Numărătoarea preoților și leviților
1 Iată preoții și leviții care s-au întors cu Zorobabel, fiul lui Șealtiel, și cu Iosua: Seraia , Ieremia, Ezra, 2 Amaria, Maluc, Hatuș, 3 Șecania, Rehum, Meremot, 4 Ido, Ghinetoi, Abia , 5 Miiamin, Maadia, Bilga, 6 Șemaia, Ioiarib, Iedaia, 7 Salu, Amoc, Hilchia, Iedaia. Aceștia au fost căpeteniile preoților și ale fraților lor, pe vremea lui Iosua . 8 Leviți: Iosua, Binui, Cadmiel, Șerebia, Iuda, Matania, care cârmuia împreună cu frații săi cântarea laudelor; 9 Bacbuchia și Uni, care își împlineau slujbele lângă frații lor. 10 Iosua a născut pe Ioiachim, Ioiachim a născut pe Eliașib, Eliașib a născut pe Ioiada, 11 Ioiada a născut pe Ionatan și Ionatan a născut pe Iadua. 12 Iată care erau pe vremea lui Ioiachim preoții, capi de familii: pentru Seraia, Meraia; pentru Ieremia, Hanania; 13 pentru Ezra, Meșulam; pentru Amaria, Iohanan; 14 pentru Meluchi, Ionatan; pentru Șebania, Iosif; 15 pentru Harim, Adna; pentru Meraiot, Helcai; 16 pentru Ido, Zaharia; pentru Ghineton, Meșulam; 17 pentru Abia, Zicri; pentru Miniamin și Moadia, Piltai; 18 pentru Bilga, Șamua; pentru Șemaia, Ionatan; 19 pentru Ioiarib, Matnai; pentru Iedaia, Uzi; 20 pentru Salai, Calai; pentru Amoc, Eber; 21 pentru Hilchia, Hașabia; pentru Iedaia, Netaneel. 22 Pe vremea lui Eliașib, lui Ioiada, lui Iohanan și lui Iadua, leviții, capi de familii, și preoții, au fost scriși sub domnia lui Darius, Persanul. 23 Fiii lui Levi, capi de familii, au fost scriși în Cartea Cronicilor până pe vremea lui Iohanan, fiul lui Eliașib. 24 Căpeteniile leviților, Hașabia, Șerebia și Iosua, fiul lui Cadmiel, și frații lor împreună cu ei, stând unii în fața altora, erau însărcinați să mărească și să laude pe Domnul, după rânduiala lui David, omul lui Dumnezeu. 25 Matania, Bacbuchia, Obadia, Meșulam, Talmon și Acub, ușieri, făceau de strajă la cămările de la porți. 26 Ei trăiau pe vremea lui Ioiachim, fiul lui Iosua, fiul lui Ioțadac, și pe vremea lui Neemia, dregătorul , și pe vremea preotului și cărturarului Ezra.
Sfințirea zidurilor
27 La sfințirea zidurilor Ierusalimului, au chemat pe leviți din toate locurile în care locuiau și i-au adus la Ierusalim, ca să prăznuiască sfințirea și sărbătoarea cu laude și cântări, în sunet de chimvale, alăute și harpe. 28 Fiii cântăreților s-au strâns din împrejurimile Ierusalimului, din satele slujitorilor Templului, 29 din Bet-Ghilgal și din ținutul Ghebei și din Azmavet, căci cântăreții își zidiseră sate împrejurul Ierusalimului. 30 Preoții și leviții s-au curățit și au curățit și pe popor, porțile și zidul. 31 Am suit pe zid pe căpeteniile lui Iuda și am făcut două coruri mari. Cel dintâi a pornit pe partea dreaptă a zidului, spre Poarta Gunoiului. 32 În urma acestui cor mergeau: Hosea și jumătate din căpeteniile lui Iuda, 33 Azaria, Ezra, Meșulam, 34 Iuda, Beniamin, Șemaia și Ieremia, 35 unii din fiii preoților cu trâmbițe , Zaharia, fiul lui Ionatan, fiul lui Șemaia, fiul lui Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zacur, fiul lui Asaf, 36 și frații săi, Șemaia, Azareel, Milalai, Ghilalai, Maai, Netaneel, Iuda și Hanani, cu instrumentele de muzică ale lui David, omul lui Dumnezeu. Cărturarul Ezra era în fruntea lor. 37 La Poarta Izvorului, s-au suit drept înainte pe treptele cetății lui David, pe ridicătura zidului, deasupra casei lui David, până la Poarta Apelor, spre răsărit. 38 Al doilea cor a pornit spre stânga. În urma lui veneam eu cu cealaltă jumătate din popor, pe zid. Trecând pe deasupra Turnului Cuptoarelor, au mers până la zidul cel lat; 39 apoi pe deasupra Porții lui Efraim, pe deasupra porții celei vechi, pe deasupra Porții Peștilor, pe deasupra turnului lui Hananeel și pe deasupra turnului Mea, până la Poarta Oilor. Și s-au oprit la Poarta temniței. 40 Cele două coruri s-au oprit în Casa lui Dumnezeu, și tot așa și eu și dregătorii care erau cu mine, 41 și preoții Eliachim, Maaseia, Miniamin, Mica, Elioenai, Zaharia, Hanania, cu trâmbițe, 42 și Maaseia, Șemaia, Eleazar, Uzi, Iohanan, Malchia, Elam și Ezer. Cântăreții și-au înălțat glasul, cârmuiți de Izrahia. 43 În ziua aceea s-au adus multe jertfe și a fost mare bucurie, căci Dumnezeu dăduse poporului o mare pricină de bucurie. Se bucurau și femeile și copiii, și strigătele de bucurie ale Ierusalimului se auzeau până departe.
Așezarea dregătorilor Templului
44 În ziua aceea, s-au rânduit oameni care să privegheze asupra odăilor care slujeau de cămări pentru darurile de mâncare, cele dintâi roade și zeciuieli. Ei au fost însărcinați să adune în ele, din ținutul cetăților, părțile hotărâte de Lege preoților și leviților. Căci Iuda se bucura că preoții și leviții erau la locul lor, 45 păzind tot ce privea slujba lui Dumnezeu și a curățirilor. Cântăreții și ușierii își împlineau și ei slujbele după rânduiala lui David și a fiului său Solomon. 46 Căci odinioară, pe vremea lui David și a lui Asaf , erau căpetenii peste cântăreți și cântări de laudă și de mulțumire în cinstea lui Dumnezeu. 47 Tot Israelul a dat pe vremea lui Zorobabel și Neemia părțile cuvenite cântăreților și ușierilor, zi de zi; au dat leviților lucrurile sfințite, iar leviții au dat fiilor lui Aaron lucrurile sfințite cuvenite lor.