1 Iată pe cei ce și-au pus pecetea: dregătorul Neemia , fiul lui Hacalia , Zedechia, 2 Seraia , Azaria, Ieremia, 3 Pașhur, Amaria, Malchia, 4 Hatuș, Șebania, Maluc, 5 Harim, Meremot, Obadia, 6 Daniel, Ghineton, Baruc, 7 Meșulam, Abia, Miiamin, 8 Maazia, Bilgai, Șemaia – preoți. 9 Leviții: Iosua, fiul lui Azania, Binui, din fiii lui Henadad, Cadmiel 10 și frații lor, Șebania, Hodia, Chelita, Pelaia, Hanan, 11 Mica, Rehob, Hașabia, 12 Zacur, Șerebia, Șebania, 13 Hodia, Bani, Beninu. 14 Căpeteniile poporului: Pareoș , Pahat-Moab, Elam, Zatu, Bani, 15 Buni, Azgad, Bebai, 16 Adonia, Bigvai, Adin, 17 Ater, Ezechia, Azur, 18 Hodia, Hașum, Bețai, 19 Harif, Anatot, Nebai, 20 Magpiaș, Meșulam, Hezir, 21 Meșezabeel, Țadoc, Iadua, 22 Pelatia, Hanan, Anaia, 23 Hosea, Hanania, Hașub, 24 Haloheș, Pilha, Șobec, 25 Rehum, Hașabna, Maaseia, 26 Ahia, Hanan, Anan, 27 Maluc, Harim, Baana. 28 Cealaltă parte a poporului, preoții, leviții, ușierii, cântăreții, slujitorii Templului și toți cei ce se despărțiseră de popoarele străine ca să urmeze Legea lui Dumnezeu, nevestele lor, fiii și fiicele lor, toți cei ce aveau cunoștință și pricepere, 29 s-au unit cu frații lor mai cu vază dintre ei. Au făgăduit cu jurământ și au jurat să umble în Legea lui Dumnezeu, dată prin Moise, robul lui Dumnezeu, să păzească și să împlinească toate poruncile Domnului, Stăpânului nostru, orânduirile și legile Lui. 30 Am făgăduit să nu dăm pe fetele noastre după popoarele țării și să nu luăm pe fetele lor de neveste pentru fiii noștri; 31 să nu cumpărăm nimic în ziua Sabatului și în zilele de sărbătoare de la popoarele țării care ar aduce de vânzare în ziua Sabatului mărfuri sau altceva de cumpărat și să lăsăm nelucrat pământul în anul al șaptelea și să nu cerem plata niciunei datorii.
Hotărâri pentru întreținerea slujbei
32 Am luat asupra noastră îndatorirea să dăm a treia parte dintr-un siclu pe an pentru slujba Casei Dumnezeului nostru, 33 pentru pâinile pentru punerea înaintea Domnului, pentru darul de mâncare necurmat, pentru arderea-de-tot necurmată din zilele de Sabat, din zilele de lună nouă și din zilele de sărbători, pentru lucrurile închinate Domnului, pentru jertfele de ispășire pentru Israel și pentru tot ce se face în Casa Dumnezeului nostru. 34 Am tras la sorți, preoți, leviți și popor, pentru lemnele care trebuiau aduse pe fiecare an ca dar la Casa Dumnezeului nostru, după casele noastre părintești, la vremuri hotărâte, ca să fie arse pe altarul Domnului Dumnezeului nostru, cum este scris în Lege. 35 Am hotărât să aducem în fiecare an la Casa Domnului cele dintâi roade ale pământului nostru și cele dintâi roade din toate roadele tuturor pomilor; 36 să aducem la Casa Dumnezeului nostru, preoților care fac slujba în Casa Dumnezeului nostru, pe întâii născuți ai fiilor noștri și ai vitelor noastre, cum este scris în Lege , pe întâii născuți ai vacilor și oilor noastre; 37 aducem preoților, în cămările Casei Dumnezeului nostru, cele dintâi roade din plămădeală și darurile noastre de mâncare din roadele tuturor pomilor, din must și din untdelemn; și să dăm zeciuială din pământul nostru leviților, care trebuie s-o ia ei înșiși în toate cetățile așezate pe pământurile pe care le lucrăm. 38 Preotul, fiul lui Aaron, va fi cu leviții când vor ridica zeciuiala, și leviții vor aduce zeciuială din zeciuială la Casa Dumnezeului nostru, în cămările casei vistieriei. 39 Căci copiii lui Israel și fiii lui Levi vor aduce în cămările acestea darurile de grâu, de must și de untdelemn; acolo sunt uneltele Sfântului Locaș și acolo stau preoții care fac slujba, ușierii și cântăreții. Astfel ne-am hotărât să nu părăsim Casa Dumnezeului nostru.