Numărul israeliților întorși sub Zorobabel
1 După ce s-a zidit zidul și am pus ușile porților, au fost puși în slujbele lor ușierii, cântăreții și leviții. 2 Am poruncit fratelui meu Hanani și lui Hanania, căpetenia cetățuiei Ierusalimului, om care întrecea pe mulți prin credincioșia și prin frica lui de Dumnezeu, 3 și le-am zis: „Să nu se deschidă porțile Ierusalimului înainte de căldura soarelui și ușile să fie închise cu încuietorile în fața voastră. Locuitorii Ierusalimului să facă de strajă, fiecare la locul lui, înaintea casei lui.” 4 Cetatea era încăpătoare și mare, dar popor era puțin în ea și casele nu erau zidite. 5 Dumnezeul meu mi-a pus în inimă gândul să adun pe mai-mari, pe dregători și poporul ca să-i număr. Am găsit o carte cu spițele de neam ale celor ce se suiseră întâi din robie și am văzut scris în ea cele ce urmează. 6 Iată pe cei din țară care s-au întors din robie, din aceia pe care îi luase robi Nebucadnețar, împăratul Babilonului, și care s-au întors la Ierusalim și în Iuda, fiecare în cetatea lui. 7 Au plecat cu Zorobabel: Iosua, Neemia, Azaria, Raamia, Nahamani, Mardoheu, Bilșan, Misperet, Bigvai, Nehum, Baana.
Numărul bărbaților din poporul lui Israel: 8 fiii lui Pareoș, două mii o sută șaptezeci și doi; 9 fiii lui Șefatia, trei sute șaptezeci și doi; 10 fiii lui Arah, șase sute cincizeci și doi; 11 fiii lui Pahat-Moab, din fiii lui Iosua și ai lui Ioab, două mii opt sute optsprezece; 12 fiii lui Elam, o mie două sute cincizeci și patru; 13 fiii lui Zatu, opt sute patruzeci și cinci; 14 fiii lui Zacai, șapte sute șaizeci; 15 fiii lui Binui, șase sute patruzeci și opt; 16 fiii lui Bebai, șase sute douăzeci și opt; 17 fiii lui Azgad, două mii trei sute douăzeci și doi; 18 fiii lui Adonicam, șase sute șaizeci și șapte; 19 fiii lui Bigvai, două mii șaizeci și șapte; 20 fiii lui Adin, șase sute cincizeci și cinci; 21 fiii lui Ater, din familia lui Ezechia, nouăzeci și opt; 22 fiii lui Hașum, trei sute douăzeci și opt; 23 fiii lui Bețai, trei sute douăzeci și patru; 24 fiii lui Harif, o sută doisprezece; 25 fiii lui Gabaon, nouăzeci și cinci; 26 oamenii din Betleem și din Netofa, o sută optzeci și opt; 27 oamenii din Anatot, o sută douăzeci și opt; 28 oamenii din Bet-Azmavet, patruzeci și doi; 29 oamenii din Chiriat-Iearim, din Chefira și din Beerot, șapte sute patruzeci și trei; 30 oamenii din Rama și din Gheba, șase sute douăzeci și unu; 31 oamenii din Micmas, o sută douăzeci și doi; 32 oamenii din Betel și din Ai, o sută douăzeci și trei; 33 oamenii din celălalt Nebo, cincizeci și doi; 34 fiii celuilalt Elam , o mie două sute cincizeci și patru; 35 fiii lui Harim, trei sute douăzeci; 36 fiii lui Ierihon, trei sute patruzeci și cinci; 37 fiii lui Lod, lui Hadid și lui Ono, șapte sute douăzeci și unu; 38 fiii lui Senaa, trei mii nouă sute treizeci. 39 Preoți: fiii lui Iedaia , din casa lui Iosua, nouă sute șaptezeci și trei; 40 fiii lui Imer , o mie cincizeci și doi; 41 fiii lui Pașhur , o mie două sute patruzeci și șapte; 42 fiii lui Harim , o mie șaptesprezece. 43 Leviți: fiii lui Iosua și ai lui Cadmiel, din fiii lui Hodva, șaptezeci și patru. 44 Cântăreți: fiii lui Asaf, o sută patruzeci și opt. 45 Ușieri: fiii lui Șalum, fiii lui Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Acub, fiii lui Hatita, fiii lui Șobai, o sută treizeci și opt. 46 Slujitori ai Templului: fiii lui Țiha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot, 47 fiii lui Cheros, fiii lui Sia, fiii lui Padon, 48 fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii lui Salmai, 49 fiii lui Hanan, fiii lui Ghidel, fiii lui Gahar, 50 fiii lui Reaia, fiii lui Rețin, fiii lui Necoda, 51 fiii lui Gazam, fiii lui Uza, fiii lui Paseah, 52 fiii lui Besai, fiii lui Mehunim, fiii lui Nefișim, 53 fiii lui Bacbuc, fiii lui Hacufa, fiii lui Harhur, 54 fiii lui Bațlit, fiii lui Mehida, fiii lui Harșa, 55 fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii lui Tamah, 56 fiii lui Nețiah, fiii lui Hatifa. 57 Fiii robilor lui Solomon: fiii lui Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Perida, 58 fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii lui Ghidel, 59 fiii lui Șefatia, fiii lui Hatil, fiii lui Pocheret-Hațebaim, fiii lui Amon. 60 Toți slujitorii Templului și fiii robilor lui Solomon: trei sute nouăzeci și doi. 61 Iată pe cei ce au plecat din Tel-Melah, din Tel-Harșa, din Cherub-Adon și din Imer și care n-au putut să-și arate casa părintească și neamul ca dovadă că erau din Israel: 62 fiii lui Delaia, fiii lui Tobia, fiii lui Necoda, șase sute patruzeci și doi. 63 Și dintre preoți: fiii lui Hobaia, fiii lui Hacoț, fiii lui Barzilai, care luase de nevastă pe una din fetele lui Barzilai, Galaaditul, și a fost numit cu numele lor. 64 Și-au căutat cartea spițelor neamului lor, dar n-au găsit-o. De aceea au fost dați afară din preoție, 65 și dregătorul le-a spus să nu mănânce din lucrurile preasfinte până nu va întreba un preot pe Urim și Tumim. 66 Adunarea întreagă era de patruzeci și două de mii trei sute șaizeci de inși, 67 afară de robii și roabele lor, în număr de șapte mii trei sute treizeci și șapte. Printre ei se aflau două sute patruzeci și cinci de cântăreți și cântărețe. 68 Aveau șapte sute treizeci și șase de cai, două sute patruzeci și cinci de catâri, 69 patru sute treizeci și cinci de cămile și șase mii șapte sute douăzeci de măgari. 70 Mulți din capii de familie au făcut daruri pentru lucrare. Dregătorul a dat vistieriei o mie de darici de aur, cincizeci de potire, cinci sute treizeci de veșminte preoțești. 71 Capii de familie au dat în vistieria lucrării douăzeci de mii de darici de aur și două mii două sute de mine de argint. 72 Celălalt popor a dat douăzeci de mii de darici de aur, două mii de mine de argint și șaizeci și șapte de veșminte preoțești. 73 Preoții și leviții, ușierii, cântăreții, oamenii din popor, slujitorii Templului și tot Israelul s-au așezat în cetățile lor .