1 Cumpăna înșelătoare este urâtă Domnului,
dar cântăreala dreaptă Îi este plăcută.
2 Când vine mândria, vine și rușinea,
dar înțelepciunea este cu cei smeriți.
3 Neprihănirea oamenilor cinstiți îi cârmuiește fără teamă,
dar vicleniile celor stricați le aduc pieirea.
4 În ziua mâniei, bogăția nu slujește la nimic,
dar neprihănirea izbăvește de la moarte.
5 Nevinovăția omului fără prihană îi netezește calea,
dar cel rău cade prin însăși răutatea lui.
6 Nevinovăția oamenilor fără prihană îi scapă,
dar cei răi sunt prinși de răutatea lor.
7 La moartea celui rău, îi piere nădejdea,
și așteptarea oamenilor nelegiuiți este nimicită.
8 Cel neprihănit este scăpat din strâmtorare,
și cel rău îi ia locul.
9 Cu gura lui, omul nelegiuit pierde pe aproapele său,
dar cei neprihăniți sunt scăpați prin știință.
10 Când le merge bine celor neprihăniți, toată cetatea se bucură
și, când pier cei răi, toți strigă de veselie.
11 Cetatea se înalță prin binecuvântarea oamenilor fără prihană,
dar este surpată prin gura celor răi.
12 Cine defaimă pe aproapele său este fără minte,
dar omul cu pricepere primește și tace.
13 Cine umblă cu bârfeli dă pe față lucruri ascunse,
dar sufletul credincios ține ce i s-a încredințat.
14 Când nu este chibzuință, poporul cade,
dar biruința vine prin marele număr de sfetnici.
15 Cui se pune chezaș pentru altul, îi merge rău ,
dar cine se teme să se pună chezaș este liniștit.
16 O femeie plăcută capătă cinste,
și cei asupritori capătă bogăție.
17 Omul milostiv își face bine sufletului său,
dar omul fără milă își tulbură însăși carnea lui.
18 Cel rău dobândește un câștig înșelător,
dar cel ce seamănă neprihănirea are o adevărată plată.
19 Adevărata neprihănire duce la viață,
dar cel ce urmărește răul găsește moartea.
20 Cei cu inima stricată sunt o scârbă înaintea Domnului,
dar cei ce umblă fără prihană Îi sunt plăcuți.
21 Hotărât: cel rău nu va rămâne nepedepsit,
dar sămânța celor neprihăniți va fi scăpată.
22 Femeia frumoasă și fără minte este
ca un inel de aur pus în râtul unui porc.
23 Dorința celor neprihăniți este numai bine,
dar așteptarea celor răi este numai mânie .
24 Unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat;
și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească.
25 Sufletul binefăcător va fi săturat,
și cel ce udă pe alții va fi udat și el.
26 Cine oprește grâul este blestemat de popor,
dar pe capul celui ce-l vinde vine binecuvântarea .
27 Cine urmărește binele își câștigă bunăvoință,
dar cine urmărește răul este atins de el.
28 Cine se încrede în bogății va cădea,
dar cei neprihăniți vor înverzi ca frunzișul.
29 Cine își tulbură casa va moșteni vânt ,
și nebunul va fi robul omului înțelept!
30 Rodul celui neprihănit este un pom de viață,
și cel înțelept câștigă suflete.
31 Iată , cel neprihănit este răsplătit pe pământ;
cu cât mai mult cel rău și păcătos!