Hotarele Canaanului
1 Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2 „Dă porunca aceasta copiilor lui Israel și spune-le: ‘Când veți intra în țara Canaanului, țara aceasta va fi moștenirea voastră – țara Canaanului, ale cărei hotare iată-le: 3 Hotarul din partea de miazăzi va începe din pustia Țin, lângă Edom. Astfel, hotarul vostru de miazăzi va începe de la marginea Mării Sărate spre răsărit; 4 se va întoarce la miazăzi de înălțimea Acrabim, va trece prin Țin și se va întinde până la miazăzi de Cades-Barnea ; va urma mai departe prin Hațar-Adar și va trece spre Ațmon; 5 de la Ațmon, se va întoarce până la pârâul Egiptului și va ieși la mare. 6 Hotarul vostru dinspre apus va fi Marea cea Mare (Mediterana) ; aceasta va fi hotarul vostru la apus. 7 Iată care va fi hotarul vostru spre miazănoapte: începând de la Marea cea Mare, să trageți hotarul până la muntele Hor; 8 de la muntele Hor, să-l trageți prin Hamat și să ajungă până la Țedad; 9 să urmeze mai departe prin Zifron, ca să ajungă la Hațar-Enan : acesta să vă fie hotarul înspre miazănoapte. 10 Să vă trageți hotarul spre răsărit de la Hațar-Enan până la Șefam; 11 să se coboare din Șefam spre Ribla , la răsărit de Ain; se va coborî și se va întinde de-a lungul mării Chineret (Ghenezaret) , la răsărit; 12 se va coborî iarăși spre Iordan, ca să ajungă la Marea Sărată . Aceasta va fi țara voastră, cu hotarele ei de jur împrejur.’” 13 Moise a dat porunca aceasta copiilor lui Israel și a zis: „Aceasta este țara pe care o veți împărți prin sorți și pe care a poruncit Domnul s-o dea celor nouă seminții și jumătate. 14 Căci seminția fiilor lui Ruben, după casele lor părintești, și seminția fiilor lui Gad, după casele părinților lor, precum și jumătate din seminția lui Manase și-au luat moștenirea. 15 Aceste două seminții și jumătate și-au luat moștenirea dincoace de Iordan, în fața Ierihonului, înspre răsărit.”
Cum și prin cine să se împartă țara
16 Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 17 „Iată numele bărbaților care vor împărți țara între voi: preotul Eleazar și Iosua, fiul lui Nun. 18 Să mai luați câte o căpetenie din fiecare seminție, ca să facă împărțirea țării. 19 Iată numele bărbaților acestora. Pentru seminția lui Iuda: Caleb, fiul lui Iefune; 20 pentru seminția fiilor lui Simeon: Samuel, fiul lui Amihud; 21 pentru seminția lui Beniamin: Elidad, fiul lui Chislon; 22 pentru seminția fiilor lui Dan: căpetenia Buchi, fiul lui Iogli; 23 pentru fiii lui Iosif: pentru seminția fiilor lui Manase – căpetenia Haniel, fiul lui Efod; 24 și pentru seminția fiilor lui Efraim – căpetenia Chemuel, fiul lui Șiftan; 25 pentru seminția fiilor lui Zabulon: căpetenia Elițafan, fiul lui Parnac; 26 pentru seminția fiilor lui Isahar: căpetenia Paltiel, fiul lui Azan; 27 pentru seminția fiilor lui Așer: căpetenia Ahihud, fiul lui Șelomi; 28 pentru seminția fiilor lui Neftali: căpetenia Pedahel, fiul lui Amihud.” 29 Aceștia sunt aceia cărora le-a poruncit Domnul să împartă țara Canaanului între copiii lui Israel.