Amenințări împotriva popoarelor străine
1 Veniți-vă în fire și cercetați-vă, neam fără rușine, 2 până nu se împlinește hotărârea – ca pleava trece vremea –, până nu vine peste voi mânia aprinsă a Domnului, până nu vine peste voi ziua mâniei Domnului! 3 Căutați pe Domnul, toți cei smeriți din țară care împliniți poruncile Lui! Căutați dreptatea, căutați smerenia! Poate că veți fi cruțați în ziua mâniei Domnului. 4 Căci Gaza va fi părăsită, Ascalonul va fi pustiit, poporul din Asdod va fi izgonit ziua-n amiaza mare și Ecronul va fi smuls din rădăcini. 5 Vai de locuitorii de pe malurile mării , vai de neamul cheretiților! Așa a vorbit Domnul împotriva ta, Canaane , țara filistenilor: „Te voi nimici și nu vei mai avea locuitori! 6 Malurile mării vor ajunge islazuri de pășunat, locuințe pentru păstori și târle de oi. 7 Malurile acestea vor fi pentru rămășițele casei lui Iuda; acolo vor paște; se vor odihni seara în casele Ascalonului, căci Domnul Dumnezeul lor nu-i va uita și va aduce înapoi pe prinșii lor de război.” 8 „Am auzit ocările Moabului și batjocurile copiilor lui Amon, când defăimau pe poporul Meu și se ridicau cu trufie împotriva hotarelor lor. 9 De aceea, pe viața Mea”, zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, „că Moabul va fi ca Sodoma și copiii lui Amon , ca Gomora: un loc acoperit cu mărăcini, o groapă de sare, un pustiu veșnic; rămășița poporului Meu îi va jefui, rămășița neamului Meu îi va stăpâni.” 10 Lucrul acesta li se va întâmpla pentru mândria lor, pentru că au batjocorit și au fost semeți cu poporul Domnului oștirilor. 11 Domnul va fi grozav împotriva lor, căci va nimici pe toți dumnezeii pământului, și fiecare se va închina înaintea Lui în țara lui, în toate ostroavele neamurilor. 12 „Chiar și voi, etiopienilor , veți fi străpunși cu sabia Mea.” 13 El Își va întinde mâna și spre miazănoapte, va nimici Asiria și va preface Ninive într-o pustietate, într-un pământ fără apă, ca pustia. 14 În mijlocul cetății se vor culca turme de vite de tot felul; pelicanul și ariciul vor rămâne noaptea pe coperișurile stâlpilor ei. La ferestre se vor auzi țipetele lor, pustiirea va fi în prag, căci căptușeala de cedru va fi scoasă. 15 Iată dar cetatea aceea veselă, care stătea plină de încredere și zicea în inima ei: „Eu și niciuna afară de mine!” Vai! Cum s-a prefăcut în pustiu și în culcuș de fiare! Toți cei ce trec pe lângă ea fluieră și arată cu mâna!