocul lui, ca să ajungă ca femeile! Sabia împotriva vistieriilor lui, ca să fie jefuite! 38 Seceta peste apele lui, ca să sece! Căci este o țară de idoli și au înnebunit cu idolii lor. 39 De aceea , fiarele pustiei se vor așeza acolo împreună cu șacalii și struții vor locui acolo; nu va mai fi locuit niciodată, ci veșnic va rămâne nelocuit . 40 Ca și Sodoma și Gomora și cetățile vecine pe care le-a nimicit Dumnezeu”, zice Domnul, „așa nu va mai fi locuit nici el și nimeni nu se va mai așeza acolo. 41 Iată , vine un popor de la miazănoapte și un neam mare și niște împărați puternici se ridică de la marginile pământului. 42 Poartă arc și suliță, sunt necruțători și fără milă; glasul le mugește ca marea; sunt călare pe cai, ca un om gata de luptă împotriva ta, fiica Babilonului! 43 Împăratul Babilonului aude vestea, mâinile i se slăbesc și îl apucă groaza , ca durerea pe o femeie care naște… 44 Iată, vrăjmașul se suie ca un leu de pe malurile îngâmfate ale Iordanului împotriva locuinței tale tari; deodată îi voi izgoni de acolo și voi pune peste ei pe acela pe care l-am ales. Căci cine este ca Mine? Cine-Mi va porunci? Și care căpetenie Îmi va sta împotrivă?” 45 De aceea, ascultați hotărârea pe care a luat-o Domnul împotriva Babilonului și planurile pe care le-a făcut El împotriva țării haldeenilor: „Cu adevărat, îi vor târî ca pe niște oi slabe, cu adevărat, le vor pustii locuința. 46 De strigătul luării Babilonului se cutremură pământul și se aude un strigăt de durere printre neamuri.”