1 Pavel, apostol al lui Isus Hristos prin porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și a Domnului Isus Hristos, nădejdea noastră, 2 către Timotei , adevăratul meu copil în credință: Har , îndurare și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Hristos Isus, Domnul nostru! 3 După cum te-am rugat, la plecarea mea în Macedonia, să rămâi în Efes ca să poruncești unora să nu învețe pe alții altă învățătură 4 și să nu se țină de basme și de înșirări de neamuri fără sfârșit, care dau naștere mai mult la certuri de vorbe decât fac să înainteze lucrul lui Dumnezeu prin credință, așa fac și acum. 5 Ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. 6 Unii, fiindcă s-au depărtat de aceste lucruri, au rătăcit și s-au apucat de flecării . 7 Ei vor să fie învățători ai Legii și nu știu nici măcar ce spun , nici ce urmăresc. 8 Noi știm că Legea este bună dacă cineva o întrebuințează bine, 9 căci știm că Legea nu este făcută pentru cel neprihănit, ci pentru cei fărădelege și nesupuși, pentru cei nelegiuiți și păcătoși, pentru cei fără evlavie, necurați, pentru ucigătorii de tată și ucigătorii de mamă, pentru ucigătorii de oameni, 10 pentru curvari, pentru sodomiți, pentru vânzătorii de oameni, pentru cei mincinoși, pentru cei ce jură strâmb și pentru orice este împotriva învățăturii sănătoase – 11 potrivit cu Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu care mi-a fost încredințată mie. 12 Mulțumesc lui Hristos Isus, Domnul nostru, care m-a întărit, că m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba Lui, 13 măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor și batjocoritor. Dar am căpătat îndurare, pentru că lucram din neștiință , în necredință! 14 Și harul Domnului nostru s-a înmulțit peste măsură de mult împreună cu credința și cu dragostea care este în Hristos Isus. 15 O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: „Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși”, dintre care cel dintâi sunt eu. 16 Dar am căpătat îndurare, pentru ca Isus Hristos să-Și arate în mine, cel dintâi, toată îndelunga Lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede în El, în urmă, ca să capete viața veșnică. 17 A Împăratului veșniciilor, a nemuritorului , nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie cinstea și slava în vecii vecilor! Amin. 18 Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună 19 și să păstrezi credința și un cuget curat, pe care unii le-au pierdut și au căzut din credință. 20 Din numărul lor sunt Imeneu și Alexandru , pe care i-am dat pe mâna Satanei, ca să se învețe să nu hulească .